game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

ดัชนีชี้วัดความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทยและต่างประเทศ 

  

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีการแข่งขันกันอย่างเข้มข้นมากขึ้น ส่งผลให้กระบวนการผลิตต้องปรับตัวให้การทำงานนั้นมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ง่ายรวดเร็วเพื่อให้การผลิตที่มีของตันนั้นมีประสิทธิภาพสูงสู้คู้แข่งได้ เพราะระดับความสามารถในการทำงานโดยเฉพาะกระบวนการผลิต จะเป็นตัวแปรที่สำคัญและใช้ชี้วัดความสำเร็จขององค์กรในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันไปจนถึงอนาคต การนำระบบการผลิตในยุคดิจิทัลเข้ามาประยุกต้ใช้หรือที่เราเรียกว่าการพัฒนาองค์กรไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 จะเป็นกุญแจสำคัญของอุตสาหกรรม

ปัจจุบันในโลกมีหลายประเทศที่เริ่มตื่นตัวและให้ความสำคัญ ในการยกระดับองค์กรให้มีปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเดิมสู่ อุตสาหกรรม 4.0 กันมากมายหลายประเทศโดยอาจมีการเรียกที่แตกต่างกันไป แต้ให้สังเกตเป้าหมายที่จะมุ่งเข้าสู่การนำดิจิทัลมาใช้นการบริหารจัดการผลิตและบริการ

ในส่วนของ อุตสาหกรรม 4.0 โดยมีการกล่าวถึงครั้งแรกที่ ประเทศเยอรมัน ซึ่งได้เริ่มประกาศ German standardization Roadmap Industrie 4.0 ในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2448 ต่อมาก็เริ่มมีหลายที่ทีได้กำหนดเป้าหมายและประกาศติดตามมา เช่น จีนได้ประกาศแผน Roadmap ที่เน้นการผลิตยุคใหม่ใช้ดิจทัลมาช่วยในชื่อ Made in China 2567 (2024) เพื่อเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตของประเทศจีนโดยเริ่มต้นในปี พ.ศ. 2448 เพื่อการปรับกระบวนการผลิตในยุคสมัยใหม่ ที่จะมุ่งความสามารถในการแข่งขันการลดต้นทุนทั้งกระบวนการเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ

ในกลุ่มประเทศอาเซียน มีหลายประเทศที่เริ่มกำหนดเป้าหมายสู่การเป็นอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยประเทศที่เป็นแนวหน้าในงานด้านอุตสาหกรรม 4.0 คือ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย รัฐบาลคาดหวังไว้ว่าหากอุตสาหกรรมในประเทศไทยนั้น สามารถยกระดับอุตสาหกรรมไปเป็น 4.0 ได้ หรือสามารถพัฒนาก่อนหลายประเทศก็อาจจะช่วยยกระดับความสามารถในด้านการแข่งขันอุตสาหกรรมกับประเทศต่างๆ ได้โดยไม่ยากนัก

ดัชนีชี้วัดความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทยและต่างประเทศ ได้แก่

 
ดัชนีชี้วัดของประเทศ

ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand i4.0 Index)

game điện tửLiên kết đăng nhập

 อุตสาหกรรม 4.0 ของเยอรมัน (Industry 4.0 Readiness) ของ IMPULS 

game điện tửLiên kết đăng nhập

ความฉลาดทางนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Quotient: DIQ)

game điện tửLiên kết đăng nhập

ดัชนีความพร้อมอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (The Smart Industry Readiness Index: SIRI)

game điện tửLiên kết đăng nhập

ind4_twn การประเมินความพร้อมในการเพิ่มผลผลิต (Productivity Again Readiness Assessment) ของไต้หวัน 

game điện tửLiên kết đăng nhập

 

การประเมินความพร้อมอุตสาหกรรมนี้ หลายประเทศใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะริเริ่มดำเนินการและหาจุดก้าวเดิน เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาคการผลิตของประเทศตนให้ไปสู่ Industry 4.0 จากตัวอย่าง 3 ประเทศที่ได้กล่าวไปข้างต้น ล้วนตระหนักดีว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิตสู่ Industry 4.0 ไม่สามารถใช้เวลาเพียงชั่วข้ามคืนให้สำเร็จได้ หากต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ให้เข้าใจชัดเจนถึงแนวคิดของ Industry 4.0 สร้างความตระหนักถึงความท้าทาย และโอกาสที่จะได้รับจากการเข้าสู่ Industry 4.0 ให้เข้าใจร่วมกันใน ทุกภาคส่วนของประเทศ เพื่อจะได้สามารถเตรียมความพร้อมและก้าวไปได้อย่างสอดคล้องกัน. 

ที่มาข้อมูล

---------------------------------

 

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล
---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật