game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

dip.ddi ตัวอย่าง แผนการเพิ่มประสิทธิภาพดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรม 

(Digital Enhancement Plan for Industry)

 game điện tửLiên kết đăng nhập

ในปี 2565 ผู้เขียนได้มีโอกาสมาทำงานที่ กลุ่มเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัล กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในการมาครั้งนี้จึงได้ลองทำแผนการทำงานเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการ โดยมีเป้าหมายเพิ่มขีดความสามารถวิสาหกิจด้วยดิจิทัลเน้นพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นหลัก และกำหนดวิสัยทัศน์ให้อุตสาหกรรมก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0

จุดประสงค์การทำแผนครั้งนี้ เพื่อเป็นการหัดคิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ และอาจให้คนที่มีหน้าที่ในด้านนี้ที่สนใจได้นำไปใช้เป็นตัวอย่างหรือแนวทางในการจัดทำโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมต่อไป   

ชื่อโครงการ แผนการเพิ่มประสิทธิภาพดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรม (Digital Enhancement Plan for Industry)

บทนำ

การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (Digital transformation) กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน (competitive) และการเติบโตในทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน 

ในโลกดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและรักษาความสามารถในการแข่งขัน ควรมีแผนการทำงานที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดการใช้ทรัพยากร สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ สร้างโอกาสในการแข่งขัน และเกิดนวัตกรรมใหม่ ขั้นตอนและกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล จะเน้นที่ประเด็นสำคัญที่คาดว่าควรจะนำมาใช้ เช่น การดำเนินงาน ประสบการณ์ของลูกค้า และนวัตกรรม

ขั้นตอนและกลยุทธ์สำคัญ

ในการเพิ่มประสิทธิภาพดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรม ที่ควรมีการวางแผน กำหนด และนำมาใช้ในการทำโครงการฯ ได้แก่

- การประเมินสถานะปัจจุบันของอุตสาหกรรม (Industry Assessment) เป็นการดำเนินการเบื้องต้น เพื่อทราบสถานะปัจจุบันที่มีของตัวเอง ประเมิน วิสัยทัศน์ จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค เพื่อใช้หาแนวทางการปรับปรุงต่อไป ในขั้นตอนนี้มีการดำเนินการ คือ

ก. ทำการรวบรวมข้อมูลสถานะปัจจุบันขององค์กรและอุตสาหกรรมที่มีอย่างถี่ถ้วน ดำเนินการประเมินผลที่ได้จากข้อมูล รวมถึงกระบวนการทำงานที่มี เทคโนโลยีที่มีใช้ และความต้องการหรือจุดบอด (pain points) ที่มีอยู่ที่ต้องการนำมากำหนดปัญหาโครงการ

ข. ระบุความท้าทาย (challenges) และโอกาส (opportunities) เฉพาะของอุตสาหกรรมที่มีในปัจจุบัน ควรหาแนวทางหรือวิธีที่จะนำมาใช้ให้เหมาะสม พิจารณาโอกาสความสามารถแก้ไขหรือพัฒนาโดยผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ค. ดำเนินการประเมินภูมิทัศน์ทางดิจิทัลในปัจจุบันของอุตสาหกรรมอย่างถี่ถ้วน รวมถึงเทคโนโลยี (technologies)  ระบบ (systems)  และกระบวนการที่มีอยู่ (processes) ระบุจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (tweaknesses) และโอกาส (opportunities) ในการปรับปรุง

ง. ประเมินความพร้อมของอุตสาหกรรมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (industry's readiness for digital transformation) ในแง่ของความมุ่งมั่นของผู้นำ ทักษะของแรงงาน และความสอดคล้องทางวัฒนธรรมกับการริเริ่มทางดิจิทัล

- วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ (Vision and Objectives) กำหนดให้ชัดเจน (vision) โดยให้มีเป้าหมายการยกระดับดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ (business goals)

ก. กำหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (vision) สำหรับการยกระดับดิจิทัลในอุตสาหกรรม โดยสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจ (business goals) โดยรวม

ข. กำหนดวัตถุประสงค์เฉพาะที่อุตสาหกรรมมีเป้าหมาย (specific objectives that the industry) เพื่อให้บรรลุผ่านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล เช่น เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (operational efficiency) เพิ่มประสบการณ์ของลูกค้า (enhanced customer experience) หรือเร่งสร้างนวัตกรรม (accelerated innovation)

ค. กำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน (Define clear) และวัดผลได้  (measurable objectives) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายโดยรวมของอุตสาหกรรม ตัวอย่าง ได้แก่ ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น (improved operational efficiency) ประสบการณ์ของลูกค้าที่ดีขึ้น (enhanced customer experience) นวัตกรรมที่เร่งความเร็ว (accelerated innovation) และส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น (increased market share)

ง. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์เป็นจริง (objectives are realistic) มีขอบเขตเวลา  (time-bound)  และสอดคล้องกับทรัพยากรและความสามารถของอุตสาหกรรม  (aligned with the industry's resources and capabilities)

- การพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัล (Digital Strategy Development)

ก. กำหนดกลยุทธ์ดิจิทัล (digital strategy) ที่ครอบคลุมทุกด้านของการดำเนินงานของอุตสาหกรรม รวมถึงกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ

ข. ระบุเทคโนโลยีดิจิทัลและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence), Internet of Things (IoT), คลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing) และการวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics)

ค. กำหนดว่าเทคโนโลยีที่มีหรือที่นำมาใช้ จะสามารถรวมเข้ากับการดำเนินงานที่มีอยู่หรือช่วยให้สามารถพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ได้อย่างไร

ง. กำหนดกลยุทธ์ดิจิทัลที่ครอบคลุม ซึ่งสรุปแนวทางของอุตสาหกรรมในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล พิจารณาด้านต่างๆ เช่น การประมวลผลแบบคลาวด์ (cloud computing) การวิเคราะห์ข้อมูล (data analytics) Internet of Things (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) และระบบอัตโนมัติ (automation)

จ. ระบุความคิดริเริ่ม (Identify specific initiatives) และโครงการเฉพาะ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ดิจิทัลและช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จัดลำดับความสำคัญของความคิดริเริ่มตามผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น (potential impact) และความเป็นไปได้ (feasibility)

- โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี (Infrastructure and Technology)

ก. ประเมินและอัปเกรดโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที (IT infrastructure) ของอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (digital transformation) ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายไปยังแพลตฟอร์มบนคลาวด์ การใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่แข็งแกร่ง และการรับรองความสามารถในการปรับขนาด (ensuring scalability) และความยืดหยุ่นของระบบ (flexibility of systems)

- โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ปลอดภัย (Secure Digital Infrastructure)

ก. จัดลำดับความสำคัญของมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Prioritize cybersecurity measures) เพื่อปกป้องทรัพย์สินดิจิทัล (digital assets) ทรัพย์สินทางปัญญา (intellectual property) และข้อมูลลูกค้า (customer data)  ใช้โปรโตคอลความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง (security protocols) การเข้ารหัส (encryption)  และการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัย (multi-factor authentication)

ข. อัปเดตและแพตช์ระบบซอฟต์แวร์ (patch software systems) เป็นประจำเพื่อแก้ไขช่องโหว่ (vulnerabilities) ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัย (security audits) เป็นประจำ และทดสอบการเจาะระบบเพื่อระบุและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ข. สำรวจเทคโนโลยี (Explore emerging technologies) ที่เกิดขึ้นใหม่และการใช้งานที่มีศักยภาพภายในอุตสาหกรรม เช่น ระบบอัตโนมัติ (automation) หุ่นยนต์ (robotics) บล็อกเชน (blockchain)  ความเป็นจริงเสริม (augmented reality: AR) และความจริงเสมือน (virtual reality: VR)

- การตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Decision-making)

ก. สร้างวัฒนธรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data-driven culture) ภายในอุตสาหกรรมโดยการรวบรวม (capturing) จัดเก็บ  (storing)  และวิเคราะห์ข้อมูล  (analyzing data) ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ

ข. ใช้เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูง (Implement advanced analytics tools) เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ (actionable insights) และสนับสนุนการตัดสินใจ (decision-making) ที่มีข้อมูลครบถ้วน

ค. พัฒนากรอบการกำกับดูแลข้อมูล (data governance frameworks) เพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นส่วนตัว (privacy) ความปลอดภัย (security) และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (compliance) ของข้อมูล

ง. พัฒนากลยุทธ์ข้อมูล (data strategy) ที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงการรวบรวม (collection) การจัดเก็บ (collection) การผสานรวม (integration) และการวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  ใช้เฟรมเวิร์กการกำกับดูแลข้อมูล (data governance frameworks) เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีคุณภาพ (data quality) ความปลอดภัย (security)  และการปฏิบัติตามข้อกำหนด (compliance)

จ. ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ขั้นสูง AI (advanced analytics AI) และเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning techniques) เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้จากข้อมูล เปิดใช้งานกระบวนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (data-driven decision-making processes) ทั่วทั้งอุตสาหกรรม ตั้งแต่การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานไปจนถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (strategic planning)

- ส่งเสริมนวัตกรรม (Foster Innovation)

ก. สร้างวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรม (culture of innovation) ภายในอุตสาหกรรม โดยส่งเสริมการทดลอง (experimentation) การทำงานร่วมกัน (collaboration)  และการแบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) จัดตั้งทีมเฉพาะหรือห้องปฏิบัติการนวัตกรรม เพื่อสำรวจเทคโนโลยีและแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่

ข. ลงทุนในเครื่องมือดิจิทัล (digital tools) และแพลตฟอร์ม (platforms) ที่อำนวยความสะดวกในการคิด สร้างต้นแบบ (prototyping) และทดสอบผลิตภัณฑ์บริการ (testing of new products) และโมเดลธุรกิจใหม่ (new business models) ให้มีควมพร้อมรองรับ การทำงานนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation) และความร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพ (partnerships with startups) มหาวิทยาลัย (universities) และสถาบันการวิจัย (research institutions)

- การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ (Process Optimization) และระบบอัตโนมัติ (Automation)

ก. ระบุกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพ (inefficient) หรือกระบวนการทำงานด้วยมือแบบเดิม  (manual processes) ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพหรือทำให้เป็นอัตโนมัติเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน

ข. ปรับใช้เทคโนโลยีกระบวนการอัตโนมัติ เช่น ระบบอัตโนมัติของกระบวนการหุ่นยนต์ (RPA) เพื่อปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ กำจัดงานที่ซ้ำซาก และปรับปรุงความแม่นยำ

ค. ผสานรวมระบบ (Integrate systems) และแอปพลิเคชัน(applications) เพื่อให้สามารถรับส่งข้อมูลและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Enhance Operational Efficiency)

ก. ระบุกระบวนการปฏิบัติงาน (Identify operational processes) ภายในอุตสาหกรรม ที่สามารถปรับปรุงและทำให้เป็นอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้หุ่นยนต์ทำงานตามกระบวนการทำงานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation: RPA) และระบบการจัดการเวิร์กโฟลว์ (workflow management systems) เพื่อลดความผิดพลาดจากการทำงานของคน ข้อผิดพลาดในระบบ และต้นทุนที่ทำให้เกิดความสูญเสีย

ข. สำรวจโซลูชันคลาวด์คอมพิวติ้ง (cloud computing solutions) เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับขนาด (scalability) ความยืดหยุ่น (flexibility)  และประสิทธิภาพด้านต้นทุน (cost efficiency) ของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที ยอมรับข้อเสนอแบบบริการซอฟต์แวร์บนคลาวด์ (Software-as-a-Service: SaaS) และบริการแพลตฟอร์มบนคลาวด์ (Platform-as-a-Service: PaaS) เพื่อการดำเนินงานที่คล่องตัวและลดภาระการบำรุงรักษา (maintenance burden)

- ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า (Improve Customer Experience)

ก. วิเคราะห์จุดสัมผัสของลูกค้า (customer touchpoints) และระบุโอกาส (identify opportunities) ในการปรับปรุงระบบดิจิทัล พัฒนาแนวทางการให้บริการที่มีหลากหลายช่องทาง (Omnichannel) เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมกับลูกค้าผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลที่มากขึ้นและหลากหลายแบบ

ข. ใช้ระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (customer relationship management: CRM) เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรม ความชอบ และคำติชมของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับแต่งการโต้ตอบ นำเสนอแคมเปญการตลาดที่ตรงเป้าหมาย (marketing campaigns) และพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction)

- การพัฒนาความสามารถ (Talent) และทักษะ (Skill)

ก. ประเมินทักษะ (skills) และความสามารถ (capabilities) ที่มีอยู่ของพนักงานในอุตสาหกรรม และระบุช่องว่างทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล

ข. พัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรม (training programs) และโครงการส่งเสริมทักษะ (upskilling initiatives) เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงานด้วยทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น

ค. ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (culture of continuous learning) และนวัตกรรม (innovation) เพื่อส่งเสริมให้พนักงานยอมรับเครื่องมือดิจิทัลและทำงานร่วมกันในการริเริ่มด้านดิจิทัล

- พัฒนาทักษะดิจิทัล (Develop Digital Skills)

ก. ประเมินบุคลากรในอุตสาหกรรม (industry's workforce) เพื่อระบุช่องว่างทักษะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและกระบวนการดิจิทัล (skill gaps related to digital technologies and processes)  ออกแบบโปรแกรมการฝึกอบรม เพื่อยกระดับทักษะพนักงาน (upskill employees) และส่งเสริมความรู้ด้านดิจิทัลในทุกระดับ

ข. ให้การเข้าถึงแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ เวิร์กช็อป และการรับรองเพื่อช่วยให้พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมความคิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสร้างโอกาสในการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน

- การทำงานร่วมกัน  (Collaboration) และการเป็นหุ้นส่วน (Partnerships)

ก. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรม (industry stakeholders) รวมถึงบริษัท หน่วยงานรัฐบาล สถาบันการศึกษา และองค์กรวิจัย

ข. สร้างความร่วมมือกับผู้ให้บริการเทคโนโลยี (technology providers) สตาร์ทอัพ (startups) และศูนย์กลางนวัตกรรม (innovation hubs) เพื่อเข้าถึงความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีใหม่ และแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่

ค. เข้าร่วมกลุ่มอุตสาหกรรมและฟอรัมเพื่อแบ่งปันความรู้ (knowledge) แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) และทำงานร่วมกันในการริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล (collaborate digital transformation) ทั่วทั้งอุตสาหกรรม

- การจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management) และการสื่อสาร (Communication)

ก. พัฒนาแผนการจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อจัดการกับการต่อต้าน (resistance) และอำนวยความสะดวก (facilitate) ในการนำความคิดริเริ่มด้านการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลมาใช้ทั่วทั้งอุตสาหกรรม

ข. สื่อสารถึงประโยชน์ (benefits) และวัตถุประสงค์ของการเพิ่มประสิทธิภาพด้านดิจิทัล (objectives of digital enhancement) แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ รวมถึงผู้นำอุตสาหกรรม พนักงาน ลูกค้า และซัพพลายเออร์

ค. ให้การสนับสนุน ฝึกอบรม และทรัพยากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงและการมีส่วนร่วมเป็นไปอย่างราบรื่นตลอดเส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

- การประเมินผลอย่างต่อเนื่องและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Evaluation and Improvement)

ก. กำหนดเมตริก (Establish metrics) และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อวัดความก้าวหน้าและความสำเร็จของความคิดริเริ่มในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

ข. กำหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (key performance indicators: KPI) เพื่อวัดความสำเร็จและผลกระทบของการริเริ่มด้านดิจิทัล (impact of digital initiatives) สร้างกลไกในการติดตาม (monitoring) และประเมินผล (evaluation) ความคืบหน้าตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง

ค. รวบรวมคำติชม (feedback) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholders) พนักงาน (employees) และลูกค้า (customers) อย่างต่อเนื่อง เพื่อระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นต่อกลยุทธ์ดิจิทัล

ง. ติดตามและประเมินผลกระทบของการปรับปรุงด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง (Continuously monitor and evaluate the impact) ทำการรวบรวมข้อมูลผลที่ได้ เพื่อนำมาทำการประเมินผลต่อประสิทธิภาพการดำเนินงาน (enhancements on operational efficiency) ความพึงพอใจของลูกค้า   (customer satisfaction) และผลลัพธ์ทางธุรกิจ  (business outcomes)

จ. ทบทวนกลยุทธ์ดิจิทัลเป็นประจำ (Regularly review the digital strategy) และทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นตามข้อมูลเชิงลึก (insights gained) ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล (monitoring and evaluation)

สรุป

การเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญ สำหรับอุตสาหกรรมที่มีความต้องการที่จะเติบโตในยุคที่เป็นดิจิทัลปัจจุบัน แผนนี้จัดทำเพื่อเตรียมการปรับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อยกระดับ ประสบการณ์ลูกค้า ส่งเสริมนวัตกรรม และรักษาความปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของอุตสาหกรรม การนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปใช้ อุตสาหกรรมสามารถปลดล็อกโอกาสใหม่สำหรับการเติบโต ความสามารถในการแข่งขัน และความสำเร็จที่ยั่งยืน

---------------------------------

.

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com
---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật