game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

CT51 เอกสารเผยแพร่เรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” ปี 2551 

game điện tửLiên kết đăng nhập 

โดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงอุตสาหกรรมในการดำเนินภารกิจที่สำคัญ  3 ด้านได้แก่ การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรแร่ การพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม ซึ่งในส่วนของการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรมเป็นภารกิจใหม่ที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่ปี 2549 เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ภาคการผลิตมีการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการดำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม 4 ประเด็นหลักประกอบด้วย

(1) การเชื่อมโยงระหว่างองค์กรตลอดโซ่อุปทาน 

(2) การปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์ภายในองค์กร

(3) การพัฒนาขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์

(4) การสร้างปัจจัยเอื้อเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ,มีดำเนินกิจกรรมสำคัญที่เป็นรูปธรรม เช่น การกำหนดและเผยแพร่วิธีการจัดการที่ดีที่สุด (Best Practice) การจัดทำตัวชี้วัดโลจิสติกส์ ได้แก่ ต้นทุนโลจิสติกส์ ซึ่งแสดงในรูปของต้นทุนโลจิสติกส์ต่อยอดขายและดัชนีต้นทุนโลจิสติกส์ การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ในสถานประกอบการ โดยให้คำปรึกษาแนะนำให้สถานประกอบการมีการจัดการโลจิสติกส์ที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากรด้านโลจิสติกส์โดยการฝึกอบรมและดูงาน การเสริมศักยภาพผู้ว่างงานภายใต้โครงการต้นกล้าอาชีพ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดำเนินโครงการพัฒนาเนื้อหาและองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์อุตสาหกรรม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสาขาเป้าหมาย เพื่อให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์ โดยผลผลิตประการหนึ่งของโครงการคือ การจัดทำบทความเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้แก่ และ ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่  

(1) การกระจายสินค้า

(2) การปรับปรุงประสิทธิภาพในองค์กร  

(3) ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ 

(4) Reverse Logistics 

(5) Green Logistics 

(6) สารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(7) แนวคิดโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

เอกสารเผยแพร่เรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” จึงเป็นการนำบทความดังกล่าวที่น่าสนใจจำนวน 80 บทความ โดยจัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกสำหรับผู้สนใจในการศึกษาความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

--------------------------------

สนใจบทความคลิกดูได้ตามหัวข้อด้านล่าง

CT51 เอกสารเผยแพร่เรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” ปี 2551

เอกสารเผยแพร่เรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน ปี 2551” จึงเป็นการนำบทความดังกล่าวที่น่าสนใจจำนวน 80 บทความ จัดทำเป็นรูปเล่ม เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกสำหรับผู้สนใจในการศึกษาความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล

CT51 การพัฒนาระบบคลัสเตอร์ของเมืองกุจรันวาลา (Gujranwala) ประเทศปากีสถาน

CT51 พัฒนาการของระบบโลจิสติกส์

CT51 วิสัยทัศน์ต่อธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทยในวงล้อของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)

CT51 กลยุทธ์การจัดซื้อในโซ่อุปทาน

CT51 โลจิสติกส์กับการบริหารงานโครงการ…ตอนที่ 1

CT51 Logistics และ Supply Chain ต้นน้ำของอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย

CT51 หลักการพื้นฐานของการบริหารงานวัสดุและวัสดุคงคลัง (Basic Concept for Material and Inventory Management)

CT51 ความหวังของตลาดกลางสินค้าเกษตร ณ สี่แยกอินโดจีน

CT51 ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม

CT51 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างองค์กรและโซ่อุปทานที่มีความคล่องตัว (Enterprise and Supply Chain Agility: The Keys for Creating the Competitive Advantage)

CT51 การจัดซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าจากประเทศจีนสามารถประหยัดต้นทุนได้จริงหรือไม่

CT51 การวางแผนการกระจายสินค้าโดยการพิจารณาจำนวนคลังย่อยที่เหมาะสม

CT51 The global GS1 Traceability Standard ระบบมาตรฐานการสอบย้อนกลับสากล

CT51 การใช้กลยุทธ์ Re-Positioning & Re-Branding เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันในอุตสาหกรรมผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider: LSP)

CT51 การเพิ่มผลกำไรด้วยการจัดการสินค้าที่ถูกส่งคืน

CT51 Logistics และ Supply Chain กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทย

CT51 กระบวนการ By Products และ Logistics ทางด้านขนส่งอ้อยออกจากโรงงาน

CT51 การวัดประสิทธิภาพด้วยดัชนีโลจิสติกส์

CT51 เครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงในโช่อุปทาน (New Tool for Managing Risk in Supply Chain)

CT51 โลจิสติกส์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)

CT51 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการขับเคลื่อนระบบขนส่งไทย

CT51 ดัชนีบอลติคในการขนส่งทางทะเล (Baltic Dry Index)

CT51 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบของต้นทุนการขนส่งต่อการค้าระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาการส่งออกสินค้าเซรามิกของประเทศสเปน

CT51 East-West Economic Corridor และการเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกส์แห่งเอเชียของประเทศไทย

CT51 Supply Chain ต้นน้ำยางพาราในประเทศไทย

CT51 Outsourcing และ Offshoring ยาวิเศษต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจริงหรือไม่

CT51 15 วิธีในการลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลัง

CT51 การจัดการโซ่อุปทานแบบกรีน (Green Supply Chain Management)

CT51 ฝ่าวิกฤตการณ์น้ำมันราคาแพงด้วยการบริหารงานขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการขนส่งเที่ยวกลับ (Backhauling Fleet Management: Solution of Truck Service Provider Facing with Fuel Crisis)

CT51 โลจิสติกส์กับการบริหารงานโครงการ (ตอนที่ 2): การวางแผนโครงการ (Project Planning)

CT51 การบริหารการขนส่งสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Transportation Management)

CT51 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้า

CT51 วิธีการในการพยากรณ์สินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

CT51 ระบบการผลิตแบบโตโยต้า

CT51 การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมโดยใช้การจัดการโซ่อุปทานที่รวดเร็ว

CT51 นวัตกรรมของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการเปลี่ยนแปลงของโซ่อุปทาน

CT51 ผลกระทบของกลยุทธ์ทางการตลาดต่อโซ่อุปทาน

CT51 การพัฒนาการค้าและเศรษฐกิจในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขง โดยการพัฒนาการขนส่งสินค้าข้ามแดน (Development of Trade in GMS by Increasing Cross Border Transportation)

CT51 การออกแบบเครือข่ายของระบบโลจิสติกส์ สำหรับการบริหารการปฏิบัติงานระดับโลก (ตอนที่ 1)

CT51 การจัดการด้าน Demand และ Supply ของระบบธุรกิจสมัยใหม่

CT51 หลักการ 7 ประการในการนำไปสู่คลังสินค้าระดับโลก (SEVEN PRINCIPLES OF WORLD-CLASS WAREHOUSING)

CT51 Logistics and Supply Chain ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาบริษัท Western Digital

CT51 Logistics and Supply Chain ต้นน้ำในอุตสาหกรรมกาแฟ กรณีศึกษา บริษัทเนสกาแฟ

CT51 กลยุทธ์การจัดซื้อแบบกรีน (Green Purchasing Strategy)

CT51 ความรู้พื้นฐานสำหรับการออกแบบและก่อสร้างทางรถไฟ (Railway Engineering: Fundamental Aspect)

CT51 กลไกในการคำนวณค่าระวางเรือ

CT51 กรอบการวางแผนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน: กุญแจสู่ความสำเร็จของการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์สำหรับการขนส่ง (Infrastructure Management Framework (IMF): Key Success in Transportation Logistics System Management)

CT51 ปัจจัยพื้นฐานในการตัดสินใจติดตั้งก๊าซ NGV เพื่อลดต้นท่ามกลางวิฤตการณ์น้ำมัน (Fundamental Decision Making for NGV Engine Installation during Fuel Crisis)

CT51 กระบวนการป้องกันและรับมือการเกิดอุบัติเหตุของการขนส่งสินค้าอันตรายประเภท ก๊าซ (Guide line to Protect and Hazard Remediation of Dangerous Goods Transportation (DGT): Case Study of Gas)

CT51 Logistics and Supply Chain ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมกาแฟ กรณีศึกษาบริษัทเนสกาแฟ

CT51 ความเคลื่อนไหวของต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศออสเตรเลีย

CT51 ระบบราง กุญแจสำคัญในการพัฒนา Logistics Green Transportation Development of Railway Network: Key Success for Logistics Green Transportation

CT51 ปัจจัยในการผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโตในยุคโลกาภิวัฒน์

CT51 การออกแบบเครือข่ายของระบบโลจิสติกส์ สำหรับการบริหารการปฏิบัติงานระดับโลก (ตอนที่ 2)

CT51 e-Supply Chain

CT51 การพัฒนาระบบศุลกากร และระบบ การค้าไร้เอกสาร: กรณีศึกษา ประเทศสิงคโปร์ (Development e-Custom & e-Trading System: Case Study Singapore)

CT51 การดำเนินงานด้านกลไกการพัฒนาที่สะอาด สำหรับการขนส่งสินค้า (Clean Development Mechanism (CDM) in Freight Transportation)

CT51 ติดตั้งระบบ Paperless สำนักงานอย่างง่าย กับการเพิ่มความสามารถในการแข่งให้กับองค์กร: กรณีศึกษา AP Group Setting-Up Simple Paperless Office System Increasing Competitiveness: Case Study AP Group

CT51 ระบบทางรถไฟในอนาคต Slab Track – Low Maintenance; Next Generation of Railway Track System

CT51 การประยุกต์ใช้ระบบ Logistics ใน Food Industry Supply Chain (Improving Logistics Operations across the Food Industry Supply Chain)

CT51 การวางแผนความร่วมมือในโซ่อุปทาน

CT51 การสร้างความร่วมมือ กุญแจสำคัญในการสร้างมูลค่าในการจัดการโซ่อุปทาน (Collaboration: The Key to Value Creation in Supply Chain Management) 

CT51 การบริหารจัดการ Logistics ที่ดีกุญแจความสำเร็จของ IKEA ผู้นำด้านการค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์ (Logistics: Key Success of IKEA – Leader in Furniture Retail)

CT51 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร

CT51 การบริหารโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมรถยนต์

CT51 แนวปฏิบัติการจัดการโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมผลิตของเล่น (Supply Chain Management Practices in Toy Supply Chain)

CT51 การพัฒนาโซ่อุปทานโดยใช้ RFID

CT51 การจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ แนวทางแนวทางสู่ความสำเร็จของ E-Retail กรณีศึกษา TESCO, UK (Logistics Strategies: The Key to e-Retail Success: Case Study TESCO, UK)

CT51 Process Control and Logistics Management for Mass Customization Manufacturing (MCM)

CT51 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบคำสั่งงานในระบบการผลิต แบบ Mass Customization (Efficient Order and Resource Management in Mass Customization)

CT51 แนวทางการป้องกันเพื่อลดผลกระทบของความเสียหายเกิดในโซ่อุปทาน กรณีศึกษา Nokia (Reducing the Impact of Disruption to the Supply Chain: Case Study Nokia Mobile Phone Manufacturing)

CT51 การพัฒนาการ Outsourcing สู่การสร้างความร่วมมือระดับ Global: แนวทางใหม่สำหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม (From Outsourcing to Global Collaboration: New Ways to Build Competitiveness)

CT51 การสร้างความร่วมมือ กุญแจสำคัญในการสร้างมูลค่าในการจัดการโซ่อุปทาน (Collaboration: The Key to Value Creation in Supply Chain Management)

CT51 การจัดการการคุณภาพการให้บริการโลจิสติกส์ในระบบโซ่อุปทาน (Managing for Total Quality of Logistics Services in the Supply Chain)

CT51 ISO9000: กุญแจสำคัญสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมไร้พรหมแดน (ISO9000: Key Success in Global Manufacturing Business)

CT51 วิธีการจัดซื้อที่เป็นเลิศ กุญแจสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป กรณีศึกษา โรงงงานพิซซ่าสำเร็จรูป นอร์เทินร์ฟู๊ด ประเทศอังกฤษ (Procurement Best Practice in the Food Industry: Frozen Pizza Company, Northern Food, UK)

CT51 การปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหาร (Improving Logistics Operations across the Food Industry Supply Chain)

CT51 การสร้างความร่วมมือในโซ่อุปทานสู่การเพิ่มความสามารถในการแข่งของอุตสาหกรรมสิ่งทอ: กรณีศึกษา โซ่อุปทานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประเทศตุรกี (Competition through collaboration: insights from initiative in the Turkish textile supply chain)

CT51 ความสำคัญของเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

 --------------------------------

ที่มา

เอกสารเผยแพร่เรื่อง “การจัดการโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน” ปี 2551

โดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật