game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ind4_deu อุตสาหกรรม 4.0 ของเยอรมัน แบบตรวจสอบระดับความพร้อม (Industry 4.0 Readiness)

 
game điện tửLiên kết đăng nhập

การตรวจสอบความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0 Readiness) จากที่ผ่านมาได้กล่าวถึงอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) กันมากมาย และเมื่อรัฐบาลไทยได้นำเอาคำว่า 4.0 มาใช้ในการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ โดยประกาศจะนำพาประเทศและเศรษฐกิจก้าวไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ทำให้หลายบริษัทหรือหน่วยงานต่างก็แข่งขันกันกำหนดเป้าหมายองค์กรโดยใช้ 4.0 ต่อท้ายกันเต็มไปหมด เกิดปัญหาว่าความเข้าใจในนิยามหรือเป้าหมายในคำว่า 4.0 ที่มีนั้น เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่มีการกำหนดรูปแบบนิยามคำว่า อุตสาหกรรม 4.0 ไว้ชัดเจนเพียงไร

ในที่นี้จะขอยกแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 โดยอ้างอิงแนวคิดจากของ ประเทศเยอรมันนี ซึ่งถือว่าเป็นต้นตำหรับของคำว่า Industry 4.0 และนำมาเพื่อใช้กำหนดตัวเทียบวัด ประเมินความสามารถ และใช้สร้างตัวชี้วัดเพื่อวางแผนไปสู่เป้าหมาย เพราะการกำหนดขอบเขตนิยามที่ชัดเจน จะช่วยทำให้คนทำงานในองค์กรมีความใจในระดับความสามารถของตนเองได้ดีมองไปที่เป้าหมายเดียวกัน และมองเห็นปัญหาแนวทางในการเดินสู่เป้าหมายที่ตรงกันได้ดี 

โมเดลการตรวจสอบความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (The Readiness Model) เป็นแนวคิดในการที่จะประเมินความพร้อมของตนเองและใช้ไปเปรียบเทียบบริษัทกลุ่มเดียวกัน หรือบริษัทที่มีความสำเร็จในการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 หลักสำคัญที่ใช้ในการประเมินอุตสาหกรรม 4.0 ในที่นี้ใช้ 6 เรื่อง ได้แก่

1. ยุทธศาสตร์และการจัดองค์กร (Strategy and organization) โดยดูที่การกำหนดยุทธศาสตร์ การจัดโครงสร้างองค์กร และแนวคิดและวัฒนธรรมที่มีในองค์กร ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการเป็นการเป็นอุตสาหกรรม 4.0

2. โรงงานอัจฉริยะ (Smart factory) โดยจะดูองค์ประกอบที่มีในโรงงาน ดูความสามารถในการผลิตมีรูปแบบอย่างไร การใช้เครื่องมือเครื่องจักรช่วยในการทำงานเพียงไร และมีการใช้เครื่องจักรในระดับอัตดนมัติหรือไม่เพียงไร

3. ขบวนการทำงานที่ดี (Smart operations) โดยจะดูแนวคิดการทำงาน ขั้นตอน ขบวนการ และการดำเนินงาน ขบวนการผลิต และผลงานที่ได้ในงาน มีรูปแบบที่ดีเพียงไร ใช้เป็นมาตรฐานสากลหรือไม่ สามารถปรับเปลี่ยนขบวนการให้ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติได้ยากง่ายเพียงไร

4. ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นอัจฉริยะ (Smart products) โดยจะพิจารณาถึงผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดำเนินงาน อาจเน้นทางด้านกายภาพเช่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีความล้ำหน้าในเทคโนโลยีเพียงไร มีส่วนประกอบที่เป็นงานที่เกี่ยวกับด้าน ICT มากน้อยเพียงไร

5. บริการข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย (Data-driven services) ดูการบริหารจัดการการใช้ข้อมูลในธุรกิจ ว่าสามารถนำเอาข้อมูลมาใช้ในการทำงานมากน้อยเพียงไร มีการส่งต่อข้อมูลเชื่อมโยงกันได้ต่อเนื่องเพียงไร หากมีการใช้ข้อมูลครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำก็ถือว่ามีการขับเคลื่อนด้วยข้อมูลที่ดีในทางธุรกิจ

6. พนักงาน (Employees) พิจารณาจากความพร้อมของบุคลากรในองค์กร ในการรับและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพียงไร เพราะปัจจัยหลักในการที่จะดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จของอุตสาหกรรม 4.0  คือ คน เพราะต้องใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยเฉพาะความรู้ความสามารถในงานด้าน ICT

 
ที่มาข้อมูลอ้างอิง

----------------------------------------
 
game điện tửLiên kết đăng nhập
 
 

---------------------------------

 

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล
---------------------------------
 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật