game điện tử

 แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก (Concepts for improving logistics efficiency in the ceramic industry)

เอกสารการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก 2550

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีความท้าทายอันเนื่องมาจากการแข่งขันที่สูงขึ้น นอกจากต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพดีเป็นที่ต้องการของลูกค้า รวมถึงการบริการให้เป็นที่พึงพอใจแล้ว ยังต้องควบคุมต้นทุนรวมให้เป็นที่ยอมรับได้ ในขณะที่ต้นทุนการผลิตและต้นทุนทางธุรกิจอื่นมีแนวโน้มสูงขึ้นตลอดเวลา การดำเนินธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ดังกล่าวเพื่อให้สามารถแข่งขันและดำรงอยู่ได้ การนำเสนอแนวคิดด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในโครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึกกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก จะมีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเซรามิกจึงควรศึกษาทำความเข้าใจและปรับเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งนำแนวคิดดังกล่าวมาจัดทำโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนโลจิสติกส์ขององค์กร ในขณะเดียวกันก็สามารถนำไปใช้สนับสนุนกระบวนการอื่น ๆ ของการดำเนินธุรกิจเช่น กระบวนการตลาดและการขาย กระบวนการผลิต และกระบวนการด้านการเงินของบริษัท เป็นต้น

จากการดำเนินโครงการนำร่องการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึก อุตสาหกรรมเซรามิก ซึ่งสนับสนุนโดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ทำให้มีการรวบรวมแนวคิดเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพโลจิสติกส์อันเกิดจากการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการกับผู้เชี่ยวชาญในโครงการดังนี้ 

ธุรกิจปั้นดินให้เป็นดาว แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

วางแผนให้ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

ผลิตเพื่อขายไม่ใช่ผลิตเพื่อเก็บ แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

ข้อมูลสินค้าคงคลังแม่นยำแค่ไหน แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

ทำงานกับตัวเลขบ้าง แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

รู้จักระยะเวลาส่งมอบหรือยัง แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

รู้ปัญหาแต่เนิ่น ๆ แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

เซรามิกตะวันใกล้ตกดินจริงหรือ แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

พ.ศ. 2551 แล้ว จะใช้คอมพ์หรือใช้เศษกระดาษ แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

ทำอย่างไรกับสินค้าเกรดบี แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

หลุมพรางการส่งสินค้าตัวอย่าง แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

ประหยัดทุกอย่างที่ขวางหน้า แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินโครงการ แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

การพัฒนาบุคลากรในองค์กร แนวคิดเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก

ผู้ประกอบการที่เป็นกิจการขนาดเล็กและขนาดกลาง ในการศึกษา เรียนรู้เพื่อให้เข้าใจในองค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการควรต้องเริ่มต้นจากเจ้าของกิจการหรือผู้บริหารระดับสูงก่อน เพราะการจัดองค์กรภายในอาจยังไม่มีการแบ่งเป็นหน่วยงานชัดเจน จึงควรจัดแบ่งประเภทกิจกรรมโลจิสติกส์ตามบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานในกระบวนการโลจิสติกส์ซัพพลายเชน เช่น องค์กรไม่มีหน่วยงานวางแผน หน่วยงานจัดซื้อ หรือหน่วยงานคลังสินค้า แต่อยู่ภายใต้การบริหารและกำกับดูแลของผู้จัดการโรงงาน ดังนั้นผู้จัดการโรงงานคือบุคลากรที่ควรได้รับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การจัดซื้อและการจัดการคลังสินค้าเป็นต้น

 -----------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật