game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

ทำอย่างไรกับสินค้าเกรดบี แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

เอกสารการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก 2550

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

 game điện tửLiên kết đăng nhập

ทำอย่างไรกับสินค้าเกรดบี 

อาจพูดจนติดปากว่าเป็นสินค้าเกรดบี แต่ในที่นี้ให้หมายรวมถึงผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิตออกมาแล้วไม่ได้ตามมาตรฐานเกรด เอ หรือมาตรฐานที่ต้องการตั้งแต่แรก ข้อผิดพลาดต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการผลิตและการปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้แก่ รูปทรงผิดส่วน ผิดขนาด สีเพี้ยน ลวดลายไม่ตรงแบบ สีเคลือบไม่สม่ำเสมอ มีรอยบิ่น เป็นต้น บางโรงงานอาจให้ชื่อแตกต่างกัน ตามรายละเอียดของข้อผิดพลาด และสภาพของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็น เช่น เกรดเอผิดโทนสี เกรดบี เกรดซี ฯลฯ รวมแล้วก็คือไม่ตรงกับมาตรฐานเกรดเอที่ลูกค้าต้องการนั่นเอง

พนักงานในโรงงานเซรามิกรู้ดีว่าต้องทำงานด้วยความระมัดระวังทุกขั้นตอน เพราะถ้ามีข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็จะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับมาตรฐานที่ตลาดหรือลูกค้าต้องการและ ชิ้นงานที่ผลิตออกมาแล้วนั้น จะทำการแก้ไขได้ยาก หรือไม่ได้เลย ในความเป็นจริงของการผลิตเซรามิกก็คือ ทุกครั้งที่ต้องการผลิตสินค้าเกรดเอ จะต้องมีสินค้าเกรดบีออกมาเสมอ ตามความสามารถของการผลิต ถ้ามี Yield อยู่ที่ 70 เปอร์เซ็นต์ ก็หมายถึงตั้งใจผลิตสินค้า 100 ชิ้น ได้สินค้าเกรดเอ 70 ชิ้นและเป็นสินค้าเกรดบี 30 ชิ้น ฝ่ายขายมักจะขายสินค้าเกรดเอ 70 ชิ้นนี้ไปให้ลูกค้าได้ก่อน เพราะมีคำสั่งซื้ออยู่แล้ว หรือเป็นที่ต้องการของตลาด จึงไม่เป็นปัญหาด้านการขายนัก แต่สินค้าเกรดบี 30 ชิ้นนี้คือประเด็นสำคัญที่มักรบกวนจิตใจสำหรับโรงงานเซรามิกทั่วไป แต่ขณะเดียวกัน ก็มักไม่ได้รับการสนใจจากทุกฝ่าย ไม่เคยถูกจัดลำดับความสำคัญในเรื่องที่ควรต้องจัดการเร่งด่วน จนกระทั่งวันหนึ่งพบว่า พื้นที่ทุกแห่งในโรงงานมีสินค้าเกรดบีที่สะสมไว้วางอยู่เต็มไปหมดแล้ว โรงงานที่มีประสิทธิภาพการผลิตสูงก็สามารถผลิตได้เกรดเอออกมาในอัตราส่วนที่ดี เช่นสามารถผลิตเกรดเอได้มากถึงร้อยละ 90 ทำให้ภาระในการจัดการเกรดบีง่ายขึ้นเพราะมีน้อย ส่วนโรงงานที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ำลง โดยได้เกรดเอออกมาในอัตราส่วนที่ต่ำ บางโรงงานต่ำกว่าร้อยละ 50 จะมีภาระในการจัดการกับเกรดบีมาก

สินค้าเกรดบีมีผลกระทบต่อบริษัทหลายด้าน ส่วนที่เห็นชัดเจนคือผลกระทบกับปริมาณสินค้าคงคลังที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากการสำรวจพบว่าหากไม่มีการจัดการที่ดี สินค้าคงคลังที่เก็บอยู่ในโรงงานจะเป็นสินค้าเกรดบีซึ่งมีอัตราการหมุนเวียนช้า มากกว่าสินค้าเกรดเอซึ่งมีอัตราการหมุนเวียนเร็วกว่า จึงเป็นภาระที่ต้องรีบจัดการให้ดี

การจัดการสินค้าเกรดบี ต้องจัดการทั้ง 2 ด้าน หมายถึงทั้งด้านขาเข้าคือการจัดการด้านการผลิตและปฏิบัติการ และด้านขาออก คือการจัดการด้านขายหรือการกำจัดออกไปจากระบบ ในด้านการผลิตและปฏิบัติการ คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมอัตราการผลิตเกรดเอให้ได้ตามแผน หรือไม่ให้มีเกรดบีออกมาเกินกว่าที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรก ซึ่งการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการผลิตมีส่วนสำคัญมาก เช่น เครื่องมือการตรวจสอบคุณภาพในแต่ละขั้นตอน ใช้อุปกรณ์การผลิตที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้ผลผลิตที่คุ้มกับปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ไป (มี Yield สูง) สามารถลดความสูญเสียจากการผลิตลง บริษัทต้องพัฒนาบุคลากรในฝ่ายผลิตและปฏิบัติการให้มีความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและระมัดระวังทุกขั้นตอน มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างานอย่างรวดเร็ว ก็จะช่วยให้มีความผิดพลาดน้อยลง

การผลิตที่ดีมีเกรดบีออกมาน้อยลง หรือมีส่วนสูญเสียน้อยที่สุด นอกจากจะช่วยให้บริษัทมีโอกาสทำผลประกอบการที่ดีแล้ว ยังช่วยให้การใช้ทรัพยากรดินและวัตถุดิบอื่น รวมถึงการใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากับช่วยประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย

ในด้านการขาย แผนการตลาดและการขายของทุกบริษัท จะมีแผนสำหรับสินค้าเกรดเอชัดเจน เพราะนั่นคือเป้าหมายหลัก มีน้อยรายมากที่จะทำแผนการขายเกรดบีอย่างชัดเจน บางส่วนกลับไม่อยากรับผิดชอบอีกต่างหาก มองว่าเป็นผลงานของฝ่ายผลิตบ้าง ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดในส่วนที่เป็นเป้าหมายหลักบ้าง ถูกกดราคามากไม่อยากขายบ้าง ในที่สุดก็ยังคงกองอยู่ในคลังสินค้าไม่ขยับไปไหนเป็นเวลานาน บางแห่งเป็นเวลาหลายปี

การจัดการสินค้าเกรดบี หมายความว่าบริษัทต้องจัดทำแผนการขายเกรดบีให้ชัดเจน โดยแยกออกมาจากแผนการขายเกรดเอ เพราะต้องการแผน มาตรการ และวิธีการที่แตกต่างกัน ใช้กับตลาดที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ซึ่งมักเป็นคนละตลาดกับสินค้าเกรดเอที่บริษัทดำเนินการอยู่

การจัดการสินค้าเกรดบีให้ได้ผลควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะ กำหนดเป้าหมายการขายสินค้าเกรดบีให้สอดคล้องกับแผนการผลิต และแผนการจัดการสินค้าคงคลัง คือต้องทราบสถานะของปริมาณสินค้าเกรดบีที่มีอยู่ในปัจจุบัน และทราบแนวโน้มของสินค้าเกรดบีที่กำลังจะผลิตออกมาใหม่ในอนาคตด้วย พร้อมสำรวจตลาดที่จะมารับซื้อสินค้าส่วนนี้ จัดทำโครงการ วิธีการเฉพาะขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การจัดการสินค้าเกรดบีส่วนนี้ให้หมดไปจากระบบภายในระยะเวลาที่แน่นอน และต้องจัดการทุกครั้งที่มีผลิตภัณฑ์ออกมา ถ้าปราศจากวัตถุประสงค์นี้แล้ว คงยากยิ่งที่จะจัดการให้ได้ผลทันการ 

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสินค้าเกรดบีทำได้หลายวิธี ขึ้นกับวัตถุประสงค์และเงื่อนไขของแต่ละโรงงาน ขอยกตัวอย่างที่ทำกันอยู่ในอุตสาหกรรมเซรามิกดังนี้

- เปิด Outlet ณ สถานที่ที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ง่าย

- จัดทำการขายแบบพิเศษ ทำโปรโมชั่น ขายในราคาพิเศษ ลด แลก แจก แถม

- ร่วมมือกับภาครัฐเพื่อสนับสนุนในโครงการต่างๆ เช่น โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสึนามิ หรือภัยน้ำท่วมเป็นต้น

- ทำการตลาดระดับล่างในการระบายสินค้า

- ให้พ่อค้ามาเหมาสินค้าเกรดบี หรือสินค้าที่เสียหายไปจากโรงงานตั้งแต่ที่สินค้าถูกผลิตออกมา ถึงแม้ได้ราคาที่ถูกหน่อยแต่เก็บไว้ก็ไม่ทำให้ได้ราคาที่ดีขึ้น กลับต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอันเนื่องมาจากการดูแลรักษาอีกไม่รู้ว่าเมื่อไรจึงจะขายได้

- สุดท้ายเมื่อไม่มีวิธีการอื่นที่ดีหรือไม่ต้องการให้สินค้ามีตำหนิออกสู่ตลาด บางโรงงานก็เลือกวิธีทุบทำลายทิ้ง เพื่อกำจัดออกไปจากระบบ

-----------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật