game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ISSS ข้อ 4 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร

game điện tửLiên kết đăng nhập

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ได้แก่

4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร 

ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับเคร่งครัด
ข้อ 4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร ข้อ 4. การสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศด้านบุคลากร พนักงาน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกต้องได้รับการอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดขอบของตน และได้รับการสื่อสารให้ทราบถึงนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติด้านความ มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่หน่วยงานประกาศใช้อย่างสม่ำเสมอ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อ 4. การบริหารจัดการด้านการสื่อสารและการดำเนินงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบ คอมพิวเตอร์ ระบบงานคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ
4.1 กำหนดหน้าที่ความรับผิดขอบด้านความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของพนักงาน หรือหน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกที่ว่าจ้าง โดยให้สอดคล้องกับความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนโยบายในการรักษาความ มั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่หน่วยงานประกาศใช้ 4.1 มีการแบ่งแยกหน้าที่และขอบเขตความรับผิดซอบอย่างซัดเจน เพื่อลดโอกาสความผิดพลาดในการ เปลี่ยนแปลงหรือใช้งานระบบสารสนเทศหรือข้อมูลสารสนเทศที่ผิดประเภท
4.2 ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต้องกำหนดให้พนักงาน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ว่าจ้าง ปฏิบัติงานตามนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยที่หน่วยงานประกาศใช้ 4.2 มีการแยกระบบสารสนเทศสำหรับการพัฒนา ทดสอบ และใช้งานจริงออกจากกัน เพื่อลดความเลี่ยง ในการเข้าใช้งานหรือการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศโดยมิได้รับอนุญาต
4.3 กำหนดให้มีขั้นตอนการลงโทษพนักงานที่ฝ่า!!เนนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศในหน่วยงาน 4.3 มีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับการจัดเตรียมการให้บริการ และการดูแลปรับปรุง นโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ขั้นตอนปฏิบัติงาน หรือการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคง ปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยคำนึงถึงระดับความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องและการประเมินความเลี่ยง อย่างต่อเนื่อง
4.4 กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการยุติการจ้าง หรือการเปลี่ยนแปลงสถานะการจ้างให้ซัดเจน และ มอบหมายให้มีผู้รับผิดซอบอย่างซัดเจน 4.4 หากหน่วยงานอนุญาตให้มีการใช้งาน Mobile code (เซ่น Script บางอย่าง ของเว็บแอพพลิเคชั่นที่มีการทำงานอัตโนมัติเมื่อเรียกดูเว็บ) ควรมีการตั้งค่าการทำงาน (Configuration) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของ Mobile code นั้นเป็นไปตามความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ด้านสารสนเทศ และห้ามโดยอัตโนมัติมิให้ Mobile code สามารถทำงานได้ในระบบสารสนเทศ หากในนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กำหนดห้ามมิให้ประเภทของ Mobile code ดังกล่าวทำงานได้
4.5 พนักงาน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ว่าจ้างต้องส่งคืนทรัพย์สินสารสนเทศของหน่วยงานเมื่อ สิ้นสุดสถานะการเบีนพนักงาน หรือสิ้นสุดสัญญาหรือข้อตกลงการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงาน 4.5 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารจัดการอุปกรณ์ที่ใข้ในการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ สามารถถอดหรือต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ (Removable media)
4.6 ให้ยกเลิกสิทธิของพนักงาน หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ เมื่อ สิ้นสุดสถานะการเปีนพนักงาน หรือสิ้นสุดสัญญาหรือข้อตกลงการปฏิบัติงาน และให้ปรับเปลี่ยนระดับสิทธิในการ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศให้เหมาะสมเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบใด ๆ เกิดขึ้น 4.6 มีขั้นตอนการปฏิบัติงานในการทำลายอุปกรณ์ที่ใข้ในการบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถอด หรือต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ (Removable media) อย่างมั่นคงปลอดภัย
4.7 มีการป้องกันมิให้ข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (System documentation) ถูกเข้าถึง โดยมิได้รับอนุญาต
4.8 ในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศให้มีการ{องกันอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บข้อมูล ดังกล่าว เพื่อมิให้มีการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต หรือถูกนำไปไข้งานผิดประเภท หรืออุปกรณ์หรือข้อมูลสารสนเทศ ได้รับความเสียหาย
4.9 ให้มีการ{องกันข้อมูลสารสนเทศที่มีการลื่อสารกันผ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic messaging) เซ่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - mail) EDI หรือ Instant messaging

.

ที่มา

ข้อมูลและภาพ รวบรวมโดย arrahmanlive.com 

-------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศตามวิธีการปลอดภัย พ.ศ. 2555

------------------------------------------------- 

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật