game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล

 

game điện tửLiên kết đăng nhập

 

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) เกิดจากการแบ่งยุคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง

 

ดัชนีซี้วัดความพร้อมของอุตสาหกรรม 4.0 เกิดจากแนวคิดของการเปลี่ยนผ่านที่เล่าถึงยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีการแบ่ง โดยมีการแบ่งอุตสาหกรรมออกเป็น 4 ยุค และมีการกำหนดให้ยุคที่ 4 (The Fourth Industrial Revolution) เป็นการเข้าสู่การผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธภาพสูงสุด โดยเรียกเป็น อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ซึ่งในยุคนี้จะเน้นในการทำงานที่มีการบูรณาการทำงานร่วมกันที่มีโลกดิจิทัลของอินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยจัดการ ในกระบวนการผลิตหรือการบริการ

ในระบบเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมภาคการผลิตด้วยศักยภาพ ในการสร้างคุณค่าในเครือข่ายอัจฉริยะ การประสานระหว่างเทคโนโลยีส่วนปฏิบัติการ (Operation Technology: OT) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) ซึ่งมีผลกระทบต่อทั้งภาคบริการและและภาครัฐของทุกประเทศ

จากกระแสการตื่นตัวต่อการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ทำให้หลายองค์กร สนใจที่จะปรับองค์กรให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว แต่ยังขาดความรู้และความชัดเจนว่าจะต้องปรับปรุงองค์กรในด้านใด และต้องปรับปรุงไปแค่ไหนถึงจะเรียกได้ว่า เป็นองค์กรแห่งยุคอุตสาหกรรม 4.0 แล้ว จึงได้มีหลายองค์กรพยามที่จะนําแนวคิดของอุตสาหกรรม 4.0 มาจำแนก แจกแจง และนําเสนอเป็นแนวทางในการประเมินองค์กร เพื่อให้ทราบว่าองค์กรยังมีช่องวางในเรื่องใดบ้าง และเรียกเครื่องมือตัวนี้ว่า ดัชนีหรือดัชนีชี้วัด

 

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล 

Industry4_001 อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) คืออะไร

Industry4_000 เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรม 4.0

Industry4_001 อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

Industry4_002 ความรู้ความชำนาญในงาน อุตสาหกรรม 4.0 

Industry4_002 เทคโนโลยีสำคัญสำหรับการพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0

Industry4_003 วิสัยทัศน์ สำหรับงานส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 4.0

Industry4_003 พันธกิจ (Mission) ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 4.0 (2)

Industry4_003 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 

Industry4_004 เป้าหมายของอุตสาหกรรม 4.0 (Goals of Industry 4.0)

Industry4_005 ความสำเร็จเชิงคุณภาพ (qualitative) ในอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

Industry4_005 ความสำเร็จเชิงปริมาณ (quantitative) ในอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

Industry4_006 ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานด้าน อุตสาหกรรม 4.0

Industry4_006 อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ความสำคัญ

Industry4_007 ผลกระทบที่เกิดจากงาน อุตสาหกรรม 4.0

Industry4_007 อุตสาหกรรม 4.0 ปรับตัวและรับมืออย่างไรในยุคอุตสาหกรรม 4.0

Industry4_008 ความยุ่งยากและซับซ้อนในการดำเนินงาน อุตสาหกรรม 4.0

Industry4_009 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการงานตามอุตสาหกรรม 4.0

Industry4_010 ข้อเสนอแนะอาชีพใน อุตสาหกรรม 4.0

Industry4_010 ตัวอย่างคำแนะนำการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้ผู้บริหารตัดสินใจ โดยใช้กรอบ BAB (Before, After, Bridge)

Industry4_011 ตัวอย่างกิจกรรมที่พบในงาน อุตสาหกรรม 4.0

Industry4_011 ตัวอย่างหน่วยงานที่มีความสำเร็จ (successful) ในงานอุตสาหกรรม 4.0

Industry4_011 ตัวอย่างวิสัยทัศน์สำหรับงานส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 4.0

Industry4_012 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการพัฒนางาน อุตสาหกรรม 4.0

Industry4_013 อุตสาหกรรม 4.0 การพัฒนาของไทย

Industry4_index_thai ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มีในงานองค์กร 10 หมวด

-

-------

Industry4_020 ตัวอย่าง แผนโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 

Industry4_020 ตัวอย่าง แผนขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์และประเมินสถานะปัจจุบัน (Analyze and assess current status)

Industry4_020 ตัวอย่าง แผนขั้นตอนที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) และกลยุทธ์ (Strategies)

Industry4_020 ตัวอย่าง แผนขั้นตอนที่ 3 สร้างทีมงานและสร้างความตระหนัก (raise awareness)

Industry4_020 ตัวอย่าง แผนขั้นตอนที่ 4 วางแผนด้านเทคโนโลยี (technology planning)

Industry4_020 ตัวอย่าง แผนขั้นตอนที่ 5 สร้างความรับรู้และพัฒนาบุคลากร (Building Awareness and Developing Personnel)

Industry4_020 ตัวอย่าง แผนขั้นตอนที่ 6 การพิจารณาและเลือกเทคโนโลยี (consideration and selection of technology)

Industry4_020 ตัวอย่าง แผนขั้นตอนที่ 7 การวัดและติดตามผล (Measurement and Monitoring)

Industry4_020 ตัวอย่าง แผนขั้นตอนที่ 8 การปรับปรุงและการเรียนรู้ (Improvement and Learning)

--- 

 

ดัชนีชี้วัดการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล

ปัจจุบันมีการพยายามจัดทำดัชนีเพื่อการชี้วัดความพร้อมในการเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ในแต่ละประเทศ 

game điện tửLiên kết đăng nhập

ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand i4.0 Index)

game điện tửLiên kết đăng nhập

ความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 ของเยอรมัน (Industry 4.0 Readiness IMPULS)

game điện tửLiên kết đăng nhập

ความฉลาดทางนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Quotient: DIQ)

ของ สถาบันการจัดการนวัตกรรมยุโรป

game điện tửLiên kết đăng nhập

ดัชนีความพร้อมของอุตสาหกรรมอัจฉริยะ (The Singapore Smart Industry Readiness Index: SIRI) สิงคโปร์

game điện tửLiên kết đăng nhập

เครื่องมือการประเมินความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 มาเลยเซีย (Industry4 WRD-RA)

game điện tửLiên kết đăng nhập

เครื่องมือการประเมินความพร้อมอุตสาหกรรม 4.0 เกาหลีใต้ (Korea Productivity Center :KPC)

game điện tửLiên kết đăng nhậpเครื่องมือการประเมินความพร้อมอุตสาหกรรม (Productivity Again Readiness Assessment) ไต้หวัน

 
 
 

e-book อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

e-book_Industry4_thai_nstd ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand I 4.0 Index)

e-book_Industry4_thai_moi การตรวจวินิจฉัยองค์กรตามแนวทางอุตสาหกรรม (Industry 4.0 Check-Up Guideline)

e-book_Industry4_thai_dpim คู่มือประเมินความพร้อมสถานประกอบการ อุตสาหกรรมพื้นฐาน สู่อุตสาหกรรม 4.0

-

-

-

--- 

ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเท่านั้นที่จะต้องตระหนักถึงความท้าทาย และโอกาสในการที่จะมาใช้ประโยชน์จากการปฎิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ในครั้งนี้ รวมถึงผู้นำของประเทศองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ภาคสังคม การเมือง สถาบันการศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชน ล้วนมีส่วนที่จะต้องตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นมีการเตรียมความพร้อม ให้สามารถรับมือให้ทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อรักษาขีดความสามารถการแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งในการที่จะเตรียมความพร้อม SMEs สู่อุตสาหกรรม 4.0 การประเมินศักยภาพอุตสาหกรรมและการเริ่มดำเนินการเป็นลี่งที่สำคัญและมืความจำเป็น เนื่องจากอุตสาหกรรมล้วนเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) การไม่สามารถใช้ประโยชน์จากภาคอุตสาหกรรม 4.0 จะทำให้ประเทศเสียเปรียบในการแข่งขัน 

---------------------------------

 

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล
---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật