game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

 

e-book แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศใทย พ.ศ. 2565-2570 (Thailand National Al Strategy Annual Report 2023)

ดำเนินการผลิตโดย 

สำนักงานพัฒนาวิทยาคาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

บทสรุปผู้บริหาร

แผฺนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศใทย พ.ศ. 2565-2570 ได้รับความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรี CIS เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายกรัฐมนดรี ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ เพี่อการพัฒนาประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565

โดยมี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สอทช.) และเลขานุการ คณะกรรมการดิจิทัลเพี่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม ในคราวประชุมครั้งแรกเมือวันที่ 8 ธันวาคม 2565 คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ขึ้นหนึ่งชุด เพี่อสนับสนนการพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งคณะทำงานที่แต่งตั้งขึ้นโดย สวทช. เพี่อช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ ขึ้นด้วย

เป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ เป็นการเสริมสร้างระบบนิเวศของ เทคโนโลยี AI เพี่อให้เกิดการประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

โดยในระยะ 1 ปีแรก ใด้มีการผลักดันให้เกิดโครงการหรือกิจกรรม ตาม 5 ยุทธศาสตร์ของ แผนปฏิบัติการด้านปีญญาประดิษฐ์ฯ ใต้แก่

- ส่งเสริมรรรมากิบาล AI ;ประกาศแนวทางจริยธรรม AI และวัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้หน่วยงานต่าง ๆ และจัดตั้งคลินิกให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม AI

- เสริมโครงสร้างพื่นฐานเพื่อการพัฒนา AI จัดตั้งและเปิดให้บริการซูเปอร์คอมพิวเตอร์ เพี่อการคำนวณสมรรถนะสูง และจัดตั้งแพลตฟอร์มบริการ AI บนโครงข่ายบริการคลาวถภาครัฐ (GDCC) ตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ

- เร่งพัฒนากำลังคนด้าน AI เคริอข่ายความร่วมมือนำโดย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ดำเนินโครงการวัดอบรมทักษะด้าน AI แบบเข้มข้นขึ้กทั้งเครือข่าย สถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ ก็ได้เซ็ตหลักสูตรวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยกลไก sandbox ของกระทรวง อว. และเพี่อให้เกิดการพัฒนากำลังคนด้าน AI อย่างเป็นระบบ คณะกรรมการฯ ได้ให้ความเห็นชอบภาพรวมแนวทางการพัฒนากำลังคนด้าน AI และให้มี คณะอนุกรรมการพัฒนากำลังคนด้านปัญญาประดิษฐ์ เพี่อวางแผน ดำเนินการในรายละเอียดต่อไป

- ส่งเสริมให้เกิดชุดโครงการสำคัญ ใน 2 กลุ่มเขาหมาย ;

ระยะที่ 1 คือ กลุ่มการแพทย์และสาธารณสุข เกิดเครือข่ายความร่วมมือนำโดย กรมการแพทย์ เพี่อการรวบรวมข้อมูลด้านการแพทย์ ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนา AI ช่วยวินิจฉัยโรค และกลุ่มบริการภาครัฐ โดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและลังคมแห่งชาติริเริ่มการใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ ข้อมูลประชากรขนาดใหญ่ (TPMAP) เพี่อวางแผนการพัฒนาคนแบบให้เกิดความแม่นยำและตรงประเด็นปัญหามากยิ่งขึ้น

ระยะที่ 2 คือ การดำเนินการในระยะถัดไปในแผนปฏิบัติการ ด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ ในระยะนี้ประกอบด้วยข้อเสนอ ชุดโครงการหรือกิจกรรมที่จะส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้ AI ในทั้ง 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ ตลอดจนส่งเสริม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน (Core Technology) และนำมาเปิดเพยบนแฟลตฟอร์มบริการ AI เพี่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยสามารถนำไปใช้ต่อยอดเป็นนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าต่อไปได้

ที่มา 

   

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật