game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

เที่ยวเชียงใหม่ แม่ออน ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก (Teen Tok Royal Project Development Center)

 

  
game điện tửLiên kết đăng nhập

“….ให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จ.เชียงใหม่ขึ้น โดยทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนดำเนินงาน เพื่อกเป็นศูนย์พัฒนาสาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและกาแฟ เป็นอาชีพเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ นอกเหนือจากอาชีพการปลูกเมี่ยง...”

พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก (Teen Tok Royal Project Development Center) แม่ออน เชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่บริเวณ พื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ เขตตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้างศูนย์ฯ จำนวนเงิน 300,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกเมี่ยง (ใบชา)

2. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและคุณภาพชีวิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

3. สนับสนุนงานทดสอบ สาธิต และวิจัย

4. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โดยครอบคลุมพื้นที่ถึง 17 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป๊อก บ้านแม่ลาย บ้านแม่กำปอง บ้านธารทอง และบ้านปางจำปี ฯลฯ ทั้งนี้ มีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงานถึง 34.65 ตร.ม. (21,656 ไร่) และเป็นพื้นที่ของศูนย์ฯ 52.1 ไร่ วัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเป็นศูนย์พัฒนาสาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและกาแฟ เป็นอาชีพเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ นอกเหนือจากอาชีพการปลูกเมี่ยง และในปีพ.ศ. 2525 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จทรงเยี่ยมราษฎรบ้านแม่กำปองและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกเป็นศูนย์พัฒนาสาธิตและส่งเสริมการเพาะเห็ดหอมและกาแฟ เป็นอาชีพเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ ทดแทนการปลูกเมี่ยง เพื่อลดปัญหาการตัดไม้ทำลายสิ่งแวดล้อม และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนเนื่องจากมีรายได้ที่ไม่แน่นอน

การดำเนินงานด้านการส่งเสริม/วิจัย

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก มุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและนอกภาคการเกษตรการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ รวมถึงการร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนต่างๆ เช่น การสนับสนุนให้ชุมชน มีการรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและการสนับสนุนให้ชุมชนเป็นต้นแบบชุมชนคาร์บอนต่ำบนพื้นที่สูง และได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในการเพาะปลูกพืชผักภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย เพื่อให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีรายได้มากขึ้น โดยมีนักวิชาการจากส่วนกลางทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ และถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการไปสู่เจ้าหน้าที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบมีประชากรที่ได้รับประโยชน์ 405 ครัวเรือน จำนวนประชากรรวม 982 คน และมีบุคคลภายนอก ได้แก่ เกษตรกรสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาเรียนรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนตามแนวทางโครงการหลวง โดยการน้อมนำหลักศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน

กิจกรรม

- สนุกไปกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมสวนกาแฟอาราบิก้า และสวนเมี่ยง ที่ทางศูนย์ได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก นอกจากนี้ ภายในบริเวณพื้นที่ของศูนย์ฯ ยังมีแปลงตัวอย่างปลูกต้นไม้อื่น ๆ ด้วย เช่น ไม้เมืองหนาว งานไม้กระถาง (เช่น บีโกเนีย กล้วยไม้ ลิปสติก หน้าวัว กระถาง มังกรคาบแก้ว ปีกผีเสื้อ) และวานิลลา ที่สามารถเข้าชม ชิม ซื้อหา และถ่ายภาพได้อย่างจุใจ โดยพรรณไม้เหล่านี้จะแข่งกันผลิดอกออกผลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดทั้งปี

- รื่นรมย์ไปกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมวิถีชีวิตชาวบ้านบ้านแม่กำปอง ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำ เมี่ยงโบราณ การละเล่นพื้นบ้าน และการบายศรีสู่ขวัญ

- เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ชมทัศนียภาพ ณ จุดชมวิวดอยม่อนล้าน ซึ่งมีธรรมชาติป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เต็มไปด้วยต้นกฤษณา กล้วยไม้ป่า และดอกนางพญาเสือโคร่งที่จะบาน ในฤดูหนาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์ฯ มีบ้านพักรับรองอยู่ 3 หลังโดยอยู่ติดกับลำห้วยที่ไหลผ่านหน้าบ้าน รวมทั้งมีร้านอาหารให้บริการ

   

-----------------------------------------

ที่มาข้อมูล

รวบรวมรูปภาพ

arrahmanlive.com

-----------------------------------------

เที่ยวเชียงใหม่ (Travel Chiang Mai)

เที่ยวไทย (Travel Thailand)

-----------------------------------------

 
 

 game điện tửLiên kết đăng nhập

 
 ชมอัลปั้มภาพเพิ่มเติมที่
 

 

 
 
 

ที่มาข้อมูล

- ทโล้โฮมสเตย์ Facebook :  

รวบรวมรูปภาพ arrahmanlive.com

-----------------------------------------

เที่ยวเชียงใหม่ (Travel Chiang Mai)

-----------------------------------------

 game điện tửLiên kết đăng nhậpgame điện tửLiên kết đăng nhậpgame điện tửLiên kết đăng nhậpgame điện tửLiên kết đăng nhập

                     

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật