game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

CT51 ISO9000: กุญแจสำคัญสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมไร้พรหมแดน (ISO9000: Key Success in Global Manufacturing Business)

game điện tửLiên kết đăng nhập

ลิขสิทธิ์ © พ.ศ.2551 กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ผู้เขียน ดร. พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา

บทนำ (Introduction)

ในปัจจุบันเป็นทราบกันดีอยู่แล้วการที่จะเพิ่มขีดความสามารถในด้านความสามารถในการผลิตสินค้า และต้นทุนที่แข่งขันได้แล้ว ผู้ผลิตสินค้ายังจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคในด้านของคุณภาพ คุณภาพดังกล่าวนี้ในโลกของการแข่งขันรวมทั้ง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ คุณภาพของการผลิต และคุณภาพของการให้บริการ ในการที่จะทำให้เกิดคุณภาพดังที่กล่าวมานั้นภาคอุตสาหกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนาหลักการต่าง ๆ ขึ้นมามากมายเช่น การควบคุมคุณภาพ (Quality Control), การประกันคุณภาพ (Quality Assurance), การจัดการคุณภาพ (Quality Management), นโยบายคุณภาพ (Quality Policy), แผนคุณภาพ (Quality Plan), ระบบคุณภาพ (Quality System) เป็นต้น ระบบต่าง ๆ ดังที่กล่าวมานี้มีความหลายและมาตรฐานที่แตกต่างกันตามแต่ประเทศหรือความต้องการของลูกค้า ซึ่งในการกำหนดกฏเกณฑ์ที่แตกต่างกันอาจทำให้เกิดความหลากหลายของกระบวนการเพื่อตอบสนองการสร้างมาตรฐานของคุณภาพในโลกการค้าไร้พรหมแดน แทนการสร้างคุณภาพและต้นทุนการผลิตต่ำอาจเป็นเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ดังนั้นจึงได้มีการตั้งองค์กรขึ้นเพื่อกำกับมาตรฐานดูแลในเรื่องของระบบคุณภาพสากล ที่เรียกว่า International Organisation for Standardisation (ISO) วึ่งสมาชิกในองค์จะมีการนัดประชุมเพื่อสร้างข้อตกลง กฎเกณฑ์ แนวทางของระบบการจัดการคุณภาพ และการประกันคุณภาพ ในบทความฉบับนี้ผู้เขียนจะบรรยายแนวทางปฏิบัติและประโยชน์ที่จะได้รับจากการได้รับมาตรฐาน ISO สำหรับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

ISO9000 กับระบบคุณภาพของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม

ระบบมาตรฐาน ISO9000 นั้นจะประกอบด้วย Series มาตรฐานของ ISO9001, ISO9002 และ ISO9003 ที่เป็นรูปแบบของการจัดการคุณภาพ และสุดท้าย ISO9004 ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพ ซึ่งในแนวทางในการจัดการคุณภาพของระบบ ISO จะเน้นไปที่การวางมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ที่น้อยที่สุดที่ผู้ผลิตสามารถปฏิบัติได้ในการทำให้เกิดคุณภาพ เช่นการกำหนดมาตรการในกำหนดคุณภาพขององค์กรซึ่งสามารถตรวจติดตามได้และจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในระบบการผลิตโดยทั่วไประบบมาตรฐาน ISO จะเข้าไปควบคุมจัดการกิจกรรมคุณภาพสำคัญ ๆ 20 กระบวนการ ดังนี้

 1. Management Responsibility;
 2. Quality System;
 3. Contract Review;
 4. Document Control;
 5. Design Control;
 6. Purchasing Consistency;
 7. Customer-Supplied Product;
 8. Product Identification and Traceability;
 9. Process Control;
 10. Inspection and Testing;
 11. Inspection, Measuring and Test Equipment;
 12. Inspection and Test Status;
 13. Control Nonconforming Product;
 14. Corrective Action;
 15. Handling, Storing, Packaging and Delivery;
 16. Quality Record;
 17. Internal Quality Audits;
 18. Training;
 19. Servicing;
 20. Statistical Techniques;

ซึ่งหากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถจัดการคุณภาพได้ดังกิจกรรม 20 ข้อ และได้รับมาตรฐานและใบรับรอง ISO แสดงถึงได้ว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมนั้นมีระบบการจัดการผลิตที่น่าเชื่อถือและสามารถทำให้เกิดสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งหากพิจารณาถึงสิ่งที่ผู้ผลิตจะได้รับนั้นนอกจากความเชื่อถือจากภายนอกแล้ว ระบบ ISO ได้สร้างให้ผู้ผลิตโดยเฉพาะระดับ (Small and Medium Enterprises: SMEs) มีการทำงานอย่างมีระบบ สามารถสอบกลับได้ในทุก ๆ ขั้นตอนในการทำงาน ซึ่งการตรวจสอบนี้เองเป็นส่วนสำคัญในการทำให้สามารถลดการสูญเสียในการผลิตลงได้ เช่น การมี Work Procedure ที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ระบบตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบจะช่วยให้ทราบว่าสินค้าใน Stock นั้นหมดอายุแล้วหรือไม่ หรือระบบการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนการนำเข้าเก็บในคลังสินค้าซึ่งจะทำให้ทราบว่าสินค้าที่รับมานั้นมีคุณภาพตรงตามความต้องการหรือไม่

ซึ่งนอกจากจะเป็นการยอมรับถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับสากลแล้ว มาตรฐาน ISO ยังมีส่วนช่วยในการลดปัญหาในด้านข้อกีดกันทางการค้าอันเนื่องมาจากมาตรฐานอีกด้วยโดยเฉพาะจากกลุ่มสหภาพยุโรป (European Community: EC) และ ข้อตกลงการค้าเสรีในสหภาพยุโรป (European Free Trade Agreement: EFTA) รวมถึงกับประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่นอีกด้วย (Kochan 1993)

Dzus (1991), Lofgen (1991), Sateesh (1992) and Sprow (1992), ได้สรุปถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบ ISO ดังนี้

1. ในด้านการค้า สามารถเป็นหลักประกันถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อลดปัญหาด้านการกีดกันทางการค้าอันเนื่องมาจากข้อกังขาในด้านคุณภาพโดยเฉพาะระหว่างประเทศกำลังพัฒนา กับประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น การส่งสินค้าเข้าไปขายในกลุ่มสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา เป็นต้น และการได้รับ ISO Standard จะทำให้เป็นที่ยอมในโลกของการผลิตและกาค้าทั้งยังสามารถนำการได้รับรองจาก ISO ไปใช้เป็นการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์

2. ในด้านการผลิต ทำให้ระบบการผลิตมีประสิทธิภาพที่ดีมีมาตรฐานและมีคุณภาพมากขึ้นรวมถึงช่วยให้ลดต้นทุนใน การผลิตลงได้ซึ่งส่งผลให้มีความสามารถในการแข่งในด้านราคาโดยที่คุณภาพไม่ได้ด้อยลง รวมถึง ลด Cycle time ในระบบการผลิต

3. ในด้านการจัดการโลจิสติกส์ จะช่วยให้เพิ่มความสามารถความแน่นอนในการจัดส่งสินค้า รวมถึงความสามารถในการจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง โดยเฉพาะการลดความผิดพลาดในระบบคลังสินค้า

สรุป

ISO9000 เป็นระบบคุณภาพที่เป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 และถึงแม้ว่าจะเป็นมาตรฐานยุ่งยากและใช้ระยะเวลานานในการขออนุญาต แต่ผลของระบบ ISO9000 ก็ได้สร้างประโยชน์ให้กับอุสาหกรรมหลายประการเช่น เพิ่มระดับความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการ ทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพลดการเกิดความเสียหายในกระบวนการ ส่งผลให้มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำลง และยังเพิ่มระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และผลิตภาพ หลาย ๆ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมได้มีความภาคูมิใจจากการได้รับระบบมาตรฐาน ISO9000 และได้ประโยชน์สำหรับองค์กรดังที่กล่าวมา นอกจากนั้นการได้รับ ISO9000 ยังแสดงถึงสถานะและจุดยืนทางการตลาด ภาพพจน์ และระดับของคุณภาพของอุตสาหกรรมนั้น ที่แสดงถึงมาตรฐานขององค์กร มาตรฐานของการผลิต และระดับควรมรับผิดชอบทั้งต่อภายในองค์กรและภายนอกองค์กรอีกด้วย

เอกสารอ้างอิง

Dzus, G., 1991, “Planning a successful ISO 9000 assessment”, Quality Progress, Vol. 24 No. 11, pp. 14-17.

Lofgren, G., 1991, “Quality system registration”, Quality Progress, , pp. 35-37.

Kochan, A., 1993, “ISO 9000: creating a global standardization process”, Quality, Vol. 32 No. 10, pp. 26-34.

Sateesh, K., 1992, “ISO 9000 sets the stage for global competition”, Controls & Systems, Vol. 39 No. 9, pp. 22-4.

Sprow, E., “Insights into ISO 9000”, Manufacturing Engineering, Vol. 109 No. 3, 1992, pp. 73-7.

--------------------------------

สนใจบทความฉบับสมบูรณ์เพิ่มเติม ดาวน์โหลดที่เอกสารแนบด้านล่าง

สนใจบทความอื่นในชุดนี้คลิกดูได้ตามหัวข้อด้านล่าง

CT51 เอกสารเผยแพร่เรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” ปี 2551

เอกสารเผยแพร่เรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ปี 2551” จึงเป็นการนำบทความดังกล่าวที่น่าสนใจจำนวน 80 บทความ นำมาจัดทำเป็นรูปเล่มเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกสำหรับผู้สนใจในการศึกษากรณีศึกษาความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

 --------------------------------

ที่มา

เอกสารเผยแพร่เรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” ปี 2551

โดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật