game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

พันธกิจ (Mission) ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม 4.0

 

game điện tửLiên kết đăng nhập

 

สำหรับพันธกิจ (Mission) ในการส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการพัฒนางานอุตสาหกรรม โดยกำหนดเป้าหมายความสำเร็จไว้ที่การพัฒนาสู่การเป็น อุตสาหกรรม 4.0 อาจต้องมีการกำหนดพันธกิจ (Mission) หรือภารกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางการทำงานในด้านต่างๆ ดังนี้

- พันธกิจเร่งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงมาใช้ (Accelerate the adoption of advanced digital technologies) เช่น ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ Internet of Things (IoT) และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงการเปลี่ยนแปลง ในกระบวนการอุตสาหกรรมและเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ ผลักดันการนำเทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง และระบบอัตโนมัติ มาใช้อย่างแพร่หลายในกระบวนการทางอุตสาหกรรม

- พันธกิจส่งเสริมวัฒนธรรมของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง (culture of continuous innovation) และการแปลงเป็นดิจิทัลภายในภาคอุตสาหกรรม (digitalization within the industrial sector) กระตุ้นให้บริษัทยอมรับและทดลองกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อก้าวนำหน้าในตลาดโลก

- พันธกิจส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ (culture of innovation and entrepreneurship) โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม สตาร์ทอัพ และสถาบันวิจัย ผลักดันความก้าวหน้าในการทำให้อุตสาหกรรมเป็นดิจิทัล

- พันธกิจสร้างระบบนิเวศการทำงานร่วมกัน (Create a collaborative ecosystem) ที่รวบรวมผู้นำในอุตสาหกรรม สตาร์ทอัพ สถาบันวิจัย และหน่วยงานของรัฐเพื่อแบ่งปันความรู้ แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด และร่วมกันสร้างโซลูชันที่ขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลในอุตสาหกรรม

- พันธกิจพัฒนาและปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Develop and implement robust digital infrastructure) รวมถึงการเชื่อมต่อความเร็วสูง ความสามารถด้านการประมวลผลบนคลาวด์ และมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อสนับสนุนการผสานรวมที่ไร้รอยต่อของเทคโนโลยีดิจิทัลทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าทางอุตสาหกรรม สร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้การเชื่อมต่อที่ราบรื่นต่อเนื่องไม่สะดุก มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และการทำงานร่วมกันทั่วทั้งระบบอุตสาหกรรม ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- พันธกิจเร่งการนำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้สามารถตรวจสอบแบบเรียลไทม์ บำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ และปรับปรุงการใช้สินทรัพย์

- พันธกิจอำนวยความสะดวกในการรวมปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence: AI) และอัลกอริทึมการเรียนรู้ของเครื่อง (machine learning: ML) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ปรับปรุงการควบคุมคุณภาพ และเปิดใช้งานการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์เพื่อปรับปรุงการตัดสินใจ

- พันธกิจปรับปรุงการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Enhance data-driven decision-making) โดยการส่งเสริมการรวบรวม การวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตสาหกรรมจำนวนมหาศาล เปิดใช้งานการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ เพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยรวม

- พันธกิจอำนวยความสะดวกในการยกระดับทักษะและการเพิ่มพูนทักษะ (Facilitate the upskilling and reskilling) ของแรงงานภาคอุตสาหกรรม (industrial workforce) โดยจัดเตรียมทักษะและความสามารถด้านดิจิทัลที่จำเป็นเพื่อใช้ประโยชน์และปรับให้เข้ากับเทคโนโลยีและกระบวนการดิจิทัลที่มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

- พันธกิจส่งเสริมการยกระดับทักษะและทักษะของพนักงาน (upskilling and reskilling) เพื่อตอบสนองความต้องการของยุคดิจิทัล จัดเตรียมพนักงานด้วยความสามารถด้านดิจิทัลที่จำเป็น และส่งเสริมพนักงานที่คล่องแคล่วด้านดิจิทัล

- พันธกิจส่งเสริมแนวคิดของโรงงานอัจฉริยะและการผลิตอัจฉริยะ (Promote the concept of smart factories and intelligent manufacturing) ซึ่งระบบที่เชื่อมต่อถึงกัน ระบบอัตโนมัติ และข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้การผลิต การปรับแต่ง และการตอบสนองความต้องการของตลาดเป็นไปอย่างยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ

- พันธกิจช่วยให้องค์กรอุตสาหกรรมควบคุมพลังของข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ (harness the power of big data and analytics to optimize operations) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุงการตัดสินใจ และผลักดันการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

- พันธกิจพัฒนาและใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (implement comprehensive cybersecurity measures) ที่ครอบคลุมเพื่อปกป้องระบบอุตสาหกรรมปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน (protect sensitive data) และรับรองความยืดหยุ่นและความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยีดิจิทัล (ensure the resilience and trustworthiness of digital technologies.)

- พันธกิจขับเคลื่อนความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม (Drive sustainability and environmental responsibility) ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดของเสีย และเปิดใช้งานแนวทางปฏิบัติด้านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- พันธกิจส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน (Champion sustainable and environmentally friendly practices) โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดของเสีย และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของการดำเนินงานในภาคอุตสาหกรรม

- พันธกิจสนับสนุนนโยบายและกฎระเบียบ (policies and regulations) ที่สนับสนุนซึ่งส่งเสริมนวัตกรรม สร้างแรงจูงใจสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม 4.0

- พันธกิจสนับสนุนนโยบายที่เอื้ออำนวย (favorable policies) และกรอบการกำกับดูแล (regulatory frameworks) ที่สนับสนุนการนำเทคโนโลยี Industry 4.0 มาใช้ ขจัดอุปสรรคในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล และส่งเสริมนวัตกรรมและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม

- พันธกิจสร้างพันธมิตรและความร่วมมือระหว่างประเทศ (Establish partnerships and international collaborations) เพื่อใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญระดับโลก แบ่งปันบทเรียนที่ได้รับ และขับเคลื่อนมาตรฐานระดับโลกและการทำงานร่วมกันในการพัฒนาดิจิทัลทางอุตสาหกรรม

พันธกิจ (missions) นี้มีเป้าหมาย เพื่อให้แนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุมในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัล และบรรลุวิสัยทัศน์ของอุตสาหกรรม 4.0 แม้จะมีกล่าวในหลายด้านแต่ก็อาจไม่จำเป็นที่จะต้องทำทุกเรื่อง อาจกล่าวไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ และเป็นกรอบสำหรับ การส่งเสริมการพัฒนาด้านดิจิทัลทางอุตสาหกรรม สามารถทำการปรับเปลี่ยนและเลือกนำมาใช้ตามความต้องการเฉพาะในแต่ละที่ และการจัดลำดับการให้ความสำคัญขึ้นกับนดยบายองค์กรหรืออุตสาหกรรมนั้น

หลังจากที่มีการดำเนินงานตามพันธกิจแล้ว ควรมีการติดตามความคืบหน้าและผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำข้อมูลมาทำการประเมินผลเทียบกับวัตถุประสงค์ หาปัญหาข้อสุรปและทำการปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น เพื่อผลักดันการดำเนินการตามหลักการ Industry 4.0 ให้ประสบความสำเร็จ ควรทำการทบทวนและปรับปรุงภารกิจเหล่านี้เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่างานที่ทำมีความสอดคล้องกับแนวโน้มและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่เสมอ

 

---------------------------------

 

ที่มาข้อมูล 

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

---------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) รวมข้อมูล
---------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật