game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ข้อมูลส่วนบุคคล

นายเกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

รายละเอียดการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อกูลกับลักษณะงานในตำแหน่ง

6.1 งานที่กองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในฝ่ายสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี โดยดำเนินงานที่รับผิดชอบจะเป็นการกำกับดูแล และให้ความช่วยเหลือในการทำเหมืองแร่ มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของฝ่ายประกอบด้วย

-งานด้านการกำหนดนโยบาย ปฏิบัติงานวางแผนจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรณี ประกอบด้วยงานวางแผนการจัดการ งานวางระบบการทำงาน การเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ และพัฒนาให้เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการจัดการ

- ศึกษาความต้องการของระบบ วางแผนออกแบบฐานข้อมูล ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของฝ่ายเพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูล

- งานจัดระบบและการวางแผนการประมวลผลข้อมูล โดยจัดทำฐานข้อมูลประทานบัตรและคำขอประทานบัตร เพื่อร่วมกับระบบการจัดเก็บรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านการติดตามเฝ้าระวัง (Audit) ติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่

- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในงานโครงการจัดทำแผนการจัดการแหล่งอนุรักษ์และอ้างอิงทางด้านธรณีวิทยาของไทย

- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้งานโครงการติดตามการแพร่กระจายของสารหนูรอบบริเวณเทือกเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช

- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในงานโครงการแก้ไขปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการทำเหมืองแร่ตะกั่วในเขตจังหวัดกาญจนบุรี

- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้งานโครงการจัดทำแผนการจัดการกำหนดมาตรการและแผนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้วของเหมืองแร่ถ่านหิน ในประเทศไทย

- ร่วมเป็นคณะทำงานในโครงการจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการสารสนเทศ ของกรมทรัพยากรธรณี

- ให้คำปรึกษาแนะนำและความช่วยเหลือด้านวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และบริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับวิธีการ แนวทาง ข้อกำหนด และเทคนิคการนำระบบสารสนเทศมาใช้ประกอบกิจการเหมืองแร่ แต่งแร่ และ โลหกรรม

6.2 งานที่สำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรธรณี (กทธ.) ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ในกลุ่มวิชาการและมาตรฐาน ดำเนินงานที่รับผิดชอบด้านวิชาการและมาตรฐาน ใช้ประกอบในการกำกับดูแลการบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของฝ่าย มีหน้าที่ดังนี้

- งานด้านการกำหนดนโยบาย ปฏิบัติงานวางแผนจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของฝ่าย เพื่อรองรับงานด้านวิชาการและมาตรฐานในการบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย งานวางระบบ งานวางแผนการจัดการ การเตรียมเครื่องมือ-อุปกรณ์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานจัดระบบและการวางแผนการประมวลผลฐานข้อมูล เพื่อรองรับงานด้านวิชาการและมาตรฐานเพื่อใช้ในการบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยงานศึกษาความต้องการของระบบงานวางแผนออกแบบฐานข้อมูล การจัดการเก็บข้อมูล และปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับฐานข้อมูล โดยฐานข้อมูลที่จัดทำได้แก่ ข้อมูลประทานบัตร คำขอประทานบัตร โรงโม่ โรงแต่งแร่ และพื้นที่แหล่งหิน

- งานจัดการระบบฐานข้อมูลประทานบัตรเหมืองแร่ เพื่อใช้ร่วมกับระบบการจัดเก็บรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA)

- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในด้านการกำหนดมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมเหมืองแร่ และการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองแร่

- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในงานตรวจสอบแหล่งอนุรักษ์ในพื้นที่ใกล้เคียงคำขออาชญาบัตรพิเศษและอาชญาบัตรผูกขาด

- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในงานโครงการกำหนดมาตรฐานมลพิษและการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะกรรม ชนิดแร่สังกะสีจังหวัดตาก

- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในงานโครงการกำหนดมาตรฐานมลพิษและการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะกรรม ชนิดแร่ทองคำจังหวัดพิจิตร

- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อใช้ในงานโครงการกำหนดมาตรฐานมลพิษและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโลหะกรรม ชนิดแร่โพแทซ จังหวัดอุดรธานี

- ดำเนินการและร่วมดำเนินการกับหน่วยงานสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ให้คำปรึกษาแนะนำและความช่วยเหลือด้านวิชาการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ประชาชนผู้สนใจ ผู้ประกอบการ และบริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับวิธีการ ข้อกำหนด และเทคนิคการนำสารสนเทศมาใช้

6.3 งานที่สำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ ดำเนินงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใช้ประกอบในการบริหาร การจัดระบบ และวางแผนการประมวลผลข้อมูล โดยรับผิดชอบในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และจัดทำระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ของฝ่ายซึ่งมีหน้าที่ดังนี้

- งานด้านการกำหนดนโยบายและปฏิบัติงาน ด้านการวางแผนจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์ ประกอบด้วยงานวางแผนการจัดการ งานวางระบบ การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

- ศึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการประยุกต์ใช้ในงานโลจิสติกส์อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

6.4 งานที่ศูนย์สารสนเทศ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในศูนย์สารสนเทศของ กรพ. ประกอบด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ กพร. โดยเข้าร่วมศึกษาในโครงการต่างๆ ที่มีตามที่ได้รับมอบหมาย, ศึกษาโครงการจัดประเมินประสิทธิภาพด้านการจัดการสารสนเทศของ กพร., จัดฝึกอบรมสารสนเทศในเรื่อง “ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เบื้องต้น” และร่วมดำเนินโครงการด้านสารสนเทศร่วมกับสำนักอื่นๆ ได้แก่

- ร่วมดำเนินโครงการกับสำนักบริหารและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศในงานจัดการรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

- ร่วมศึกษากับสำนักโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานด้านโลจิสติกส์

- ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ในงานจัดเก็บข้อมูลบุคคลากร โดยใช้โปรแกรม DPIS ที่มีการพัฒนาจาก สำนักข้าราชการพลเรือน

- ร่วมศึกษากับกองวิศวกรรมบริการ ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานด้านจัดทำแผนที่ สำรวจ และรังวัด

- ร่วมดำเนินโครงการกับสำนักอุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า จัดการระบบสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมเหมืองแร่สู่ชุมชนอุตสาหกรรมนิเวศน์

6.5 งานที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (อบจ.อุบล) ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดูแลในส่วนของสำนักปลัด อบจ. ประกอบด้วย

- งานดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ อบจ. อบ. (www.ubon.go.th) และของข้อมูลของสำนักปลัดเพื่อแสดงทางเว็ปไซต์เช่น ประชาสัมพันธ์

- งานดูแลและพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กโทรนิคส์(E-mail) ของ อบจ. อบ. และดูจดหมายที่มีการแจ้งถึง อบจ. อบ.

- งานพัฒนาระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตของ อบจ. และสำนักปลัด รวมทั้งร่วมพัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับหน่วยงานในสังกัด อบจ. เช่น สถานีขนส่ง และสนามกีฬาทุ่งบูรพา

- งานควบคุมข้อมูลด้านไอทีและงานออกแบบระบบฐานข้อมูล เพื่อใช้ในงานของ อบจ. และของสำนักปลัดฯ รวมทั้งช่วยติดตามผลการทำงานของโปรแกรมระบบงาน อบจ.

- งานควบคุมและดูแลฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบของสำนักปลัดฯ

- ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ

- รับผิดชอบในการลงข้อมูลระบบเว็บไซต์เลือกตั้งของ อบจ. และดูแลพัฒนาข้อมูลเพื่อนำลงในข้อมูลสำหรับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

- ดำเนินงานตามนโยบาย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) และข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานของ อบจ.

- งานวางแผนดำเนินการขยาย และปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดอบรมและให้ความรู้ด้านสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ใน อบจ.

- งานติดต่อผู้ให้บริการระบบเครือข่ายภายนอก ในการพัฒนาระบบให้กับหน่วยงานใน อบจ.

- งานแก้ไขปัญหาขัดข้องให้กับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟท์แวร์ และให้บริการจัดซ่อมอุปกรณ์ให้กับองค์กร

6.6 งานที่กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานดูแลในส่วนของงานบริการระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย

- งานดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของ เทศบาลเมืองวารินชำราบ (www.warincity.go.th) และของข้อมูลของกองวิชาการและแผนงาน เพื่อแสดงทางเว็ปไซต์เช่น งานประชาสัมพันธ์

- งานดูแลและพัฒนาระบบจดหมายอิเล็คโทรนิคส์ (E-mail) ของเทศบาลเมืองวารินชำราบ และดูจดหมายที่มีการแจ้งถึง

- งานควบคุมและดูแลฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบของเทศบาลเมืองวารินชำราบ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ

- พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) และข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานของ เทศบาลเมืองวารินชำราบ

- งานติดต่อผู้ให้บริการระบบเครือข่ายภายนอก ในการพัฒนาระบบให้กับหน่วยงานใน เทศบาลเมืองวารินชำราบ

- งานแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องให้กับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้าน ฮาร์ดแวร์ และด้านซอฟท์แวร์ และให้บริการจัดซ่อมอุปกรณ์ให้กับองค์กร

- ดำเนินงานตามนโยบาย และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.7 งานที่สำนักโลจิสติกส์ (สลจ.) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการโดยอยู่ใน กลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าโครงการ นักวิชาการด้านสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และการบริหารจัดการระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่มีของ สลจ. กำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่สูง และความชำนาญงานเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ กำกับดูแลงานที่เป็นหน้าที่หลักของกลุ่ม หรืองานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน พัฒนาทบทวนและกำหนดแนวทางแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ พิจารณาความต้องการทรัพยากรและวางแผนจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ติดตามประเมินผลประสานงานปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

- งานด้านการกำหนดนโยบายและปฏิบัติงานด้านการวางแผนจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ประกอบด้วย งานวางแผนการจัดการงานวางระบบ การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม

- ศึกษาด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ ของหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีการประยุกต์ใช้ในงานโลจิสติกส์อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

- งานกำกับดูแลโครงการฯ ของ สลจ. ในส่วนที่กลุ่มสารสนเทศได้ดูแล โดยทุกโครงการจะเน้นในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิชาการด้านคอมพิวเตอร์มาช่วยโดยเฉพาะได้แก่

* โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ERP) ในการจัดการและบูรณาการข้อมูลเพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล  

* โครงการศูนย์บริการข้อมูลโลจิสติกส์ (Logistics Service Information Center : LSIC)

* โครงการส่งเสริมการใช้และเชื่อมโยงระบบ Backhauling เพื่อลดสัดส่วนการวิ่งรถเที่ยวเปล่า  

* โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานด้านโลจิสติกส์ DRP, WMS

* โครงการพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการนำเข้าอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ สำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงผ่านระบบ National Single Window

* โครงการส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการเชื่อมโยงธุรกรรมระหว่างองค์กรในโซ่อุปทานเป้าหมาย (XML)

* โครงการบูรณาการงานระหว่างกระทรวง ด้านการจัด Zoning พื้นที่เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

* โครงการพัฒนาผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP) เพื่อยกระดับสู่สากลแบบครบวงจร

- ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานโครงการ ให้คำแนะนำร่วมกับกลุ่มอื่นอีกหลายโครงการ โดยเน้นให้คำปรึกษาในโครงการที่มีการใช้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก

- งานดูแลและพัฒนาระบบเว็บไซต์ของสำนักฯ (www.logistics.go.th) และระบบต่างๆ ที่มีของสำนัก รวมถึงระบบในโครงการต่างๆ ของ สลจ. เน้นการจัดการข้อมูลของกลุ่มสารสนเทศโลจิสติกส์ เพื่อแสดงข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์งานผ่านระบบเครือข่าย

- งานดูแลและพัฒนาระบบช่องทางติดต่อสื่อสารของ สลจ. และขั้นตอนการดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายของ เน้นการจัดการสื่อสารเพื่อติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเช่น Facebook Fan page, YouTube, E-Book, Line และสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ที่มี

- งานดูแลและพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กโทรนิคส์ (E-mail) ในส่วนที่ใช้งานของ สลจ. ได้แก่ เมลล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โดยติดตามดูแลกำกับการส่งออกและรับเข้าของจดหมายที่มีของสำนักและแจ้งผู้เกี่ยวของต่อไป

- งานควบคุมและดูแลฐานข้อมูลที่ใช้ในระบบของ สลจ. เป็นตัวแทนประสานงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศ และพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database) และข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการดำเนินงานของ สลจ.

- งานติดต่อผู้ให้บริการระบบเครือข่ายภายนอกในการพัฒนาระบบให้กับหน่วยงานในสลจ. รวมถึงงานแก้ไขปัญหาขัดข้องให้กับผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งด้านฮาร์ดแวร์และด้านซอฟท์แวร์

- งานรัฐพิธีราชพิธีและพิธีการต่างๆ และดำเนินงานตามนโยบายและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

6.8 งานที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (ศส.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ทำงานในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ โดยอยู่ใน กลุ่มระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ปฏิบัติงานในฐานะผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าโครงการ นักวิชาการด้านสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (MIS) และการบริหารจัดการระบบและวางแผนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ที่มีของ สลจ. กำกับแนะนำตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่สูง และความชำนาญงานเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์ กำกับดูแลงานที่เป็นหน้าที่หลักของกลุ่ม หรืองานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะของหน่วยงาน พัฒนาทบทวนและกำหนดแนวทางแผนงานโครงการที่รับผิดชอบ พิจารณาความต้องการทรัพยากรและวางแผนจัดสรรทรัพยากรสำหรับโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนงานโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ติดตามประเมินผลประสานงานปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ

game điện tửLiên kết đăng nhập

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật