game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

Industry4_006 อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) ความสำคัญกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

 

game điện tửLiên kết đăng nhập

 
 

ความสำเร็จของอุตสาหกรรม 4.0 มักถูกวัดด้วย Key Performance Indicators (KPIs) ที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตหรือ Productivity KPIs ซึ่งช่วยในการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการและการใช้ทรัพยากรในอุตสาหกรรม 4.0 ได้มีการเพิ่มขึ้น ค่า Productivity KPIs ที่สำคัญ เช่น 

- Overall Equipment Effectiveness (OEE) คือ ตัวชี้วัดที่วัดประสิทธิภาพในการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต. มีสามปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลคือ Availability, Performance, และ Quality

- Cycle Time เวลาที่ใช้ในการดำเนินการแต่ละรอบของกระบวนการผลิต, ที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดเวลาในกระบวนการ

- Lead Time เวลาที่ใช้ในการทำให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการเสร็จสมบูรณ์จนถึงจุดส่งมอบ, ที่มีผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า

- Throughput ปริมาณผลผลิตที่สร้างขึ้นในหนึ่งหน่วยเวลา, ที่ช่วยในการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรและระบบผลิต

- Utilization Rate อัตราการใช้งานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต, ที่วัดว่ามีการใช้ทรัพยากรมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด

- Defect Rate อัตราการของผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง, ที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์และความพึงพอใจของลูกค้า.
Resource Efficiency

- ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง, เช่น พลังงาน, วัสดุ, และแรงงาน

- First-pass Yield อัตราส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการผลิตโดยไม่มีข้อบกพร่องในรอบการผลิตแรก

- Downtime เวลาที่ระบบหยุดทำงาน, ที่ส่งผลต่อการให้บริการและประสิทธิภาพของระบบ

- Return on Investment (ROI) อัตราส่วนระหว่างกำไรและการลงทุนทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนาและดำเนินการระบบ 4.0

Productivity KPIs หรือตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิต หมายถึง ตัวเลขหรือค่าที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต โดยวัดจากปริมาณผลผลิตที่ได้ต่อหน่วยเวลาหรือต้นทุนที่ใช้ไป KPIs เหล่านี้มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรม 4.0 เนื่องจากช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้ หมวด Productivity KPIs ที่ใช้กับงานอุตสาหกรรม 4.0 ที่สำคัญมีดังนี้ Asset & Equipment Efficiency : ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขององค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตสินค้า KPIs ที่สำคัญ ได้แก่

Asset utilization rate : อัตราการใช้งานสินทรัพย์
Equipment availability rate : อัตราความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร
Equipment breakdown rate : อัตราความขัดข้องของเครื่องจักร
Workforce Efficiency : ประสิทธิภาพของแรงงานในการผลิตสินค้า KPIs ที่สำคัญ ได้แก่

Labor productivity : ผลผลิตต่อคนงาน
Labor turnover rate : อัตราการลาออกของพนักงาน
Employee satisfaction rate : อัตราการพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน
Quality : คุณภาพของสินค้าหรือบริการ KPIs ที่สำคัญ ได้แก่

Defect rate : อัตราความบกพร่องของสินค้า
Customer satisfaction rate : อัตราการพึงพอใจของลูกค้า
Time to market : เวลาในการนำสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด KPIs ที่สำคัญ ได้แก่

Lead time : ระยะเวลาในการดำเนินการ
Cycle time : ระยะเวลาในการผลิตสินค้าหรือบริการ
Cost : ต้นทุนการผลิต KPIs ที่สำคัญ ได้แก่

Total cost of ownership (TCO) : ต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ
Cost per unit : ต้นทุนต่อหน่วย
Flexibility : ความยืดหยุ่นของกระบวนการผลิต KPIs ที่สำคัญ ได้แก่

Changeover time : ระยะเวลาในการเปลี่ยนรุ่นการผลิต
Variety of products : ความหลากหลายของสินค้า
Sustainability : ความยั่งยืนของกระบวนการผลิต KPIs ที่สำคัญ ได้แก่

Energy efficiency : ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
Water efficiency : ประสิทธิภาพการใช้น้ำ
Waste reduction : การลดปริมาณของเสีย
องค์กรควรเลือก KPIs ที่เหมาะสมกับบริบทและเป้าหมายขององค์กร โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผลิต เทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต เป็นต้น การนำ KPIs มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและประเมินประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ซึ่งสามารถนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้

 

การใช้ Productivity KPIs เหล่านี้ช่วยให้องค์กรได้รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการในอุตสาหกรรม 4.0 และช่วยในการทำปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบในทางที่เหมาะสม

 
 

Productivity KPIs

KPI 1: Asset & Equipment Efficiency

ประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขององค์กรให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตสินค้า

KPI 2: Workforce Efficiency

ประสิทธิภาพของพนักงานขององค์กร โดยปกติองค์กรที่พนักงานมีประสิทธิภาพจะ ใช้ man-hour ในการทำงานนอ้ ยกว่าองค์กรที่มีพนักงานที่มีประสิทธิภาพต่ำ

KPI 3: Utilities Efficiency

ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและทรัพยากรนำ้  รวมถึงประสิทธิภาพในการจัดการ ของเสียที่เกิดขึ้นและถูกปล่อยออกมาจากสายการผลิต

KPI 4: Inventory Efficiency

ประสิทธิภาพในการจัดการให้มีระดับวัตถุดิบ/สินค้าคงคลังในระดับที่ตำ่ ที่สดุ  เพื่อ ช่วยเรื่องการบริหารกระแสเงินสด

KPI 5: Materials Efficiency

ประสิทธิภาพของการผลิตที่ให้ได้ Yield สูงสุด หรือมีของเสียน้อยที่สุด

Quality KPIs

KPI 6: Process Quality

การทำให้กระบวนการผลิตและกระบวนการสนับสนนุ การผลติ มีประสิทธิภาพและมี ความยืดหยุ่น สามารถผลิตผลติ ภัณฑ์ได้ตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ กระบวนการผลิตมีความสม่ำเสมอ ความเบี่ยงเบนและความผิดปกติพารามิเตอร์การ ผลิตมีน้อย  สงผลให้มีจำนวนชนิ้ งานเสียทนี่ ้อย หรือใช้วัตถุดิบในการผลิตที่ลดลง เพื่อให้ได้จำนวนสินค้าเท่าเดิม

KPI 7: Product Quality

ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ใกล้เคียงกับข้อกำหนดเป้าหมายมากที่สุด มี ข้อบกพร่องในสัดส่วนที่ตำ่ ที่สุด ทั้ง WIP และผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ลดต้นทุนจาก การ Rework & Repair & WordStrment ผลิตภัณฑ์

KPI 8: Safety

การป้องกันอุบัติการณ์ (incident) ที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยและความปลอดภัยใน สถานปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดโอกาสการหยุดชะงักของสายการผลิตและทำให้การ ดำเนินงานของบริษัทดำเนินไปอย่างราบรื่น

KPI 9: Security

การมุ่งป้องกันการละเมิดความปลอดภัย (ทางกายภาพและดิจิทัล) ในสถาน ประกอบการ

Flexibility KPIs

KPI 10: Planning & Scheduling Effectiveness

ความสามารถในการปรับตัวของกระบวนการวางแผนและการจัดตารางเวลาการ ผลิต ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ และความสามารถ จัดการห่วงโซ่อุปทานของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KPI 11: Production Flexibility

ความสามารถในการเพิ่มและกระจายกระบวนการผลิตได้ด้วยหลักการแบบ plug- and-play หรือการที่พนักงานสามารถดำเนินการปรับแต่งหรือกำหนดค่าใหม่ให้กับ อุปกรณ์ เครื่องจักร และระบบคอมพิวเตอร์ ได้โดยง่ายและรวดเร็ว จึงช่วยให้ ผู้ประกอบการที่มีจำนวนของ SKU มากสามารถดำเนินการผลิตแบบ small lot หรือ mixed ได้

KPI 12: Workforce Flexibility

ความสามารถของพนักงานในทกระดับขององค์กร ให้ปฏิบัติงานได้หลากหลาย ชวย ให้ผู้ประกอบการมีทางเลือกในการบริหารเลือกใช้พนักงานได้แม้ในช่วงที่มีความผัน ผวนของธุรกิจ

Market KPIs
KPI 13: Time to Market คือระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (หรือพัฒนาจากผลิตภัณฑ์เดิม) จนกระทั่งนำผลิตภัณฑ์นั้นเข้าสู่ตลาดได้  ผลตภัณฑ์ที่เข้าสู่ตลาดได้ก่อนมีแนวโน้มที่ จะสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้มากกว่า  และด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ทำให้ปริมาณและการแลกเปลี่ยนของข้อมูลในห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น เป็นอย่างมาก และทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่ม ลูกค้าได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะชวยลดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ ตลาดนั่นเอง
KPI 14: Customer Loyalty

คือการมีนโยบายและระบบสนบั สนนุ ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าปัจจุบันและ กลุ่มลูกค้าใหม่ โดยสามารถรักษาลูกค้าปัจจุบนั  และสนองความต้องการแก่กลุ่ม ลูกค้าใหม่ได้ เช่นมีนโยบายทางการตลาด กิจกรรมต่างๆ และระบบสนบั สนุน ที่ สามารถทำให้ลูกค้าปัจจุบันยังคงซื้อสินค้าซ้ำและต่อเนื่อง และสามารถทำให้กลุ่ม ลูกค้าเป้าหมายตัดสินใจซื้อสินค้าของบริษัท เป็นต้น

KPI 15: Time to Delivery คือระยะเวลาที่บริษัทใช้ตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อ-เริ่มการผลิต จนถึงการส่งมอบ ผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ซึ่งในบางอุตสาหกรรมคำสั่งซื้อผลิตภัณฑจะมีความอ่อนไหว ด้านเวลาในการส่งมอบ และการจัดส่งล่าช้าอาจส่งผลให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจใน อนาคตได้
 


---------------------------------

 

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล
---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật