game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ISSS ข้อ 5 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม

game điện tửLiên kết đăng nhập

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ได้แก่

5. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม

ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับเคร่งครัด
ข้อ 5. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ข้อ 5. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม ข้อ 5. การควบคุมการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์
5.1 ให้มีการบีองกันขอบเขตพื้นที่ตั้งของหน่วยงาน (Security perimeter) ที่มีการติดตั้ง จัดเก็บ หรือใช้งานระบบสารสนเทศและข้อมูลสารสนเทศ 5.1 มีการออกแบบและติดตั้งการบีองกันความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพ เพื่อบีองกันพื้นที่หรือสถานที่ ปฏิบัติงาน หรืออุปกรณ์สารสนเทศต่าง ๆ 5.1 จัดให้มีขั้นตอนการบริหารจัดการเรื่องการกำหนดรหัสผ่านอย่างเป็นทางการ 
5.2 มีการออกแบบและติดตั้งการบีองกันความมั่นคงปลอดภัยด้านกายภาพ เพื่อบีองกันภัยจากภายนอก ภัยในระดับหายนะทั้งที่ก่อโดยมนุษย์หรือภัยธรรมชาติ เซ่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว ระเบิด การก่อจลาจล เบีนต้น 5.2 ไม่ควรน่าอุปกรณ์สารสนเทศ ข้อมูลสารสนเทศ หรือซอฟต์แวร์ออกจากสถานที่ปฏิบัติงานของ หน่วยงานหากมิได้รับอนุญาต 5.2 กำหนดให้ผู้บริหารติดตามทบทวนระดับสิทธิในการเข้าถึงของผู้ไข้งานอย่างเป็นทางการเป็นประจำ 
5.3 จัดวางและบีองกันอุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อลดความเลี่ยงจากภัยธรรมชาติหรืออันตรายต่าง ๆ และเพื่อ บีองกันการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต 5.3 มีการกำหนดนโยบาย Clear desk สำหรับข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบกระดาษและที่จัดเก็บใน อุปกรณ์บันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถอดหรือต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และนโยบาย Clear screen สำหรับระบบสารสนเทศ
5.4 มีการบีองกันอุปกรณ์สารสนเทศ ที่อาจเกิดจากไฟฟ้าซัดข้อง (Power failure) หรือที่อาจหยุดชะงัก จากข้อผิดพลาดของโครงสร้างพื้นฐาน (Supporting utilities) 5.4 ให้มีการระบุอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบสารสนเทศโดยอัตโนมัติ (Automatic equipment identification) เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ดังกล่าวว่ามาจากอุปกรณ์ดังกล่าวจริง หรือจากสถานที่ที่ กำหนดไว้เท่านั้น ทั้งนี้จำเป็นสำหรับการที่ระบบสารสนเทศจะรับการเชื่อมต่อจากเฉพาะอุปกรณ์ที่ได้รับอนุญาต หรือมาจากเฉพาะสถานที่ที่ได้รับอนุญาต
5.5 มีการดูแลอุปกรณ์สารสนเทศอย่างถูกวิธี เพื่อให้คงไว้ซึ่งความถูกต้องครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้ งานอยู่เสมอ 5.5 ให้จำกัดการเข้าถึงการไข้งานโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเข้มงวด เนื่องจากโปรแกรม ดังกล่าวอาจมีความสามารถควบคุมดูแลและเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบสารสนเทศได้
5.6 จำกัดระยะเวลาการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศที่มีระดับความเสี่ยงสูง เพื่อเพิ่มระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
5.7 สำหรับระบบสารสนเทศที่มีความสำคัญสูง ต้องจัดให้ระบบสารสนเทศทำงานในสภาพแวดล้อมที่แยกออกมาต่างหาก โดยไม่ไข้ปะปนกับระบบสารสนเทศอื่น
5.8 กำหนดให้มีนโยบายแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ ที่มีการปฏิบัติงานจากภายนอกหน่วยงาน (Teleworking)
.

ที่มา

ข้อมูลและภาพ รวบรวมโดย arrahmanlive.com 

-------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการปลอดภัย พ.ศ. 2555

------------------------------------------------- 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật