game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

dip.logistics ตัวอย่าง แผนส่งเสริมดิจิทัลในงานโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศ (international trade)

 game điện tửLiên kết đăng nhập

ตัวอย่าง แผนส่งเสริมดิจิทัลในงานโซ่อุปทานการค้าระหว่างประเทศ (international trade) เพื่อเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในห่วงโซ่อุปทานงานการค้าระหว่างประเทศ รวมถึงขั้นตอนชายแดนและการแลกเปลี่ยนเอกสารทางการค้าสำเร็จเต็มประสิทธิภาพ รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนวัตกรรมและการลงทุนในดิจิทัลด้านนี้ โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนให้ธุรกิจยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตและสามารถแข่งขันได้ ข้อเสนอแนวทางปฏิบัติ ประกอบด้วย

Process & Policy

- กำหนดมาตรฐานและการทำงานร่วมกัน (Standardization and Interoperability) สร้างมาตรฐานสากลและโปรโตคอลสำหรับขั้นตอนการค้าดิจิทัล รูปแบบเอกสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นระหว่างระบบต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน ลดความซับซ้อนและปรับปรุงประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการประสานความร่วมือ (International Cooperation and Harmonization) หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องต้องเป็นหลักในการกำหนดบทบาทและส่งเสริมความร่วมมือ ในการประสานกันระหว่างรัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านดิจิทัลให้มาก

- มีการอัปเกรดระบบการทำงานให้มีคุณภาพ ลดการกำหนดกฎระเบียบที่มีจำนวนมากและซ้ำซ้อนในหลายหน่วยราชการ ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลในทุกภาคส่วนราชการ เพิ่มทักษะด้านดิจิทัลและความรู้ที่จำเป็น ในการใช้เครื่องมือและแพลตฟอร์มการค้าสามารถใช้ทักษะดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ส่งเสริมการทำงานร่วมกันทั้งในประเทศและแบบข้ามพรมแดน ความสำเร็จของระบบการค้าดิจิทัลและแพลตฟอร์ม ขึ้นอยู่กับการส่งเสริมการทำงานร่วมกันข้ามพรมแดนและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หาวิธีป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์และอุปสรรคที่ไม่ครอบคลุมร่วมกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าดิจิทัลที่ดีราบรื่นและมีความปลอดภัยสูง

- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnerships) เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม พัฒนาโซลูชั่นการค้าดิจิทัล และแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ความคิดริเริ่มในการทำงานร่วมกันสามารถช่วยจัดการกับความท้าทาย รวบรวมทรัพยากร และเร่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการค้าระหว่างประเทศ

- อัปเกรดระบบของรัฐบาลด้วยการแปลงเป็นดิจิทัล ขับเคลื่อนการแปลงเป็นดิจิทัลโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ รับประกันการสนับสนุนนโยบาย จัดการการผสานรวมทางเทคโนโลยี และสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นใช้งานที่สนับสนุน การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ช่วยให้สามารถปรับขยายและขยายได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้การดำเนินงานของรัฐบาลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

- กำหนดกรอบและหลักการทั่วไปสำหรับการค้าดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการยอมรับร่วมกันของลายเซ็นดิจิทัล การปรับมาตรฐานข้อมูลให้สอดคล้องกัน และความพยายามในการประสานงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ

Machine

- กำหนดแพลตฟอร์มในงานด้านการค้าดิจิทัล (Digital Trade Platforms) ส่งเสริมการพัฒนาและการยอมรับแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลที่รวบรวมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ (international trade) รวมถึง ผู้ส่งออก (exporters) ผู้นำเข้า (importers) หน่วยงานศุลกากร (customs) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (logistics providers) และสถาบันการเงิน (financial institutions) แพลตฟอร์มเหล่านี้ควรให้การมองเห็นแบบ end-to-end อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ และปรับปรุงกระบวนการ

- กำหนดแพลตฟอร์มที่จำเป็นในงานด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Documentation) ส่งเสริมให้มีการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้มีเพิ่มมากขึ้น เช่น ใบตราส่งอิเล็กทรอนิกส์ ใบรับรองแหล่งกำเนิด และใบศุลกากร การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการสร้าง แบ่งปัน และประมวลผลเอกสารเหล่านี้จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้เอกสารที่จับต้องได้ ลดต้นทุน ความล่าช้า และความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด

- สนับสนุนให้มีการตรวจสอบทางศุลกากรอัตโนมัติ (automating customs inspections) การประเมินความเสี่ยง (risk assessments) และการตรวจสอบเอกสาร (document verification) ทำให้ผ่านพิธีการได้รวดเร็วขึ้นและลดข้อผิดพลาดของมนุษย์

- พัฒนาระบบการนำเข้าส่งออก (National Single Window Systems) โดยการสร้างรูปแบบระบบให้มีหน้าต่างเดียวเพื่อใช้งานร่วมกัน หรือสร้างแพลตฟอร์มกลางที่คล้ายกันเพื่อใช้งานร่วมกัน ช่วยให้ผู้ค้าสามารถส่งข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่จำเป็นทั้งหมดไปยังหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้องผ่านอินเทอร์เฟซเดียว ช่วยลดความจำเป็นในการส่งหลายครั้งและการป้อนข้อมูลซ้ำ เพิ่มประสิทธิภาพและลดภาระด้านการดูแลระบบ

- ส่งเสริมและปรับปรุงระบบ National Single Window Systems ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อเสริมสร้างการเชื่อมต่อ ความร่วมมือ และการทำงานร่วมกัน พัฒนาและปรับปรุงระบบ SW อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ค้ามีแพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์ ในขณะที่ปรับปรุงการประสานงาน ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดน

- สนับสนุนให้มีการใช้ระบบอัตโนมัติและทำการบูรณาการระบบ (Automation and Integration) โดยส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning) และระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์ (robotic process automation: RPA) เพื่อทำให้การงานประจำและกระบวนการตัดสินใจภายในซัพพลายเชนเป็นไปโดยอัตโนมัติ

Man

- จัดการเพิ่มศักยภาพและการฝึกอบรม (Capacity Building and Training) การเสริมสร้างบุคลากรในงานที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในงานดิจิทัล กำหนดงบประมาณลงทุนในการฝึกอบรมและการเสริมสร้างศักยภาพความคิดริเริ่มในการให้บริการผ็ที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุม ตั้งแต่ ผู้ประกอบการค้า เจ้าหน้าที่ศุลกากร หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

- การประเมินผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Evaluation and Improvement) กำหนดหน่วยงานมาติดตามประเมินประสิทธิผลของการริเริ่มการค้าดิจิทัลอย่างสม่ำเสมอ ตามแนวทาง โดยตรวจสอบตามตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก และขอความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งนี้จะช่วยระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและเปิดใช้งานการปรับแต่งซ้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป

- การสร้างความไว้วางใจในการใช้บริการดิจิทัล ส่งเสริมสร้างสรรค์วัตกรรมความพร้อมด้านดิจิทัล และเสริมสร้างความร่วมมือขณะใช้เทคโนโลยีที่เกิดใหม่ การสร้างความไว้วางใจในดิจิทัลว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกระตุ้นให้เกิดการยอมรับอย่างแพร่หลาย

Data & Information

- จัดหาหน่วยงานกลางมาทำการดูแลข้อมูลและสารสนเทศที่มีในระบบให้เพียงพอ กำหนดวิธีปฎิบัตเพื่อลดปัญหาอุปสรรคด้านความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยงที่ทำให้เกิดความเสียหาย และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา

- ส่งเสริมความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัว (Data Security and Privacy) ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงและถูกต้องตามหลักกฏระเบียบในเรื่องความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าที่มีความละเอียดอ่อนสูง

- สนับสนุนการใช้ลายเซ็นดิจิทัลที่ปลอดภัยและเทคนิคการเข้ารหัส เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารการค้าดิจิทัลมีความสมบูรณ์และถูกต้อง ในขณะเดียวกันก็เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างบางส่วนแนวทางปฏิบัติ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อตลาดดิจิทัล ที่เริ่มมีการเปิดกว้างและมีการแข่งขันสูง เพิ่มความยืดหยุ่นทางธุรกิจ สร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วม และควบคุมศักยภาพของนวัตกรรมและการแปลงเป็นดิจิทัลเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน การดำเนินการตามมาตรการเหล่านี้จะช่วยให้มีการไหลเวียนของข้อมูลอย่างราบรื่น ปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดอุปสรรค และส่งเสริมความไว้วางใจในโซลูชันดิจิทัล เมื่อปฏิบัติตามแนวทางเหล่านี้ การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในการค้าระหว่างประเทศจะมีประสิทธิภาพมากขึ้น คล่องตัว และสามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่

---------------------------------

.

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ตัวอย่างการกำหนดแผนงาน วิสัยทัศน์ หรือกลยุทธด้านดิจิทัล รวมข้อมูล
---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật