game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

Industry4_020 แนวทางในการวางแผน โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 

(Planning Guidelines Project to promote industrial entrepreneurs to become Industry 4.0)

 

game điện tửLiên kết đăng nhập

 
 

การวางแผนจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมด้วยดิจิทัล จะเป็นแนวทางที่สำคัญที่จะเพิ่มความสามารถอุตสาหกรรมให้ไปสู่เป้าหมายได้ง่าย โดยอาจเลือกใช้เป้าหมายความสำเร็จโดยการยกระดับให้เข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 หากมีโอกาสวางแผนการดำเนินงานและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กรให้เป็นอุตสาหกรรม 4.0 โดยในครั้งนี้จะเลือกใช้ ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand I 4.0 Index) เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเตรียมโครงการควรระบุและกำหนดเป้าหมายที่ต้องการให้ชัดเจน เพื่อให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจและมุ่งหวังไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ควรกำหนดแผนงานการดำเนินงานที่เหมาะสม รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น เช่น งบประมาณ บุคลากร และเทคโนโลยีที่ต้องใช้ เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ขั้นตอนในการวางแผนและดำเนินการ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสู่การเป็น อุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 5 สร้างความรับรู้และพัฒนาบุคลากร (Building Awareness and Developing Personnel)

ควรสร้างคนซึ่งเป็นบุคลากรที่สำคัญในความสำเร็จ จัดทำการฝึกอบรม (create training) และพัฒนาทักษะ (skill development) ให้กับบุคลากรภายในองค์กร เพื่อให้ทุกคนมีความรู้และความเข้าใจที่เพียงพอในด้านอุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

KPI ที่เกี่ยวข้อง

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 วัดโดยการเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 เทียบกับบุคลากรทั้งหมดในองค์กร

- ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการธุรกิจ: วัดโดยการประเมินร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการธุรกิจขององค์กร

การวัดผลลัพท์ที่ได้

- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0: วัดโดยการเปรียบเทียบจำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนและพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 เทียบกับบุคลากรทั้งหมดในองค์กร

- ร้อยละของบุคลากรที่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการธุรกิจ วัดโดยการประเมินร้อยละของบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการธุรกิจขององค์กร

 

จากที่กล่าวมาจะเป็นเพียงข้อมูลขั้นตอนการวางแผนในการทำงานพื้นฐานเบื้องต้น สำหรับผู้ที่กำลังจะทำงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับองค์กรให้สู่การเป็นอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล โดยอาจเริ่มโดยนำแนวทางจาก ตัวอย่าง แผนโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ที่กล่าวมาเป็นแนว และใช้แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายของความสำเร็จ ซึ่งจะพบว่าแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 นั้นมีดัชนีการวัดหลายดัชนีแตกต่างกันไปตามประเทศที่กำหนด (ดูเพิ่มเติม รวมข้อมูลดัชนีชี้วัดการเป็นอุตสาหกรรม 4.0) ในส่วนประเทศไทยของเราขอแนะนำให้อ้างอิงตาม ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand I 4.0 Index)  น่าจะเหมาะสมที่สุด เพราะดัชนีนี้มีหน่วยงานในประเทศสนับสนุนส่งเสริมในการนำมาใช้ และยังมีการนำมาใช้เก็บข้อมูลมามากจากตัวอย่างอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทำให้มีข้อมูลและตัวอย่างการทำงานในส่วนนี้มากเพียงพอในการมาใช้ศึกษาประกอบ และยังใช้เทียบความสามารถของตัวเองกับข้อมูลอุตสาหกรรมที่มีในประเทศได้ว่าเราอยู่ในระดับไหนอย่างไร การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ที่ดีควรใช้ข้อมูลและแนวคิดในด้านต่างๆ มาประกอบในการจัดทำแผนให้มากเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมที่  อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

---------------------------------

 

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล
---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật