game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
e-learning สำนักงาน กพ. (OCSC) หลักสูตรพัฒนาข้าราชการและบุคคลทั่วไป
 
 
game điện tửLiên kết đăng nhập

ช่วงนี้กักตัวที่บ้านช่วยชาติมาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองกันครับ

สำนักงาน ก.พ. ได้จัดเตรียมหลักสูตรมากมายเพื่อพัฒนา ข้าราชการและบุคคลทั่วไป สามารถสมัครเรียนได้ ฟรี มีมากกว่าร้อยหลักสูตรให้เลือกเรียนตามความสนใจ​ เช่น

@ หมวดการพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development)

☑ นวัตกรรมการทำงานภาครัฐ

☑ PROJECT MANAMENT สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการ

☑ การบริหารเงินสำหรับข้าราชการ

☑ PROJECT MANAMENT สำหรับข้าราชการระดับบริหาร

☑ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

☑ เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ (EFFECTIVE PRESENTATION TECHNIQUE)

☑ การจัดการการเปลี่ยนแปลงมิติด้านการบริหารและการจัดการภาครัฐ|CHANGE MANAGEMENT

☑ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

☑ กฎหมายพื้นฐานสำหรับข้าราชการ

Plan การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning)

☑ การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

☑ มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน

@ หมวดการพัฒนาทักษะ (Skill Development)

☑ทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ว6/2561)

☑ DATA ANALYTICS

☑ DIGITAL LITERACY

☑ DATA VISUALIZATION 2

☑ DIGITAL CODE OF MERIT

☑ การออกแบบองค์กรดิจิทัล

☑ การคิดเชิงวิพากษ์และการจัดการปัญหา

☑ การคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

☑ การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสู่รัฐบาลดิจิทัล

☑ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ENGLISH FOR COMMUNICATION)

☑ เสริมทักษะในการเขียนหนังสือราชการ

☑ การพัฒนาการคิด

☑ ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล

@ หมวดการพัฒนาสมรรถนะ (Competency Development)

☑ ภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสมดุล (WORKING WITH PEOPLE)

☑ EQ กับการพัฒนาภาวะผู้นำ

☑ วินัยข้าราชการพลเรือน (DISCIPLINE FOR CIVIL OFFICIALS)

☑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (GOOD GOVERNANCE)

@ หลักสูตรเฉพาะและหลักสูตรทั่วไป (HRD e - Learning)

☑ หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (001M)

☑ หลักสูตรผู้นำทีมที่มีประสิทธิภาพ (002)

☑ หลักสูตรทั่วไป (126 รายวิชา)

☑ E - BOOK

ที่มา  

รวบรวมข้อมูลและรูปภาพ www.arrahmanlive.com 

--------------------------------------------------------------

e-learning OCSC สำนักงาน กพ. รวมข้อมูล
 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật