game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

 

วุฒิสภาชุดที่ ๘ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๔๓) ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ รัฐสภา เป็นแบบสภาคู่ ประกอบด้วย “สภาผู้แทนราษฎร” และ “วุฒิสภา” สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ จํานวน ๑๐๐ คน และการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จํานวน ๔๐๐ คน วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้ง จํานวน ๒๐๐ คน เป็น สมาชิกชุดแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน โดยมีการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๓ เป็นการเลือกตั้งตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๓๑๕ วรรคห้า (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดให้สมาชิกภาพ ของ สมาชิกวุฒิสภา ชุดนี้เริ่มนับตั้งแต่วันที่สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภา ที่มาจากการแต่งตั้งตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๓๔ สิ้นสุดลง คือ ครบวาระ ๔ ปีในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๓ ดังนั้น สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ จึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๓ เป็นต้นมา และสิ้นสุดสมาชิกภาพในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๙ (ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๖ ปีในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙) ตามมาตรา ๑๓๑

เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกฤษฎีกา ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งต้องกําหนดวันเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งต้องกําหนดเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามมาตรา ๑๖๘ ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ดํารง ตําแหน่งในวันที่อายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตามวรรคหนึ่ง ทําหน้าที่ต่อไปจนกว่าสมาชิก วุฒิสภาที่ได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่ แต่เกิดการปฏิรูปการปกครองในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ทําให้สภาสิ้นสุดลง

 

---------------------------------

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย arrahmanlive.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมข้อมูล
---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật