game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

ไถ่ชีวิตตัวที่ 89 น้องบุญเกิด วันปีใหม่ 2565

 game điện tửLiên kết đăng nhập

ทำบุญไถ่ชีวิตวันปีใหม่ ตัวที่ 89 น้องบุญเกิด ในกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันปีใหม่ มค. 2565


?‍♂️ รายชื่อผู้ทำบุญ
@ สุรเทพ สมสุขหวัง 300
@ สุรศักดิ์ สมสุขหวัง 200
@ สุรัชนี สมสุขหวัง และครอบครัว​ 500
@ เบญจมาศ บุญเจริญ และครอบครัว 300
@ ณัฐชยา เย็นใจ 300
@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 100
@ ลัดดาวัลย์ แซ่แต้ 300
@ อุทิศให้ เตี่ยฉอเซี้ยง-แม่ทองศรี แซ่แต้ 200
@ สุ​ร​ศักดิ์​ ตรีรัตน​ชวลิต​ 300
@ ยุภาภรณ์ ตันติธนภัฒณ์ 500
@ อาภรณ์​-ฉกาจ รุ่งเรือง​ 500
@ ทองสืบ-อรสา พงศ์จรรยากุล 300
@ อมรรัตน์ พงศ์จรรยากุล 200
@ อนันต์​ สมบูรณ์​ศรี​ 500
@ สมใจ เมธียนต์พิริยะ 300
@ เพชรรัตน์ จุ้ยสกุล-ภิญญาภัทร อธิธรสิริ-ศรัญญา อธิธรสิริ 500
@ จำนงค์-ทนง ดีรักษา 99
@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 400
@ วิสันต์-รัจณี ตัณฑิกุล ขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งปวง 300
@ จุฑาพันธ์ ทรัพยาคม 200
@ ลัดดาวัณย์​ คุณวุฒิ และครอบครัว 500
@ จุฑานันท์ เบลล์ อุทิศให้ Mr. Stephen Charles Bell 309
@ ศรีอุไร สมเพราะ 200
@ จิตติ ไตรรัตน์ 100
@ วันยุทธ-เพียงใจ-รชนิศา เหล็กกล้า 300
@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์ 200
@ ดวงสมร ศุจิสกุลวงศ์ 200
@ สมยศ-เพ็ญศรี-ธนยศ-ธนโชติ เตชะวิจิตรา 800
@ จิตรา-ธนศักดิ์ อังศุโกมุทกุล 200
@ บูลย์วัฒน์ โลมะบรรณ์ 300
@ ปริญญา ทองเที่ยงดี อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 100
@ มงคล หลักเมือง และครอบครัว 300
@ คุณแม่มี้ยี่ แซ่เหลื่อง และพรเพ็ญ ปัญจปิยะกุล อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 500
@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 200
@ ณัฐกานต์ -กิตติภพ วิจักษณกุล 200
@ อุไรรัตน์ นิยมพันธ์ 300
@ เพชรมณี คงสีลา 199
@ สุอุษา ตรีรัตนชวลิต 500
@ เอมอร-สมาน อารีย์ ขออุทิศส่วนกุศลให้บิดา มารดา และญาติผู้ล่วงลับ 499
@ จิรพร เพชรมาก อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร เทวดารักษา 100
@ สมหมาย คำแสน ขออุทิศบุญนี้ไห้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาที่รักษา 100
@ ฉวีวรรณ-อุบล-ศิวโรจน์ กาญจนะหุต 300
@ คุณแม่อารีย์-วิชัย จิรนภาวิบูลย์ และ ครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อโชคชัยจิรนภาวิบูลย์ 300
@ ศิวรักษ์ มหิทธิบุรินทร์ 400
@ เกรียงไกร ฎิระวณิชย์กุล 500
@ เมตตา-พลสิทธิ์ 300
@ รสนันตน์ บัวทอง 100
@ สุภาณี เสนาชัย 200
@ วินิจ-สุจิตรา-วิจิตรา-วัชระ ยังมี อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติผู้ล่วงลับ​ 1,000
@ ภูริวัตร-​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู​ และครอบครัว​​ 400
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ อัจชญา จารูพันธ์ 100
@ สุวิทย์​ ผาบจันดา 500
@ ไพรศรี พิมพะกรรณ์ 500
@ อัจฉริยาภรณ์ สุพิชญ์ 200
@ กัญญา​ จึงวิมุติพันธ์​ 500
@ ภริตพร ไชยรักษ์ 200
@ อุทิศบุญให้ คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล 400
@ พูนทรัพย์ พาติกะบุตร 300
@ อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 100
@ สมคิด ศรีเนตร พร้อมครอบครัว 100
@ หทัยวรรณ กาญจนะหุต 100
@ เบ็ญจรงค์ ผดาศรี 100
@ อัมพร มูลศรี 100
@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ พร้อมครอบครัว และคุณแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 400
@ สุดใจ ปั้นพึ่งบุญ 200
@ สุพันธ์-วันเพ็ญ สุขแสน พร้อมครอบครัว 200
@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 200
@ อรศรี แสงทอง 100
@ มาลัย เพชรพิมล พร้อมครอบครัว 100
@ ธรรมพร รัตนะวิศ พร้อมครอบครัว 100
@ มณเฑียร โลกานัง 100
@ จิตตาภัทร์ มุสิกวงศ์ 200
@ นวันธร ประทีปรัตน์ 200
@ ทองมี วงศ์เจริญ พร้อมครอบครัว 200
@ วิชุดา งาเนียม พร้อมครอบครัว 100
@ ภควัฒน์ งาเนียม พร้อมครอบครัว 100
@ รุจิรดา งาเนียม พร้อมครอบครัว 100
@ วุฒิชัย สุขสมปอง-วันเพ็ญ ชานมณีรัตน์ อุทิศบุญกุศลให้ ด.ญ.ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300
@ วรัทยา เหล่าแสง พร้อมครอบครัว 200
@ ประชิด​-นงค์นุช จิตภิรมย์ศักดิ์ 500
@ สุรินทร์​ รักสัตย์​มั่น 195
@ มาลีสา สาธร อุทิศให้คุณพ่อมาโนช สาธร 109
@ วิลาวัลย์​ หล่อวินิทนันท์​ 500
@ พินิจ-คุณแม่พยอม สิงห์ทอง และตระกูลปู่ย่าตายายญาติพี่น้อง 200
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200
@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 200
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100
@ อุทิศบุญให้ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100
@ อุดม อุดมธนะธีระ 100
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400
($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 88 เหลือยกมา 5,158 บาท
($) รวมยอดบริจาค​ 30,277 บาท
--------------------------------------------------------
ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ
ไถ่ตัวที่ 89 น้องบุญเกิด รวมไถ่+ค่าส่ง 29,000 บาท
มอบวันที่ 1 มค. 2564 มีเงินเหลือ 1,277 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 93 น้องบุญมา ในช่วงวันมาฆบูชา​ เดือนกุมภาพันธ์​ 2565 อีกทีนะครับ

------------------------------------------------------

? ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

? บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

? โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: ;rainubon  

------------------------------------------------------ 
โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
//arrahmanlive.com/index.php/news/2020-05-01-02-53-36
--------------------------------------------------------
ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ
---------------------------------------------------------

 game điện tửLiên kết đăng nhập

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật