game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

วางแผนให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

เอกสารการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก 2550

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 

game điện tửLiên kết đăng nhập

วางแผนให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง

การวางแผนคือการเตรียมการให้ดี รองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นข้างหน้า มีการคาดการณ์และศึกษาเปรียบเทียบทางเลือกต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยง ลดโอกาสของความผิดพลาดในการดำเนินงาน การไม่วางแผนเป็นการทำให้ธุรกิจอยู่ในความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดได้ง่าย และมักจะปรับตัวไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เคยเตรียมตัวมาก่อน

การวางแผนในธุรกิจมีหลายระดับ คือ ระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น ใช้สำหรับแผนงานที่ต้องการระยะเวลาการเตรียมตัวต่างกัน ถ้าเป็นการเตรียมตัวสำหรับการลงทุน เช่น ลงทุนเพิ่มสายการผลิตพร้อมเตาเผารุ่นใหม่ ก็ต้องใช้แผนระยะยาวซึ่งมองไปไกลหลายปี แผนระยะกลางอาจมองไปประมาณ 6 เดือนถึงหนึ่งหรือสองปี เช่น แผนสำหรับการจัดหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ การเพิ่มสินค้าแบบใหม่ การเปลี่ยนแปลงในกระบวนการทำงาน เช่น การย้ายคลังสินค้า ส่วนแผนระยะสั้น จะมองไปข้างหน้าประมาณ 6 เดือน ได้แก่ แผนปฏิบัติการต่างๆ เช่น แผนการตลาดและขาย แผนการผลิต แผนสินค้าคงคลัง แผนการจัดซื้อวัตถุดิบ และแผนโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฯลฯ

การวางแผนโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีความสำคัญพอๆ กับแผนการตลาดและแผนการผลิตที่ทำกันอยู่เป็นประจำ เพราะมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมาก ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจกับแผนและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งมอบสินค้าแก่ลูกค้าอย่างตรงเวลาและถูกต้องครบถ้วน เมื่อมีแผนแล้วก็จะต้องสามารถควบคุมและดำเนินงานให้ได้ตามแผนที่สร้างไว้ ควรแต่งตั้งให้มีหน่วยงานในการทำหน้าที่ดังกล่าว บุคลากรฝ่ายวางแผนต้องเข้าใจหลักเกณฑ์ในการวางแผน และเงื่อนไขข้อจำกัดในการทำงานของบริษัท สิ่งสำคัญในการจัดทำแผน คือ แผนต้องสอดคล้องกับความสามารถจริงที่บริษัทสามารถทำได้โดยมาจากการวัดการปฏิบัติงานจริง หากการวางแผนไม่สอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริง ก็จะส่งผลกระทบต่อความสามารถในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า เช่น การวางแผนการผลิต ผลผลิตต่อวัตถุดิบ (Yield) ที่ใช้ในการวางแผนคือ 70% แต่ทำได้จริงเพียง 50% เพราะเกิดความสูญเสียมาก ทำให้เตรียมวัตถุดิบขึ้นรูปไม่เพียงพอ และทราบในขั้นตอนหลังจะทำให้ผลิตและจัดส่งไม่ทันกำหนด เนื่องจากไม่มีการเก็บตัวเลขการผลิตจริงเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน หรือการวางแผนการจัดซื้อ การจัดเก็บและการติดตามวัตถุดิบผิดพลาด เมื่อวัตถุดิบไม่มาตามกำหนดทำให้ผลิตสินค้าไม่ทันเพียงรายการเดียวก็ไม่สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทั้งคำสั่งซื้อ เป็นต้น

ในการดำเนินธุรกิจทุกฝ่ายต้องมีแผนงาน เช่น แผนการจัดซื้อ แผนการเตรียมวัตถุดิบ แผนการผลิต แผนการจัดส่ง และแผนซัพพลายเชนโลจิสติกส์ เป็นต้น แผนงานของแต่ละฝ่ายจะต้องสอดคล้องกันโดยมีแผนในภาพรวมหรือแผนซัพพลายเชนเป็นแผนควบคุมในภาพรวมทั้งหมด ในกระบวนการวางแผนที่ดีในปัจจุบัน จะมีกระบวนการที่เรียกว่า S&OP (Sales and Operation Planning) หรือกระบวนการที่ให้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกันวางแผน ได้แก่ ฝ่ายขายและตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายโลจิสติกส์ ฝ่ายจัดซื้อ ร่วมกันปรับการวางแผนให้สอดคล้องกับการขายจริง สร้างสมดุลระหว่างแผนการตลาดและแผนการผลิต รวมถึงแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มาร่วมกันแก้ไขปัญหาการพยากรณ์การขายที่ไม่ถูกต้อง อาจต้องร่วมกันตัดสินใจปรับกำลังการผลิตในเหมาะสมกับการขาย ร่วมกันจัดการปัญหาสินค้าคงคลังค้างสต็อกมากเกินไป เป็นต้น การประชุม S&OP ควรจัดขึ้นเป็นประจำและต่อเนื่อง เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ในอุตสาหกรรมโดยทั่วไปจะกำหนดให้มีการประชุมประเภทนี้ร่วมกันทุกสัปดาห์หรือเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่มีผลต่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เครื่องมือที่ใช้วางแผนอาจมีตั้งแต่แบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ไปจนถึงการวางแผนแบบบูรณาการ เช่น Advanced Planning & Optimization เพื่อทำการวิเคราะห์ให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องกันทั้งระบบ

 -----------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật