game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

อภิธานศัพท์ธรณีวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีเป้าประสงค์ คือ ความปรารถนาให้ผู้เกี่ยวข้อง ที่ต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยาในการทํางาน นักวิชาการผู้สนใจความรู้ทางธรณีวิทยา และประชาชน สามารถเทียบเคียง ทําความเข้าใจความหมายของคําศัพท์ทางธรณีวิทยาตามหลักวิชาการในระดับสากล ได้รวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น ในการตรวจสอบและเรียบเรียงคําศัพท์ทางธรณีวิทยาเป็นภาษาไทยนี้ เป็นการแปลความหมาย เทียบเคียงมาจากเอกสารอ้างอิงภาษาอังกฤษและพจนานุกรมประกอบหลายเล่ม เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ตามความหมายของคําศัพท์ธรณีวิทยานั้น ๆ 

หนังสืออภิธานศัพท์ธรณีวิทยา อังกฤษ - ไทย เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรธรณี สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระจากหลายภาคส่วน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ คือ ความปรารถนาให้ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องใช้ความรู้ทางธรณีวิทยาในการทำงาน ทั้งนักวิชาการ นักสำรวจ รวมถึงผู้สนใจและประชาชนทั่วไป ได้สามารถเทียบเคียงและทำความเข้าใจความหมาย ของคำศัพท์ทางธรณีวิทยาตามหลักวิชาการได้อย่างรวดเร็วสะดวกและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น การเรียบเรียงคำศัพท์ ทางธรณีวิทยาให้เป็นภาษาไทยฉบับนี้ เป็นการให้ความหมายเทียบเคียงมาจากเอกสารอ้างอิงและพจนานุกรม ประกอบหลายเล่ม เพื่อให้มีความสมบูรณ์ตามความหมายของคำศัพท์ทางธรณีวิทยานั้น ๆ และได้มีการเทียบเคียง การออกเสียงคำอ่านของคำศัพท์ทางธรณีวิทยาในภาษาอังกฤษไว้ด้วย และเนื่องด้วยอภิธานศัพท์ธรณีวิทยาอังกฤษ-ไทย มีคำศัพท์ทางธรณีวิทยาเป็นจำนวนมาก การจัดพิมพ์ไว้ในเล่มเดียวกันจะทำให้หนังสือมีความหนามาก จึงได้จัดแบ่ง ออกเป็นจำนวน 2 เล่ม 

สำหรับเล่มนี้ เป็นเล่มที่ 2 ประกอบด้วยคำศัพท์ทางธรณีวิทยาเรียงลำดับอักษร L-Z 

ที่มา //library.dmr.go.th/elib/cgi-bin/opacexe.exe?op=dsp&bid=41331&lang=1&db=Main&pat=%CD%C0%D4%B8%D2%B9%C8%D1%BE%B7%EC%B8%C3%B3%D5%C7%D4%B7%C2%D2&cat=tit&skin=s&lpp=50&catop=&scid=zzz

จัดทำและรวบรวมโดย : กรมทรัพยากรธรณี 

---------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật