game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
แหล่งมรดกโลก การเสนอชื่อรายการมรดกโลก

game điện tửLiên kết đăng nhập

 

การเสนอชื่อรายการมรดกโลก 

เฉพาะประเทศที่ลงนามในอนุสัญญามรดกโลก ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจากประเทศที่ได้รับการเลือกตั้งจากรัฐภาคี ปัจจุบันมีประเทศ 184 ประเทศเข้าร่วมเป็นภาคีในอนุสัญญาฯ ฉบับนี้ โดยให้คำมั่นว่าจะปกป้องมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของตนเท่านั้น ที่สามารถส่งข้อเสนอเสนอชื่อสำหรับทรัพย์สินในดินแดนของตน เพื่อรับการพิจารณาให้รวมอยู่ในรายการมรดกโลกของยูเนสโก

ขั้นตอนในกระบวนการสรรหา แบ่งเป็น 5 ขั้นตอน คือ 

1. การจัดทำรายการเบื้องต้น ขั้นตอนแรกทุกประเทศต้องทำการรวบรวมรายการแหล่งมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สำคัญ ที่อยู่ภายในขอบเขตของตน เรียกว่า รายการสำรวจเบื้องต้น เพื่อให้ประเทศในภาคีใช้ประกอบการตัดสินใจส่ง เพื่อพิจารณาภายในห้าถึงสิบปีข้างหน้า โดยอาจจะมีการปรับปรุงเมื่อใดก็ได้ นับเป็นขั้นตอนที่สำคัญเนื่องจากคณะกรรมการมรดกโลกไม่สามารถพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้ เว้นแต่ทรัพย์สินดังกล่าวจะได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีเบื้องต้นของรัฐภาคีแล้ว

2. จัดส่งไฟล์ในการเสนอชื่อ โดยการเตรียมรายชื่อเบื้องต้นและการเลือกสถานที่จากรายชื่อดังกล่าว รัฐภาคีสามารถวางแผนได้ว่าจะนำเสนอไฟล์การเสนอชื่อเมื่อใด ศูนย์มรดกโลกเสนอคำแนะนำและความช่วยเหลือแก่รัฐภาคีในการจัดทำแฟ้มนี้ ซึ่งต้องละเอียดถี่ถ้วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเอกสารและแผนที่ที่จำเป็นรวมอยู่ด้วย การเสนอชื่อจะถูกส่งไปยังศูนย์มรดกโลกเพื่อตรวจสอบและตรวจสอบให้เสร็จสิ้น เมื่อไฟล์การเสนอชื่อเสร็จสมบูรณ์ ศูนย์มรดกโลกจะส่งไปยังหน่วยงานที่ปรึกษาที่เหมาะสมเพื่อทำการประเมิน

3. องค์กรที่ปรึกษา ทรัพย์สินที่ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการประเมินโดยอิสระจากสององค์กรที่ปรึกษาที่ได้รับคำสั่งจากอนุสัญญามรดกโลก: สภาระหว่างประเทศว่าด้วยอนุสรณ์สถานและสถานที่ (ICOMOS) และสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ซึ่งตามลำดับให้คณะกรรมการมรดกโลกประเมิน สถานที่ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติเสนอชื่อเข้าชิง หน่วยงานที่ปรึกษาที่สามคือศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพย์สินทางวัฒนธรรม (ICCROM) ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลที่ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สถานที่ทางวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมการฝึกอบรม

4. คณะกรรมการมรดกโลก เมื่อสถานที่ได้รับการเสนอชื่อและประเมินแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการมรดกโลกระหว่างรัฐบาลในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับคำจารึกดังกล่าว คณะกรรมการจะประชุมกันปีละครั้งเพื่อตัดสินว่าสถานที่ใดจะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นอกจากนี้ยังสามารถชะลอการตัดสินใจและขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไซต์จากรัฐภาคี

5. เกณฑ์การคัดเลือก หากต้องการเป็นมรดกโลก สถานที่ที่เสนอจะต้องมีคุณค่าที่โดดเด่นในระดับสากล และผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอย่างน้อย 1 ใน 10 หลักเกณฑ์ ซึ่งคณะกรรมการมีการปรับปรุงเกณฑ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สะท้อนถึงวิวัฒนาการของแนวคิดเรื่องมรดกโลก

คณะกรรมการมรดกโลก มีการประชุมกันปีละครั้ง มีหน้าที่พิจารณาตัดสินการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติในบัญชีรายชื่อแหล่งมรดกโลก รวมทั้งพิจารณาการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัติที่ระบุไว้ในอนุสัญญาฯ สถานที่ซึ่งขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จะต้องมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งใน 10 ข้อ

คณะกรรมการมรดกโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการดำเนินการตามอนุสัญญา ได้พัฒนาเกณฑ์ที่แม่นยำสำหรับการจารึกทรัพย์สินในบัญชีมรดกโลก และการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศภายใต้กองทุนมรดกโลก ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในเอกสารชื่อ "แนวทางการดำเนินงานเพื่ออนุวัติอนุสัญญามรดกโลก" เอกสารนี้ได้รับการแก้ไขอย่างสม่ำเสมอโดยคณะกรรมการเพื่อสะท้อนแนวคิด ความรู้ หรือประสบการณ์ใหม่ๆ

ที่มา 

 

-----------------------------------------

ที่มา

ข้อมูลและรูปภาพ www.arrahmanlive.com

-----------------------------------------

รวมข้อมูลแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site)

-----------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật