game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
 

game điện tửLiên kết đăng nhập

 
 

การวางแผนจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมด้วยดิจิทัล 

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) และกลยุทธ์ (Strategies)

องค์กรควรกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป รวมถึงกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

บทนำ

การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เป็นหนึ่งในแนวทางการพัฒนาองค์กรและธุรกิจในยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญอย่างไม่แพ้กัน อุตสาหกรรม 4.0 ให้โอกาสและท้าทายให้กับผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัวเพื่อเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในกระบวนการผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ยุคที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเติบโตอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรม 4.0 เป็นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญที่กำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต และทำให้ธุรกิจในอุตสาหกรรมมีการดำเนินงานที่อัตโนมัติ และสามารถปรับตัวได้ตามเป้าหมายทางธุรกิจได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มาพร้อมกับความซับซ้อนและความท้าทายในการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในบทความนี้เราจะพิจารณาถึงความสำคัญของปัญหาในขั้นตอนกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับข้อสังเกตความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

หากองค์กรสามารถกำหนดและปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนี้ จะทำให้องค์กรมีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืนได้

ความสำคัญของปัญหาในขั้นตอนกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์

ขั้นตอนกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนที่สำคัญและเชื่อมโยงกับความสำเร็จในการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ดังนั้น ความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนนี้สามารถสรุปได้ดังนี้

- เป้าหมายที่ชัดเจน (Clear goals) การกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและเข้าใจได้ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญในการนำองค์กรสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนช่วยให้ผู้ประกอบการมีแนวทางการพัฒนาและวางแผนที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่กระบวนการผลิตและบริการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- การสร้างยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม (Developing the right strategy) การกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการนำองค์กรสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ผู้ประกอบการควรพิจารณาและวางแผนเพื่อใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนากระบวนการผลิตและบริการ โดยใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสม เช่น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจและการแข่งขัน

- การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง (Responding to change) การทำความเข้าใจและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ อุตสาหกรรม 4.0 ต้องการการปรับตัวและการพัฒนาองค์กร ที่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การปรับเปลี่ยนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Adapting and dealing with change) อุตสาหกรรม 4.0 เป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีความซับซ้อน ปัญหาในการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้องค์กรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่หลงเหลือ

- ความร่วมมือและการสื่อสาร (Collaboration and Communication) การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภายในและระหว่างองค์กรเป็นสิ่งสำคัญในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ผู้ประกอบการควรสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างความร่วมมือกับผู้สนับสนุนที่สำคัญ เช่น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และบริษัทเทคโนโลยี เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการเป็นอุตสาหกรรม 4.0

- การสร้างองค์กรที่มีสมรรถนะดิจิทัล (Building a Digital Competency Organization) การพัฒนาองค์กรที่มีสมรรถนะดิจิทัล เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 องค์กรควรสร้างโครงสร้างที่เป็นระบบ เพื่อให้สามารถรวมเทคโนโลยีและข้อมูลเข้าด้วยกันในกระบวนการผลิตและบริการ เช่น การใช้งานระบบคลาวด์ การปรับใช้ระบบการจัดการข้อมูลใหม่ และการใช้แอนาลิติกส์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

- การนำเทคโนโลยีเข้าสู่การใช้งาน (Implementation of technology) ปัญหาในขั้นตอนกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีเข้าสู่การใช้งานเป็นสิ่งสำคัญ การเลือกและการนำเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่องค์กรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเป้าหมายทางธุรกิจของอุตสาหกรรม 4.0 องค์กรควรพิจารณาการพัฒนาทรัพยากรที่จำเป็นและการฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้พร้อมในการใช้งานเทคโนโลยีใหม่

- การสร้างพันธกิจร่วม (Joint mission building) ปัญหาในขั้นตอนกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้างพันธกิจร่วมเป็นสิ่งสำคัญ การทำงานร่วมกับคู่ค้าและส่วนสังคม เช่น การสร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการเทคโนโลยี การส่งเสริมนวัตกรรมและการแบ่งปันความรู้ เป็นต้น จะช่วยให้องค์กรมีความเข้าใจและการตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเต็มที่

- การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร (Organizational culture change) ปัญหาในการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนนวัตกรรมและการทำงานที่เป็นระบบ เพื่อให้พนักงานมีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน

- การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ปัญหาในขั้นตอนกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญ การสร้างทีมงานที่มีความรู้และความสามารถในอุตสาหกรรม 4.0 และการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้งานเทคโนโลยีใหม่เป็นสิ่งสำคัญ

- การตรวจสอบและการประเมินผล (Audits and Evaluations) ปัญหาในขั้นตอนกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรควรมีกระบวนการตรวจสอบและการวัดผลที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถปรับปรุงและปรับแก้กลยุทธ์ตามความต้องการและสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว

- การปรับแต่งและการสร้างความยืดหยุ่น (Customization and resilience) ปัญหาในขั้นตอนกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์เกี่ยวกับการปรับแต่งและการสร้างความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรควรมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ตามความต้องการของตลาดและสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรม 4.0

- การสร้างทีมงานที่มีความรู้และความสามารถ (Building a Talented Workforce) ปัญหาในขั้นตอนกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์เกี่ยวกับการสร้างทีมงานที่มีความรู้และความสามารถเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรควรสร้างทีมงานที่มีความรู้และความสามารถในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การสร้างความมั่นคงสถานที่ (Site Securing) ปัญหาในขั้นตอนกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความมั่นคงสถานที่เป็นสิ่งสำคัญ องค์กรควรมีการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้ตลอดเวลาและปลอดภัย

การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เป็นกระบวนการที่สำคัญและที่จำเป็น เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเต็มที่ การเตรียมความพร้อมทั้งด้านทรัพยากรมนุษย์ ความพร้อมของระบบและสภาพแวดล้อม การสร้างพันธมิตร การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร และการปรับแต่งและสร้างความยืดหยุ่น เป็นต้น เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างฐานรากและเสริมสร้างองค์กรให้เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืนและประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในยุคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน

ในการแก้ไขปัญหาแนวทางที่เป็นไปได้ คือ การเข้าใจและวางแผนที่ชัดเจน เพื่อกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม การพัฒนายุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการนำเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 และการสร้างองค์กรที่มีสมรรถนะดิจิทัล เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง มาใช้ในกระบวนการผลิตและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

ในการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ประกอบด้วย

- เพิ่มความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลง เน้นให้ผู้ประกอบการและทีมงานในองค์กร เข้าใจถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและมีความตั้งใจ ที่จะปรับตัวเพื่อเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่อาจมีผลกระทบในอุตสาหกรรมนั้น ๆ

- สร้างแผนธุรกิจอุตสาหกรรม 4.0 (Create an Industry 4.0 Business Plan) การสร้างแผนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 เป็นเรื่องสำคัญ เพื่อให้มีการกำหนดเป้าหมาย และกำหนดแนวทางในการพัฒนาและนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าสู่กระบวนการผลิตและการดำเนินงาน

- ส่งเสริมนวัตกรรมและการวิจัย (Fostering innovation and research) ในการเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 นั้น การนวัตกรรมและการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม

- สร้างทีมงานที่มีความรู้และความสามารถ (Build a Knowledgeable and Competent Workforce) การสร้างทีมงานที่มีความรู้และความสามารถในการทำงานในอุตสาหกรรม 4.0 เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สร้างพันธมิตรกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา (Partnerships with the private sector and academia) การสร้างพันธมิตรกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย เป็นต้น เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้และทรัพยากรที่สำคัญสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0

- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (Promote the use of advanced technology) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง เช่น การใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสระว่ายน้ำ (IoT) การใช้งานระบบข้อมูลในระบบคลาวด์ (Cloud Computing) เป็นต้น

- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินงานและการปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม

- สร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี (Build a technology infrastructure) การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่สำคัญในอุตสาหกรรม 4.0 เช่น การพัฒนาระบบเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) การปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตของสระว่ายน้ำ (IoT) การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

- สร้างการเสริมสร้างและการแบ่งปันความรู้ (Building, Building, and Sharing Knowledge) การสร้างการเสริมสร้างและการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ระหว่างองค์กรในอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นอุตสาหกรรม 4.0

- ส่งเสริมการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม (Promoting Industry Leadership) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม 4.0 โดยเน้นให้มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เข้าสู่การใช้งานและการพัฒนาในองค์กรของตน

- เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (Increase productivity) เพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์อัตโนมัติ เพื่อลดการสูญเสียและเพิ่มผลผลิต

- พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Develop product innovation) พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ประกอบการ

- ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมการตลาด (Improve Marketing Promotion Process) ปรับปรุงกระบวนการตลาดโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการตลาดและการต่อรองกับลูกค้า

- พัฒนาทรัพยากรบุคคล (Develop human resources) พัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและระบบในอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้สามารถเลือกใช้และดูแลรักษาเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- สร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการเทคโนโลยี (Build alliances with technology providers) สร้างพันธมิตรกับผู้ให้บริการเทคโนโลยีเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือในการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีเข้าสู่อุตสาหกรรม

- สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา (Create a conducive development environment) วัตถุประสงค์คือสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มที่ เช่น การสร้างพื้นที่นวัตกรรม การให้เสรีภาพในการทดลองใช้เทคโนโลยีใหม่ และการสร้างนโยบายที่ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม 4.0

- ส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนา (Promote Education and Development) วัตถุประสงค์คือส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 ให้กับบุคลากรภายในองค์กร และสร้างระบบการเรียนรู้องค์กรที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

- สร้างการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและวิจัย (Build partnerships with academia and research) สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรม

- สร้างการร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาล (Build partnerships between the private sector and government) สร้างการร่วมมือและความสนับสนุนระหว่างภาคเอกชนและรัฐบาลในการส่งเสริมการเป็นอุตสาหกรรม 4.0 เช่น การให้สิ่งสนับสนุนทางการเงินและกฎหมายที่ส่งเสริมให้บริการอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ

- สร้างการตลาดและการสร้างแบรนด์ (Build Marketing and Branding) สร้างการตลาดและการสร้างแบรนด์ของอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดสากล

KPI ที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่าตัวชี้วัดสำคัญ (Key Performance Indicators, KPIs) เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เกิดการวัดและประเมินผล สำหรับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของโครงการ ตัวอย่างตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ ได้แก่

- อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการยกระดับเทคโนโลยี (entrepreneurs supported in technological upgrading) วัตถุประสงค์ คือ การเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุน เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง คืออัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนในการปรับปรุงเทคโนโลยีในการผลิตและกระบวนการทางธุรกิจ

- ร้อยละขององค์กรที่นำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่กระบวนการผลิตและดำเนินการ (production and operations) วัตถุประสงค์ คือ เพิ่มร้อยละขององค์กรในอุตสาหกรรมที่นำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่กระบวนการผลิตและดำเนินการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเป็นไปได้ในการแข่งขัน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือร้อยละขององค์กรที่นำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่กระบวนการผลิตและดำเนินการ

- ระยะเวลาในการดำเนินการในการปรับปรุงเทคโนโลยี (Time to implement a technology update) วัตถุประสงค์ คือ ลดระยะเวลาในการดำเนินการในการปรับปรุงเทคโนโลยี เพื่อเป็นไปตามความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม 4.0 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือระยะเวลาในการดำเนินการในการปรับปรุงเทคโนโลยี

- สัดส่วนของการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี 4.0 (Share of investment in 4.0 technology development) วัตถุประสงค์ คือ เพิ่มสัดส่วนของการลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยี 4.0 เพื่อเสริมสร้างพลังงานให้กับอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือสัดส่วนของการลงทุนที่ถูกใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยี 4.0 ในอุตสาหกรรม

- ร้อยละของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี 4.0 (Percentage of products or services developed with 4.0 technology) วัตถุประสงค์ คือ เพิ่มร้อยละของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี 4.0 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือร้อยละของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยี 4.0 ในอุตสาหกรรม

- อัตราการลดขนาดการสูญเสียในกระบวนการผลิต (Production loss reduction rate) วัตถุประสงค์ คือ เพิ่มอัตราการลดขนาดการสูญเสียในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นของระบบ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคืออัตราการลดขนาดการสูญเสียในกระบวนการผลิต

- ร้อยละของการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยี 4.0 (Percentage of use of technology 4.0 tools and equipment) วัตถุประสงค์ คือ เพิ่มร้อยละของการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยี 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วของกระบวนการผลิต ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือร้อยละของการใช้งานเครื่องมือและอุปกรณ์เทคโนโลยี 4.0 ในกระบวนการผลิต

- ระยะเวลาในการใช้เทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิต (Time to use new technology in production process) วัตถุประสงค์ คือ ลดระยะเวลาในการใช้เทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิต เพื่อเป็นไปตามความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือระยะเวลาในการใช้เทคโนโลยีใหม่ในกระบวนการผลิต

- ร้อยละของพนักงานที่มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 (employees with Industry 4.0-related knowledge and skills) วัตถุประสงค์ คือ เพิ่มร้อยละของพนักงานที่มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีและระบบใหม่ได้อย่างเหมาะสม ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือร้อยละของพนักงานที่มีความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0

- อัตราการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนทางการเงิน (Increased rate of financial return) วัตถุประสงค์ คือ เพิ่มอัตราการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนทางการเงินจากการนำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่กระบวนการผลิต ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคืออัตราการเพิ่มขึ้นของผลตอบแทนทางการเงินจากการนำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่กระบวนการผลิต

โดยใช้ตัวชี้วัดเหล่านี้ ในการวัดและประเมินผล โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้เข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 จะมีความเป็นไปได้สูงในการบรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ตัวชี้วัดยังช่วยให้ทีมโครงการและผู้รับผิดชอบ สามารถติดตามและปรับปรุงโครงการได้ตามความต้องการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การวัดผลลัพท์ที่ได้

การวัดผลลัพท์ที่ได้ เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการประเมินและติดตามความสำเร็จของโครงการ ดังนั้น ตัวอย่างผลลัพท์ได้แก่ 

- ร้อยละของการนำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่กระบวนการผลิต (Percentage of 4.0 technology into production) เพื่อวัดร้อยละของการนำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่กระบวนการผลิตทั้งหมดที่กำหนดไว้ในโครงการ

- ร้อยละของการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต (Percentage of Process Efficiency Improvement) เพื่อวัดร้อยละของการปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตเทียบกับสถานะก่อนการนำเทคโนโลยี 4.0 เข้ามาใช้งาน

- ร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต (Percentage of Manufacturing Cost Reduction) เพื่อวัดร้อยละของการลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตเมื่อมีการนำเทคโนโลยี 4.0 เข้ามาใช้งาน

- ระยะเวลาในการย้ายสู่การใช้เทคโนโลยี 4.0 (Time to move to 4.0 technology) เพื่อวัดระยะเวลาที่ใช้ในการย้ายจากสถานะปัจจุบัน ไปสู่การใช้เทคโนโลยี 4.0 เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม

- จำนวนโครงการที่สำเร็จในการนำเทคโนโลยี 4.0 เข้าใช้งาน (Number of projects that have successfully implemented 4.0 technology) เพื่อวัดจำนวนโครงการที่ประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่การใช้งานและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

- ร้อยละของการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (Percentage of Business Process Improvements for Industry 4.0) ตัวชี้วัดนี้ใช้เพื่อวัดร้อยละของการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่ระบบธุรกิจของอุตสาหกรรม

- ร้อยละของการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Percentage of Management Efficiency) เพื่อวัดร้อยละของการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เมื่อมีการนำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่ระบบบริหารจัดการ

- ระยะเวลาในการดำเนินการในกระบวนการผลิต (Process Lead Time) เพื่อวัดระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการในกระบวนการผลิตหลังจากนำเทคโนโลยี 4.0 เข้ามาใช้งาน

- ร้อยละของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ (Percentage of new product and service developments) ตัวชี้วัดนี้ใช้เพื่อวัดร้อยละของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี 4.0

- ร้อยละของผู้ประกอบการที่มีความพร้อมที่จะนำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่ธุรกิจ (Percentage of Entrepreneurs Ready to Bring 4.0 Technology into Business) เพื่อวัดร้อยละของผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและความตั้งใจ ที่จะนำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่ธุรกิจของตน

- อัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่กิจการ (The growth rate of entrepreneurs adopting 4.0 technology) เพิ่มอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่ได้นำเทคโนโลยี 4.0 เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตและบริหารงาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคืออัตราการเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่นำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่กิจการ

- ร้อยละของผู้ประกอบการที่ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี 4.0 (Percentage of enterprises improving production processes with 4.0 technology) เพิ่มร้อยละของผู้ประกอบการที่ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือร้อยละของผู้ประกอบการที่ปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยี 4.0

- ระดับความพร้อมในการนำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม (Industry 4.0 Technology Readiness Level) วัตถุประสงค์คือเพิ่มระดับความพร้อมของภาคอุตสาหกรรมในการนำเทคโนโลยี 4.0 เข้ามาใช้งาน ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือระดับความพร้อมในการนำเทคโนโลยี 4.0 เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม

- ร้อยละของการนำเทคโนโลยี 4.0 ไปใช้ในกระบวนการผลิต (Percentage of 4.0 technology adoption in manufacturing processes) เพิ่มร้อยละของการนำเทคโนโลยี 4.0 ไปใช้ในกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือร้อยละของการนำเทคโนโลยี 4.0 ไปใช้ในกระบวนการผลิต

- อัตราการลดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost Reduction Rate) เพิ่มอัตราการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคืออัตราการลดต้นทุนผลิตภัณฑ์

- ระดับความพร้อมในการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ในการตัดสินใจ (Availability of data and analytics in decision-making) เพิ่มระดับความพร้อมในการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ในการตัดสินใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการอุตสาหกรรม 4.0 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือระดับความพร้อมในการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ในการตัดสินใจ

- ร้อยละของการปรับปรุงกระบวนการด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์ (Percentage of process improvement through data and analytics) เพิ่มร้อยละของการปรับปรุงกระบวนการด้วยการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือร้อยละของการปรับปรุงกระบวนการด้วยการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์

- ระดับความน่าเชื่อถือของระบบการจัดการข้อมูล (Reliability of information management systems) เพิ่มระดับความน่าเชื่อถือของระบบการจัดการข้อมูลภายในภาคอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือระดับความน่าเชื่อถือของระบบการจัดการข้อมูล

- อัตราการพัฒนาและนำเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่การใช้งาน (Development and introduction of new technologies) เพิ่มอัตราการพัฒนาและนำเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่การใช้งานในอุตสาหกรรม ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคืออัตราการพัฒนาและนำเทคโนโลยีใหม่เข้าสู่การใช้งาน

- ระดับความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 (Readiness to adapt to Industry 4.0) วัตถุประสงค์คือเพิ่มระดับความพร้อมของผู้ประกอบการในการปรับตัวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องคือระดับความพร้อมในการปรับตัวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0

- จำนวนกลยุทธ์และแผนงานที่ได้รับการกำหนด วัดโดยการตรวจสอบจำนวนกลยุทธ์และแผนงานที่จัดสร้างขึ้น เพื่อส่งเสริมองค์กรให้พร้อมและเข้าใจแนวทางการพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 4.0

- ร้อยละของแผนงานที่ได้รับการปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนด วัดโดยการเปรียบเทียบจำนวนแผนงานที่ได้รับการนำไปสู่การปฏิบัติตามกลยุทธ์และแผนงานที่กำหนดไว้กับจำนวนรวมของแผนงานทั้งหมด

การวัดผลลัพธ์ที่ได้ จะช่วยให้ทีมโครงการและผู้บริหารสามารถติดตามและปรับปรุงการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และให้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงและปรับแผนในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพและเติบโตอย่างยั่งยืน

ขั้นตอนและแนวทางการทำงาน

ลำดับการทำงานและแนวทางที่เหมาะสม ในขั้นตอนการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ ได่แก่

- วิเคราะห์และทำความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 (Analyze and Understand Industry 4.0) เริ่มต้นด้วยการศึกษาและเข้าใจเกี่ยวกับความหมายและคุณค่าของอุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการวางแผนและดำเนินการต่อไป

- ตรวจสอบสถานะปัจจุบันของผู้ประกอบการ (Check the current state of operators) ทำการประเมินสถานะปัจจุบันของผู้ประกอบการในเรื่องของเทคโนโลยีและกระบวนการการผลิต โดยสำรวจและวิเคราะห์เทคโนโลยีที่ใช้ในองค์กรและความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง

- กำหนดวัตถุประสงค์ (Set Objectives) กำหนดวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 โดยระบุเป้าหมายที่ต้องการให้ถึงและผลลัพธ์ที่คาดหวัง

- สร้างกลยุทธ์ (Create a strategy) พิจารณาและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้ปรับตัวและทำความเข้าใจในอุตสาหกรรม 4.0 เช่น การใช้เทคโนโลยีอัตราการผลิตอัตโนมัติ การสร้างระบบเชื่อมต่อแบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ เป็นต้น

- วางแผนการดำเนินงาน (Implementation Plan) กำหนดแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อให้มีความเป็นไปตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ รวมถึงการกำหนดระยะเวลาและการกระจายงานให้เหมาะสม

- สร้างทีมงานที่มีความรู้และความสามารถ (Build a knowledgeable and competent team) เลือกและสร้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์และการวางแผนที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (Use of technology and information systems) เพื่อรองรับกระบวนการและการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 4.0 เช่น ระบบเซ็นเซอร์ IoT ระบบคลังข้อมูลแบบคลาวด์ เป็นต้น

- การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม 4.0 และสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้

- การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) กำหนดตัวชี้วัดสำคัญ (KPIs) เพื่อวัดผลลัพธ์และความสำเร็จในการส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 และทำการติดตามและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ

- การปรับปรุงและพัฒนา (Improvement and Development) นำผลการวัดและการประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์และกระบวนการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม 4.0 และขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในการเป็นอุตสาหกรรม 4.0

 

จากที่กล่าวมาจะเป็นเพียงข้อมูลขั้นตอนการวางแผนในการทำงานพื้นฐานเบื้องต้น สำหรับผู้ที่กำลังจะทำงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับองค์กรให้สู่การเป็นอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล โดยอาจเริ่มโดยนำแนวทางจาก ตัวอย่าง แผนโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การเป็นอุตสาหกรรม 4.0 ที่กล่าวมาเป็นแนว และใช้แนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 เป็นตัวชี้วัดเป้าหมายของความสำเร็จ ซึ่งจะพบว่าแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0 นั้นมีดัชนีการวัดหลายดัชนีแตกต่างกันไปตามประเทศที่กำหนด (ดูเพิ่มเติม รวมข้อมูลดัชนีชี้วัดการเป็นอุตสาหกรรม 4.0) ในส่วนประเทศไทยของเราขอแนะนำให้อ้างอิงตาม ดัชนีชี้วัดระดับความพร้อมของอุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand I 4.0 Index)  น่าจะเหมาะสมที่สุด เพราะดัชนีนี้มีหน่วยงานในประเทศสนับสนุนส่งเสริมในการนำมาใช้ และยังมีการนำมาใช้เก็บข้อมูลมามากจากตัวอย่างอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทำให้มีข้อมูลและตัวอย่างการทำงานในส่วนนี้มากเพียงพอในการมาใช้ศึกษาประกอบ และยังใช้เทียบความสามารถของตัวเองกับข้อมูลอุตสาหกรรมที่มีในประเทศได้ว่าเราอยู่ในระดับไหนอย่างไร การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 ที่ดีควรใช้ข้อมูลและแนวคิดในด้านต่างๆ มาประกอบในการจัดทำแผนให้มากเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมที่  อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)

---------------------------------

 

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล
---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật