game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ไถ่ชีวิตตัวที่ 103 น้องสุขใจ ในวันปีใหม่ 2566

 game điện tửLiên kết đăng nhập

🐂 ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 103 น้องสุขใจ ในกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันปีใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2566

😇 รายชื่อผู้ทำบุญ

@ ศุภชัย ตรีรัตนชวลิต 75
@ สุรศักดิ์ ตรีรัตนชวลิต 309
@ โฉมยง คงพลปาน 200
@ กังวาน ธรรมแสง 800
@ สุอุษา ตรีรัตนชวลิต 300
@ ชลธร-ธวัชชัย-สหพล วัฒนเจียมวงษ์ และครอบครัว 500
@ ปาริชาติ ยิ้มอุบล 1,000
@ เสถียร-ชลิดา คณะพัฒน์ 200
@ นงลักษณ์ สายสุข 200
@ บุษราภรณ์ ธานี 300
@ ชนิตา พีรบวรเดช 1,000
@ นันทิชา บุรินทร์ 200
@ รัมภา ธรรมสิริ 100
@ สรวงภรณ์ คันศร 300
@ พรรณราย บุตรศรี 100
@ รัชกร แซ่เตียว 100
@ ภัทรพงศ์ แซ่จึง 100
@ อภินันท์ จันทโคตร 100
@ นพ.พิสิฐ-ยุพิน กิระนันทวัฒน์ 400
@ ภัทรีนาฎ บุญชู 500
@ อัจฉริยาภรณ์ สุพิชญ์ 300
@ ศิริพร ตั้งประภากร 299
@ อนันต์ สมบูรณ์ศรี และครอบครัว 500
@ ชิษณุพงศ์ กิตติวงศ 200
@ วิศาล-ศิริกุล กุลมงคล 200
@ คุณแม่มี้ยี่ แซ่เหลื่อง และพรเพ็ญ ปัญจปิยะกุล อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 500
@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 300
@ คุณแม่วาสนา สันติกุลธานี และครอบครัว 100
@ ครอบครัวยังมี 500
@ สุริยา คำเลิศ 200
@ นงลักษณ์ ศรีแสง 100
@ พรรณศิรี สองเมือง 100
@ สุรินทร์ รักสัตย์มั่น 200
@ กาญจนา ชนะวงษ์ 300
@ สมศักดิ์ แซ่ลิ้ม 200
@ นวรัตน์ แซ่ลิ้ม 200
@ ไพนิภา ตรีรัตนชวลิต 200
@ วิวัฒนพงษ์ เกษมพงษ์ 500
@ วรานนท์-จุไรรัตน์ หล้าพระบาง อุทิศส่วนกุศลให้บุพการี 1,000
@ จันทจร ปราบภัย 100
@ จิรพร เพชรมาก 100
@ อุทัย จันทร์มนี 50
@ สมหมาย คำแสน 50
@ นางเพ็กจู ชนะวงศ์ ขออุทิศส่วนกุศลให้เทวดาและเจ้ากรรมนายเวรของ นางเพ็กจู ชนะวงศ์ 1,000
@ ลักขณา-พัฒนา เหล่าไพบูลย์ ขอให้อาม่าเพ็กจู ชนะวงศ์ หายป่วยมีสุขภาพแข็งแรง 1,000
@ มัณฑณา-ปัณฑิตา ดีรักษา และประพันธ์ ฟุ้งเฟื่อง 199
@ สฤษดิ์​ สิงห​โยธิน 500
@ จำลองลักษณ์ สินธุรส 100
@ ณัฐกานต์-กิตติภพ วิจักษณกุล 200
@ พ่อสมาน-แม่นิภา​ เลียงหิรัญ​ถาวร​ 300
@ อุทัย-อารยา​ เลียง​หิรัญ​ถาวร​ 300
@ ไพรศรี พิมพะกรรณ์ 300
@ ทองหยด อุทัยฉาย 100
@ สุรีย์ ธีระรังสิกุล 100
@ ด.ญ.นนทกร วารินทร์ 200
@ ด.ช.กรณ์กวินท์ วารินทร์ 200
@ ดวงนภา บุญประจง และครอบครัว 200
@ มนต์ชัย เดชพล และครอบครัว 500
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200
@ สุภาณี เสนาชัย 200
@ อุไรรัตน์ นิยมพันธ์ 300
@ ปัญจพร บุปผาพรหม 500
@ สุภาภรณ์ ไชยเวช 200
@ จักรพันธ์ ฮั่นตระกูล 100
@ ศิริภา ฮั่นตระกูล 100
@ ธีรยุทธ เพชรพิมล พร้อมครอบครัว 100
@ สุดใจ ปั้นพึ่งบุญ 200
@ ภูริวัตร-​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​และครอบครัว​​ 300
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ อัจชญา จารูพันธ์ 100
@ วรรณลดา ศรีนวล อุทิศบุญกุศลให้ คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล 300
@ อัมพร มูลศรี 100
@ นวันธร ประทีปรัตน์ 100
@ มณเฑียร โลกานัง 100
@ กรลักษณ์ ตรัสมา 100
@ ธนวิทย์ จันทร์โต 100
@ สมคิด ศรีเนตร 100
@ ทองมี วงศ์เจริญ 100
@ สุพันธ์ สุขแสน 100
@ สายสมร นาคเสวี 200
@ ละมัย กระจ่างสด 200
@ อำนวย-จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 200
@ บรรพชัย-จิตตาภัทร์-รุจิรางค์ มุสิกวงศ์ 300
@ วุฒิชัย สุขสมปอง-วันเพ็ญ ชาญมณีรัตน์ อุทิศบุญให้ ด.ญ ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300
@ สิวาพร กระจ่างสด 500
@ รพีพร จึงมั่นคง 500
@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ พร้อมครอบครัว และคุณแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 500
@ ฉวีวรรณ กาญจนะหุต 100
@ หทัยวรรณ กาญจนะหุต 100
@ อุบล กาญจนะหุต 100
@ ศิวโรจน์ กาญจนะหุต 100
@ ประพนธ์ บุญเจริญ และครอบครัว 200
@ อุทิศให้ คุณพ่ออ่อน-คุณแม่สังเวียน แก้วปัญญา 100
@ อุทิศให้ ร.ต.ถาวร-คุณแม่บุญธรรม กาญจนะโยธิน 100
@ กล้าหาญ-ผกากรอง กาญจนะโยธิน 200
@ วรัทยา เหล่าแสง 250
@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 100
@ วิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อโชคชัย-คุณแม่อารีย์ จิรนภาวิบูลย์ 300
@ อนุรัตน์ ปัณณฑัต เกิดวิชัย วราภรณ์ ชัยวินิจ 300
@ พัทธนันท์ คีระกูล จีรชญา-อนพัทย์ บุตรอากาศ 300
@ จงถนอม 500
@ เพ็ญศิริ ชาวคอนไชย 500
@ ปริญญา ทองเที่ยงดี อุทิศให้ พ่อปรีชา ทองเที่ยงดี+เจ้ากรรมนายเวร 100
@ อุทิศแด่ นายวีระศักดิ์ สมเพราะ 200
@ พูนทรัพย์ 300
@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์ และครอบครัว 500
@ อนุชา เต็งพงศธร 500
@ วิลาวัณย์ ตรีรัตนชวลิต 200
@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100
@ มณีรัตน์ เสนวิรัช 100
@ เลิศสิน-รุ่งอรุณ-กรกนก รักษาสกุลวงศ์ 600
@ กมลกาญจน์-วรรธน แถบเงิน 500
@ พงศ์ธร ทิวเสถียร 100
@ อารยา เชาว์​เรืองฤทธิ์ 200
@ ขนิษฐา จันดารักษ์ 300
@ หน่อย+ต๋อง 300
@ สุวิทย์ ผาบจันดา 500
@ ศศิวรรณ ลอรักษา 100
@ ประชิด-นงค์นุช จิตภิรมย์ศักดิ์ 500
@ อมราภรณ์ ดอกรัก และครอบครัว 517
@ คุณตาหาญ สุขนา 500
@ ครอบครัว อารีย์ 509
@ กรชนภณ พาวงษ์ 500
@ อุทิศให้ คุณพ่อพินิจ-แม่พยอม สิงห์ทอง และตระกูลปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง 200

@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 200

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศบุญให้ คุณพ่ออุดม-คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 102 เหลือยกมา 4,258 บาท

($) รวมยอดบริจาค​ 39,407 บาท

--------------------------

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ ไถ่ตัวที่ 103 น้องสุขใจ รวมไถ่+ค่าส่ง 30,000 บาท มอบวันที่ 1 มค. 2566 มีเงินเหลือ 9,407 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 104 น้องฮักแพง ในช่วงวันวาเลนไทร์และมาฆบูชา กุมภาพันธ์ 2566 อีกทีนะครับ

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

--------------------------

อัลปั้มภาพน้องสุขใจ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

//arrahmanlive.com/variety/redeemanimal

----------------------------------- 

สรุปข้อมูล 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật