game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

การประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมเซรามิก (Assessment of logistics potential in the ceramic industry)

เอกสารการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของกลุ่มอุตสาหกรรมเซรามิก 2550

สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

game điện tửLiên kết đăng nhập

การประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์

เมื่อดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์เชิงลึกในแต่ละโรงงานไปได้ระยะหนึ่งแล้ว ที่ปรึกษาได้รับข้อมูลเชิงลึกของการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ในแต่ละโรงงาน และสามารถนำมาประเมินศักยภาพโลจิสติกส์ด้านต่างๆ ของโรงงานได้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการได้ทราบศักยภาพด้านต่างๆ ของการบริหารจัดการโลจิสติกส์ในองค์กร และนำไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับประเด็นที่เป็นจุดอ่อนขององค์กร ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้คะแนนค่อนข้างต่ำจากการประเมินศักยภาพ

การประเมินศักยภาพที่ดีต้องพิจารณาจากการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมด ซึ่งในช่วงท้ายของการดำเนินงานที่ปรึกษาได้ประเมินร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงงานที่เป็นตัวแทนมาจากฝ่ายต่างๆ ทำให้ผลการประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์นี้มีความน่าเชื่อถือกว่าการสัมภาษณ์ในช่วงต้นของโครงการหรือการขอประเมินจากผู้แทนบางฝ่ายเท่านั้น ทั้งนี้ที่ปรึกษาได้ประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการเซรามิกที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 20 บริษัท โดยการประเมินการจัดการโลจิสติกส์ 5 ด้านหลัก ได้แก่

1. การกำหนดกลยุทธ์สถานประกอบการ

2. การวางแผนและความสามารถในการปฏิบัติงาน

3. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านโลจิสติกส์

4. ระบบบริหารข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. ความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ

ในการวัดศักยภาพแต่ละด้าน จะมีตัวชี้วัดแยกย่อยลงในรายละเอียด และในแต่ละตัวชี้วัดจะแบ่งระดับการให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ คือระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5 เรียงจากระดับศักยภาพต่ำที่สุดไประดับศักยภาพสูงที่สุดตามลำดับ 

ผลการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการ ผลการประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการผู้เข้าร่วมโครงการนำร่องฯ มาจากข้อมูลเชิงลึกที่ได้ระหว่างการเข้าปฏิบัติงานให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการแต่ละราย และนำมาประมวลผลดังต่อไปนี้ ผลการประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการทั้ง 20 บริษัท ผลการประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์จำนวน 20 ราย มีคะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่มอยู่ที่ 2.69 โดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 4.30 ของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในกลุ่มสุขภัณฑ์ และมีคะแนนต่ำสุดอยู่ที่ 1.52 ของผู้ประกอบการขนาดเล็กในกลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วยและเครื่องประดับ ผู้ประกอบการเซรามิกมีศักยภาพด้านโลจิสติกส์สูงที่สุด 3 อันดับแรก

1.) การมีขั้นตอนการทำงานและกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานและชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

2.) มีการกำหนดรหัสมาตรฐานสำหรับสินค้าและกระบวนการทำงาน

3.) การมีระบบในการประเมินและพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า

ส่วนศักยภาพด้านโลจิสติกส์ที่ต่ำสุด 3 อันดับสุดท้ายได้แก่

1.) การเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจที่เป็นพันธมิตรกันและระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกัน

2.) การเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างองค์กรและหน่วยงานวิจัยหรือพัฒนา

3.) การบริหารอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังและช่วงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฎจักรเงินสด  

ผลการประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการกลุ่มสุขภัณฑ์ ผลการประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการกลุ่มสุขภัณฑ์จำนวน 5 ราย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.93 โดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 4.30 ของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในจังหวัดสระบุรี และมีคะแนนต่ำสุดอยู่ที่ 1.74 ผู้ประกอบการขนาดกลางในจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ประกอบการเซรามิกกลุ่มสุขภัณฑ์มีศักยภาพด้านโลจิสติกส์สูงที่สุด 3 อันดับแรกในด้าน

1.) การมีขั้นตอนการทำงานและกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานและชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

2.) การเห็นถึงความสำคัญของกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์

3.) การมีระบบในการประเมินและพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า

ส่วนศักยภาพด้านโลจิสติกส์ที่ต่ำสุด 3 อันดับสุดท้ายได้แก่

1.) การเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจที่เป็นพันธมิตรกันและระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกัน

2.) ความสามารถในการพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและแนวโน้มทางการตลาด

3.) การพัฒนากิจกรรมด้านโลจิสติกส์

ผลการประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการกลุ่มกระเบื้อง ผลการประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการกลุ่มกระเบื้องจำนวน 4 ราย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.96 โดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 3.26 ของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในจังหวัดสระบุรี และมีคะแนนต่ำสุดอยู่ที่ 2.52 ผู้ประกอบการขนาดกลางในจังหวัดสระบุรี ผู้ประกอบการเซรามิกกลุ่มกระเบื้องมีศักยภาพด้านโลจิสติกส์สูงที่สุด 3 อันดับแรก

1.) การมีขั้นตอนการทำงานและกระบวนการทำงานที่เป็นมาตรฐานและชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร

2.) มีการกำหนดรหัสมาตรฐานสำหรับสินค้าและกระบวนการทำงาน 

3.) มีการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านซัพพลายเชนโลจิสติกส์ 

ส่วนศักยภาพด้านโลจิสติกส์ที่ต่ำสุด 3 อันดับสุดท้ายได้แก่

1.) การเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจที่เป็นพันธมิตรกันและระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกัน

2.) การเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างองค์กรและหน่วยงานวิจัยหรือพัฒนา

3.) การบริหารอัตราหมุนเวียนสินค้าคงคลังและช่วงระยะเวลารอบหมุนเวียนวัฎจักรเงินสด

4. ผลการประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย และเครื่องประดับ

ผลการประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วยและเครื่องประดับ จำนวน 11 ราย มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 2.49 โดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่ 3.70 ของผู้ประกอบการขนาดใหญ่ในจังหวัดสระบุรี และมีคะแนนต่ำสุดอยู่ที่ 1.52 ผู้ประกอบการขนาดเล็กในจังหวัดลำปางผู้ประกอบการเซรามิกกลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วยและเครื่องประดับ มีศักยภาพด้านโลจิสติกส์สูงที่สุด 3 อันดับแรก ในด้าน

1.) การกำหนดรหัสมาตรฐานสำหรับสินค้าและกระบวนการทำงาน

2.) มีระบบในการติดตามสถานะของสินค้า วัสดุคงคลังและกิจกรรมด้านโลจิสติกส์

3.) มีระบบในการประเมินและพัฒนาความพึงพอใจลูกค้า

ส่วนศักยภาพด้านโลจิสติกส์ที่ต่ำสุด 3 อันดับสุดท้ายได้แก่

1.) การเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างธุรกิจที่เป็นพันธมิตรกันและระหว่างธุรกิจประเภทเดียวกัน

2.) การเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือทางด้านโลจิสติกส์ระหว่างองค์กรและหน่วยงานวิจัยหรือพัฒนา

3.) การเห็นถึงความสำคัญของกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์และมีการวางแผนกลยุทธ์ด้านโลจิสติกส์

 -----------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật