game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

Geoparks Thailand อุทยานธรณี การจัดตั้ง

 

แนวทางการจัดตั้ง อุทยานธรณีประเทศไทย กำหนดโดย ;คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีประเทศไทย 

 game điện tửLiên kết đăng nhập

ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย

อนุสนธิการประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาให้มีการใช้ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีจึงประกาศการใช้ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย ดังนี้

๑) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของอุทยานธรณีภายใต้อุทยานธรณีประเทศไทย

๒) กําหนดให้ใช้ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยคู่กับตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีระดับท้องถิ่น

๓) หากอุทยานธรณีประเทศไทยได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกให้ใช้ตราสัญลักษณ์ตามข้อกําหนดของยูเนสโก และมีตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยด้วย 

 game điện tửLiên kết đăng nhập

อุทยานธรณีประเทศไทย สี ขนาด และภาษา

๑) ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยให้ใช้สีที่กําหนดเท่านั้น

๒) ขนาดของตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยต้องมีความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และต้องมีความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางขอบด้านนอกไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร ทั้งนี้เมื่ออุทยานธรณีระดับท้องถิ่นได้รับการรับรองให้เป็นอุทยานธรณีประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี จะมอบตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยขนาดมาตรฐานที่มีความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางขอบด้านนอก ๔๐ เซนติเมตร เพื่อนําไปติดคู่กับตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีของพื้นที่โดยให้ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยอยู่ด้านซ้ายของตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีระดับท้องถิ่น

๓) ภาษาที่ใช้ในตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยต้องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยขนาดของตัวอักษรต้องมีสัดส่วนสัมพันธ์กับขนาดของตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย

– ภาษาไทย ใช้รูปแบบอักษร FREESIA UPC

– ภาษาอังกฤษ ใช้รูปแบบอักษร BOOK ANTIQUA

เงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทย

๑) ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยสามารถนําไปใช้ได้เมื่อได้รับความเห็นชอบในการเป็นอุทยานธรณีประเทศไทยจากคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณีแล้วเท่านั้น

๒) ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยต้องมีลักษณะตรงตามที่กําหนด ห้ามมิให้มีการปรับปรุงหรือดัดแปลง

๓) ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยต้องไม่ถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ หากต้องการใช้สำหรับการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการของอุทยานธรณี ให้นำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาและจัดตั้งอุทยานธรณี เพื่อพิจารณาเป็นรายๆ ไป

๔) หน่วยงานหรือคณะกรรมการในท้องที่ที่รับผิดชอบกิจการของอุทยานธรณีประเทศไทยสามารถใช้ตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้ แต่ไม่สามารถนําตราสัญลักษณ์อุทยานธรณีประเทศไทยไปให้บุคคลที่สามซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนําไปใช้ได้

 

ที่มา

ภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Geoparks อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก (UNESCO Global Geoparks)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật