game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก (Global Mega trends)

game điện tửLiên kết đăng nhập

ในโลกปัจจุบันองค์กรธุรกิจต้องมีความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกับกระแสโลกาภิวัตน์ และความเป็นพลวัต ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี โดยจะเห็นว่าในช่วงทศวรรษที่ผ่าน หลายองค์กรธุรกิจต้องปิดตัวลง ในขณะที่มีอีกหลายองค์กรธุรกิจใหม่เติบโตขึ้น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตามอง เพื่อช่วยให้เราสามารถเห็นทิศทางและช่องทางในการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงนี้สำหรับ Global Mega trends ที่น่าสนใจมีอยู่ 4 ประเด็น ดังนี้

1. ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี (Technology Advancement) ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตของทุกคน รวมทั้งการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กร ดังนั้นการนำเทคโนโลยีอันชาญฉลาดเข้ามาใช้เป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น Artificial Intelligence, RFID, Cloud Computing, 3D Printing การทำให้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ สามารถสื่อสารกันได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือเทคโนโลยี Internet of Things (IOT) นอกจากนี้ อินเตอร์เน็ตยังก่อให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ เช่น Sharing Economy โดยการแบ่งปันทรัพยากรผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเปลี่ยนบทบาทจากผู้บริโภคมาเป็นผู้ส่งมอบ และการใช้ Social Media ส่งผลให้ความต้องการของผู้บริโภคไร้ขีดจำกัด และรูปแบบการดำเนินธุรกิจขององค์กรขยายออกไปได้อย่างกว้างขวางและไร้พรมแดน

2. ความเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อนในการส่งมอบคุณค่าสินค้า (Complicated Dynamic Value Chain) ในยุคการค้าเสรีปัจจุบันตลาดมีพลวัตและความซับซ้อนสูง จากการเปลี่ยนขั้วและการเกิดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจใหม่ เช่น BRICS ความผันผวนของความต้องการของผู้บริโภคตามกระแสนิยม เกิด Demand-driven หรือยุคที่ผู้บริโภคเป็นผู้ขับเคลื่อนตลาด ความคาดหวังในสินค้าและบริการที่ดี ทำให้ธุรกิจต้องหันมาให้ความสำคัญกับ Service-based อีกทั้งการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มข้นขึ้นและมาตรการกีดกันทางการค้าสากลที่เป็น Non-tariff Barriers นอกจากนี้ การประกอบธุรกิจยังมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โรคระบาด และการก่อการร้าย ซึ่งอาจทำให้ธุรกิจผันผวนหรือหยุดชะงักได้ องค์กรจึงไม่ควรมองข้ามกระบวนการ BCM เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันดังกล่าว

3. ความต้องการการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (Growing Sustainability) ผลกำไรไม่ได้แสดงถึงความสำเร็จของทุกองค์กรอีกต่อไป ความตื่นตัวในปัญหาด้านสังคมไม่ว่าจะเป็นแรงงานผิดกฎหมาย สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและชีวอนามัย หรือสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย ส่งผลให้ทุกองค์กรต้องคำนึงถึงแนวทางการจัดการอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น CSR, Carbon Footprint, Green Supply Chain ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือตั้งแต่ระดับปัจเจกไปจนถึงในระดับภูมิภาค เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

4. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของประชากร (Demographic Changes) จากสภาพสังคมแบบ Urbanization ที่มีการเจริญเติบโตของสังคมเมืองเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และประชากรกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Ageing Society หรือสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้ สัดส่วนพลเมืองที่มีรายได้ในระดับปานกลางเพิ่มขึ้น แสดงถึงความเป็นอยู่ที่ดีและมีความใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น อีกทั้งการเคลื่อนย้ายแรงงานที่สามารถไปได้ทั่วโลกทำให้เกิด High Mobility of Workforce ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดความหลากหลายทางเชื้อชาติและขาดแคลนผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้าน ในขณะที่สังคมให้ความสำคัญในเรื่องของความเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในด้านอายุ เพศ เชื้อชาติ หรือผู้พิการ

จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้น ย่อมส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจและการจัดการโซ่อุปทานอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ภาคอุตสาหกรรมจึงต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กรตลอดโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดของโซ่อุปทาน กล่าวคือเป็นผู้ส่งมอบ ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้ค้าปลีก หรือผู้บริโภคก็ตาม ทั้งนี้ เพื่อความอยู่รอดและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังคำกล่าวที่ว่า การที่เราหยุดอยู่กับที่ก็เท่ากับเราก้าวถอยหลังนั่นเอง

 

ที่มา //www.logistics.go.th/en/news-article/bol-article/7034-global-megatrends

 
-------------------------------------
 
? ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
? Web: www.arrahmanlive.com
? Facebook: 
? Line: @arrahmanlive.com
? Twister: arrahmanlive.com
? E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
? ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật