game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

CT51 การประยุกต์ใช้ระบบ Logistics ใน Food Industry Supply Chain (Improving Logistics Operations across the Food Industry Supply Chain)

game điện tửLiên kết đăng nhập

ลิขสิทธิ์ สำนักโลจิสติกส์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

โดย ดร. พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา

1 บทนำ 

ตลอดช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มผู้ขนส่งและกระจายสินค้า และ กลุ่มผู้ค้าปลีก ได้พยายามที่รวมกลุ่มในเพื่อที่จะสร้างพันธมิตรในระบบห่วงโซ่อุปทาน และนำเอาหลักการของการจัดการโลจิสติกส์เข้ามาเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาทางด้านต้นทุนและสร้างศักยภาพในการแข่งทางธุรกิจ โดยการเพิ่มความสามารถในการขนส่งกระจายสินค้า การลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และกลยุทธ์ในการส่งสินค้าเข้าสู่ผู้บริโภคคนสุดท้าย อย่างไรก็ตามในอุตสาหกรรมอาหารเป็นอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนที่ยากลำบากในการบริหารจัดการ เนื่องจากอาหารเป็นสินค้าที่มีอายุจำกัด อาหารเป็นสินค้าที่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์ อาหารมีอายุในการจัดเก็บสั้นโดยเฉพาะอาหารสด อาหารบางประเภทต้องเก็บเข้าห้องเย็นเพื่อเก็บเพื่อยืดอายุซึ่งจะต้องทำให้เกิดต้นสินค้าคงคลังมูลค่ามหาศาล ดังนั้นในบทความนี้ผู้เขียนจะนำเสนอแนวทางการนำระบบการจัดการโลจิสติกส์เข้าไปพัฒนาระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม

ระบบระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารแนวใหม่

ผู้นำในการพัฒนาการค้าปลีกในอุตสาหกรรมอาหาร เช่น Wall-Mart ได้นำหลักการของการ Share Information จากผู้ซื้อคนสุดท้าย (ปลายน้ำ) ไล่จนไปถึงผู้ผลิตซึ่งเป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ โดยใช้ระบบ Electronic ที่ช่วยในการเติมเต็มสินค้า (Replenishment) ซึ่งหลักการดังกล่าวของ Wall-Mart นี้ได้ช่วยลดต้นทุนของสินค้าคงคลังในระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารซึ่งสุดท้ายก็จะสามารถช่วยให้ผู้บริโภคซื้ออาหารที่มีราคาถูกลงทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งให้กับ Wall-Mart เป็นผู้นำในระบบการค้านี้อีกด้วย

ในรายละเอียดปลีกย่อยของระบบการจัดการโดยการนำเอาระบบ Electronic ของ Wall-Mart ในการบริหารจัดการ โดย Wall-Mart ได้นำระบบที่เรียกว่า Electronic Data Interchange หรือที่เป็นที่รู้จักกันว่า EDI ที่เป็นระบบที่มีการประสานงานกันที่ยุ่งยากของระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร[1] (ดังแสดงในแผนภาพที่ 1) ตั้งแต่ Manufacturer Supplier และ Wall-Mart ด้วยคอมพิวเตอร์และมีการส่งข้อมูลความต้องการผ่านระบบคอมพิวเตอร์นี้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา (Kinsley[2], 2000) ระบบนี้จะช่วยส่งเสริมการขนส่งสินค้าแบบ Just in Time  ทั้งยังช่วยป้องกันสินค้าขาด Stock ลดต้นทุนสินค้าคงคลัง และช่วยผู้ประกอบการในด้านการบริหารการผลิตซึ่งผู้ผลิตก็จะไม่จำเป็นจะต้องผลิตสินค้าทีละมาก ๆ ลดการเก็บวัตถุดิบที่มีประมาณมากจนเกินไป ลดการเก็บสินค้าคงคลัง ซึ่งจะช่วยให้ลดต้นทุนลงตลอดโซ่อุปทานและทำให้ต้นทุนโดยรวมของสินค้าลดลง

แผนภาพที่ 1 โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร

อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติเนื่องจากความแตกต่างเทคโนโลยีในห่วงโซ่อุปทานที่จะนำระบบ Electronic มาใช้ทั้งยังลักษณะของการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร และการบริโภคที่แตกต่างทำให้การนำระบบ Electronic มาใช้ค่อนข้างยาก

ดังนั้นหนทางให้การแก้ปัญหาครั้งนี้จึงได้มีการตั้งองค์กรกลางที่ไม่ได้หลังในผลกำไรที่จะช่วยสนับสนุนการตั้ง Code และระบบพื้นฐาน โดยที่องค์กรนี้เรียกว่า Uniform Code Council (UCC) UCC จะช่วยในการสร้างเครือข่ายในลักษณะระบบเปิดที่สามารถเข้าถึงได้รวมถึงการหาพันธมิตร และการสร้างระบบ Electronic ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มในการสร้างความสัมพันธ์แบบ Business-to-Business (B2B Relationship) ระบบดังกล่าวนี้จะเรียกว่า UCCNET ที่จะช่วยเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ผลิต จนไปถึงลูกค้าคนสุดท้าย โดยการลดต้นทุนสินค้าคงคลัง ลดการเก็บวัตถุดิบที่มีประมาณมากจนเกินไป ลดการเก็บสินค้าคงคลัง ซึ่งจะช่วยให้ลดต้นทุนลงตลอดโซ่อุปทานและทำให้ต้นทุนโดยรวมของสินค้าลดลง นอกจากนั้นในปัจจุบันยังมีการประยุกต์นำสามารถนำระบบ Electronic มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารที่เน้นการส่งตรงและเป็นอาหารที่มีอายุในการเก็บสั้นเช่น ขนมปัง ไอศรีม

หลังที่นำระบบ UCCNET ก็ยังพบว่าความแตกต่างในการการใช้เทคโนโลยีและการลงทุนในการใช้เทคโนโลยีก็ยังมีอุปสรรคที่สำคัญโดยเฉพาะใน Supermarket ขนาดเล็ก ดังนั้นจึงมีการปรับปรุงโดยการใช้ระบบเครือข่าย Internet ที่เรียกว่า World Wide Retailers Exchange ก็พบว่ามีผู้ประกอบการในระบบโซ่อุปทานเข้ามาใช้มากขึ้นและช่วยละต้นทุนในระบบโซ่อุปทานมากได้มาขึ้นอีกด้วย

การนำระบบการจัดการโลจิสติกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรมอาหาร

จากที่ทราบกันว่าการบริหารจัดการโลจิสติกส์ คือ การขนส่งสินค้าให้ถูกที่ ถูกเวลา ถูกจำนวน ในสภาพสินค้าที่ปกติ ส่งไปถูกสถานที่ และราคาที่สามารถแข่งขันได้ ดังนั้นในการนำระบบโลจิสติกส์เข้ามาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอาหารก็ต้องมีการนำเอาหลักการของโลจิสติกส์ข้างต้นมาประยุกต์ใช้ดังเช่นตัวอย่างของ Wall-Mart ซึ่งกิจกรรมที่จะต้องพิจารณาหลัก ๆ คือ มีการประมาณการความต้องการที่แม่นยำ มีประสิทธิภาพในการจัดหาจัดซื้อ มีความแน่นอน ส่งสินค้าได้ตรงตามเวลา ซึ่งหากต้องการะจะประยุกต์ใช้ระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องมีการระบบในองค์กรขึ้น ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาดังนี้[3]

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาระบบ IT การใช้ระบบ IT Logistics Management information System (LMIS) ที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพจะช่วยในการเก็บข้อมูลการรายงานความต้องการของลูกค้าที่มีความถูกต้องแม่นยำสูง จะทำให้ประมาณการความต้องการสินค้าในโซ่อุปทานจะเป็นผลทำลดการศูนย์เสีย และต้นทุนในกระบวนการได้ ระบบ LMIS ที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วย
  3. พัฒนาระบบการพยากรณ์ความต้องการและการวางแผนการจัดหาจัดซื้อ
  4. พัฒนาระบบการกระจายสินค้าสร้างระบบการจัดการขนส่ง และกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
  5. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งต้องให้บุคลากร ขององค์กรเข้าใจภาพรวมและความสำคัญของระบบโซ่อุปทาน รวมถึงระบบโลจิสติกส์จะสามารถแก้ไขปัญหาในระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารได้อย่างไร

สรุป

ผู้ประกอบการในปัจจุบันพยายามที่จะหาวิธีการต่าง ๆ ในการลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต มุ่งสร้างพันธมิตร เพื่อสร้างผลกำไรให้กับอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามจากการพัฒนาของระบบ IT ที่ทำให้ระบบการสื่อสารการทราบถึงความต้องการซื้อที่ฉับไวมากขึ้นและทราบในระดับ Real Time ซึ่งทำให้นำไประยุกต์กับระบบการจัดซื้อ ระบบการผลิต ระบบการขนส่งสินค้า ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงช่วยให้สามารถลดต้นทุนในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารได้ ดังตัวอย่างของ Wall-Mart 

[1] Matopoulos, A., Vlachopoulou, A., Manthou, V., and Manos, V., (2007) A concept framework for supply chain collaboration: empirical evidence from the agri-food industry, Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 12(3), PP. 177 – 186

[2] Kinsley, J. (2000), “A faster, leaner, supply chain: new uses of information technologies”, American Journal of Agricultural Economics, Vol. 14, No. 2

[3] Aghazadeh, S.M., (2004), Improving logistics operations across the food industry supply chain, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Volume 16, No.4, PP. 263 – 268

--------------------------------

สนใจบทความฉบับสมบูรณ์เพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่เอกสารแนบด้านล่าง

สนใจบทความอื่นในชุดนี้คลิกดูได้ตามหัวข้อด้านล่าง

CT51 เอกสารเผยแพร่เรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” ปี 2551

เอกสารเผยแพร่เรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ปี 2551” จึงเป็นการนำบทความดังกล่าวที่น่าสนใจจำนวน 80 บทความ นำมาจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกสำหรับผู้สนใจในการศึกษากรณีศึกษาความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

 --------------------------------

ที่มา

เอกสารเผยแพร่เรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” ปี 2551

โดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật